Zakoni

Ispravka Zakona o izmjenama o dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka Zakon o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa Zakon o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Unsko-sanskog kantona Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Unsko-sanskog kantona Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu Unsko-sanskog kantona Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka Zakon o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona Zakon o notarima Federacije Bosne i Hercegovine Zakon o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH Zakon o pečatu Unsko-Sanskog kantona Zakon o pravobranilaštvu Unsko-sanskog kantona Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći Unsko-sanskog kantona Zakon o tužilaštu Unsko-sanskog kantona Zakon o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine Zakon o upotrebi grba i zastave Unsko-sanskog kantona Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona Zakon u sudskim taksama Unsko-sanskog kantona Zakon o slobodi pristupa informacija u FBiH Zakon o zaštiti ličnih podataka u BiH Zakon o dopunama zakona o državnoj službi USK Zakon o izmjenama i dopunama zakona o organizaciji i nadležnostima kant. org. uprave Zakon o izmjenama i dopunama zakona o službenom glasilu usk 16_17 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenom glasilu USK sl_gl_18_04 Zakon o službenom glasilu USK sl_list_3 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Unsko -sanskom kantonu 07.11.2019. Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko - sanskom kantonu Nacrt zakon o porijeklu imovine

Odluke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga prodaje avionskih karata i hotelskog smještaja (Ekstradicija-izručenje) Odluka o utvrđivanju kriterija za određivanje visine novčane naknade članovima komisije za provođenje javnog kankursa u organima državne službe u USK Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade za rad medijatora državne službe Odluka o pokretanju postupka javne nabavke laptop Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izrade službene leg.

Obrasci

Obrasci za upis promjena u registar udruženja Obrasci za upis u registar udruženja Zahtjev za polaganje stručnog ispita Obrazac imovinskog kartona

Pravilnici

Pravilnik o načinu vođenja registra udruženja i fondacija i stranih i međunarodnih nevladinih organizacija Pravilnik o izvršenju rada za opće dobro na slobodi Pravilnik o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj besplatnoj pravnoj pomoći Pravilnik o radu notara Federacije Bosne i Hercegovine Pravilnik o jedinstvenim kriterijumima i postupku izbora i prijema pripravnika o volontera sa visokom stručnom spremom o organe dr sl usk Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika u organima državne slubže Unsko-sanskog kantona Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještnika u organima državne službe USK Pravilnik o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati eksperti, način izbora eksperata i utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor dr sl Pravilnik o službenoj legitimaciji tužioca Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj legitimaciji tužioca Ispravak Pravilnika o izmjeni Pravilnika o službenoj legitimaciji tužioca

Uputstva

Uputstvo o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika Uputstvo o sadržaju imovinskog kartona Uputstvo o tekstu i načinu polaganja zakletve vjernosti državnih službenika u organima državne službe usk Ispravka Uputstva o sadržaju imevinskog kartona Vodič Ministarstva pravosuđa i uprave u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama

Uredbe

Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici Uredba o načelima utvrđivanja unutrašnje organizacija organa državne službe u Unsko-sanskom kantonu Uredba o načinu uspostavljanja, vođenja i korištenja Registra državnih službenika i namještenika u organima državne službe USK Uredba o osnivanju disciplinske komisije Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe Unsko-sanskog kantona Uredba o postupku imenovanja na upražnjene pozicije rukovodećih državnih službenika koje imenuje Vlada Unsko-sanskog kantona Uredba o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za družavnu službu u USK Uredba o izboru, sadržaju poslova, uslovima i načinu rada medijatora državne službe u organima državne službe Unsko-sanskog kantona Uredbu o općim smjernicama kadrovske politike organa državne službe Unsko-sanskog kantona Uredbu o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu Uredba o izmjenama Uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici Uredba o dopuni uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici

Strateško - planska dokumentacija

Plan prijema pripravnika u Ministarstvo pravosuđa

Ostali dokumenti

Etički kodeks za državne službenike u organima državne službe USK Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u F BiH i Aneks Lista eksperata za izbor državnih službenika Lista ustanova i organizacija na lokalnom nivou radi izvršenja posebnih obaveza

Javne nabavke

Izmjena Plana javnih nabavkih Ministarstva pravosuđa i uprave za 2018. Izmjena plana nabavki Ministarstva pravosuđa i uprave za 2018.godinu Izmjena plana nabavki Ministarstva pravosuđa i uprave za 2018 Izmjena plana nabavki Ministarstva pravosuđa i uprave za 2018.godinu Izmjena plana nabavki Min.pravosuđa i uprave za 2018.god Odluka o poništenju postupka javne nabavke izrade službenih legitimacija tužiocima Kantonalnog tužilaštva USK Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izrade službenih legitimacija tužiocima Kantonalnog tužilaštva Unsko - sanskog kantona Plan nabavki Ministarstva pravosuđa i uprave za 2019.godinu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računovodstvenih usluga u 2019.godini za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Plan nabavki Ministarstva pravosuđa i uprave za 2020. godinu Izmjene plana nabavki Min.pravosuđa i uprave za 2019.god Odluka o pokretanju postupka javne nabavke komjuterske opreme i potrepština u 2019. godini Ugovor o nabavci robe 05.11.2019. Odluka o izmjeni plana nabavki ministarstva za 2019. Odluka o pokretanju javne nabavke kompjuterske opreme i potrepština u 2019.godini za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računarskih usluga u 2020. god Odluka o poništenju postupka javne nabavke 14.02.2020. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 17.02.2020. Odluka o izmjeni plana nabavki Ministarstva pravosuđa i uprave za 2020.godinu

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

18.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

PREUZMI DOKUMENT: Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o prijavljivanju ...

12.11.2019

Obavijest i poziv na javnu raspravu

Preuzmi dokumente: Obavijest i poziv na javnu raspravu Zakon o izmjenama ...

Javni pozivi i konkursi

31.08.2020

Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih manjina

15.06.2020

Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih ...

Preuzmi dokument u PDF-u: Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih ...

12.06.2018

JAVNI KONKURS - Stručni saradnik za pravosuđe ...

JAVNI  KONKURS - Stručni saradnik za pravosuđe i izvršenje alternativnih ...

24.01.2018

Javni poziv za izbor eksperata za utvrđivanje ...

Javni poziv za izbor eksperta za utvrđivanje Liste eksperata sa koje se imenuju ...

Javne Nabavke

15.09.2020

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

10.09.2020

Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja ...

Preuzmi dokument: Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika

09.09.2020

Nabavka usluga održavanja klima uređaja

Nabavka usluga održavanja klima uređaja 

09.09.2020

Nabavka toplomjera

Nabavka toplomjera

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba
Fax: +387227782
ID broj Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko - sanskog kantona:
4263250130002

MINISTAR
Telefon: 037316027
Fax: 037227782
pravda@vladausk.ba

Viši referent za kancelarijsko poslovanje i administrativno tehničke poslove
BADIĆ NAILA
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba

 
Načelnica sektora za pravosuđe, izvršenje alternativnih krivičnih sankcija, strateška planiranja i koordinaciju donatorske pomoći
TEHIRZA JAKUPOVIĆ
Telefon: 037316017
Fax: 037227782
jakupovict@pravda.vladausk.ba

ŠEF ODSJEKA ZA UPRAVU I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
ŠABIĆ ARIJANA
Telefon: 037316029
Fax: 037227782
arijana.sabic@vladausk.ba

KANTONALNI UPRAVNI INSPEKTOR
ALADIN ĆEHIĆ
Telefon: 037316017
Fax: 037227782
aladin.cehic@vladausk.ba

STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVOSUĐE I VOĐENJE REGISTRA UDRUŽENJA
MUMIN NEZIC
Telefon: 037316030
Fax: 037227782
mumin.nezic@vladausk.ba

CENTRALA
Telefon: +387(0)37 316-000 

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava