Zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju 3-16 Zakon o osnivanju Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje -SG-USK-23-12 Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine-SN-FBiH-2_06 Zakono upravljanju otpadom -SG-USK-4-12 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom SG-USK-8-14 Zakono upravljanju otpadom -SG-USK-4-12 Zakon o prostornom uredenju i gradenju preciscen tekst SG-USK-12-13 Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine-SN-FBiH_13-10 Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine-SN-FBiH_45-10 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine-SN-FBiH_4-10 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine-SN-FBiH_32_08 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine-SN-FBiH_72_07

Odluke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma Odluka o izboru najpoviljnijeg ponuđača direktni sporazum Odluka i obrazac praćenja realizacije ugovora

Obrasci

Obrazac praćenja realizacije ugovora Obrazac praćenja realizacije Ugovora Obrazac praćenja realizacije Ugovora Obrazac praćenja realizacije Ugovora Obrazac praćenja realizacije Ugovora Obrazac za praćenje realizacije Ugovora Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje

Uredbe

Uredba-o-građevinama-i-zahvatima-od-značaja-za-Unsko-sanski-kanton-SG-USK-3-16 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja-SN-FBiH-50_07 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata-SN-FBiH-84_10 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o sadržaju i nosiocima jedinstvenog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije-SN-FBiH-84_10 Uredba o izmjeni Uredbe o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprječavanje stavranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima-SN-FBiH-99_14 Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja-SN FBiH-63_04 Uredba o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uslovima i normativima za sprječavanje stavranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima-SN-FBiH-48_09 Uredba o sadržaju i nosiocima jedinstvenog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije-SN-FBiH-33_07 Uredba_o Izmjenama i dopunama_Uredbe_oGrađ.zahv_.od_značaja_zaUSK-SG-USK-9-16

Ostalo

Vodič za pristup informacijama Zavoda

Strateško - planska dokumentacija

PLAN INTEGRITETA KANTONALNOG ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE

Javne nabavke

Odluka o I izmjeni Plana nabavki i I izmjenu Plana nabavki Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za 2019. godinu Plan nabavki 2018. godina Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača 02.07.2019 Odluka o I izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2018. godinu I izmjene i dopune Plana nabavki u 2018. godini Plan nabavki za 2019. godinu II izmjena Plana nabavki Odluka o donošenju Privremenog plana nabavki 2020..pdf Privremeni plan nabavki 2020. Obrazac praćenja realizacije Ugovora Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača 28.10.2019

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

31.03.2020

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske ...

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske opreme

31.03.2020

Dostavljena dokumentacija Uredu za razmatranje ...

Dostavljena dokumentacija Uredu za razmatranje žalbi BiH - PREUZMI.

31.03.2020

ODLUKA o javnim nabavkama

Odluka - hitna nabavka roba - zaštitnih maski - PREUZMI.

31.03.2020

Odluka o poništenju postupka sukcesivne ...

Odluka o poništenju postupka sukcesivne javne nabavke peleta za period 2019.-2023. ...