Zakoni

Ispravka Zakona o izmjenama o dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka Zakon o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa Zakon o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Unsko-sanskog kantona Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Unsko-sanskog kantona Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu Unsko-sanskog kantona Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka Zakon o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona Zakon o notarima Federacije Bosne i Hercegovine Zakon o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH Zakon o pečatu Unsko-Sanskog kantona Zakon o pravobranilaštvu Unsko-sanskog kantona Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći Unsko-sanskog kantona Zakon o tužilaštu Unsko-sanskog kantona Zakon o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine Zakon o upotrebi grba i zastave Unsko-sanskog kantona Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona Zakon u sudskim taksama Unsko-sanskog kantona Zakon o slobodi pristupa informacija u FBiH Zakon o zaštiti ličnih podataka u BiH Zakon o dopunama zakona o državnoj službi USK Zakon o izmjenama i dopunama zakona o organizaciji i nadležnostima kant. org. uprave Zakon o izmjenama i dopunama zakona o službenom glasilu usk 16_17 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenom glasilu USK sl_gl_18_04 Zakon o službenom glasilu USK sl_list_3

Odluke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga prodaje avionskih karata i hotelskog smještaja (Ekstradicija-izručenje) Odluka o utvrđivanju kriterija za određivanje visine novčane naknade članovima komisije za provođenje javnog kankursa u organima državne službe u USK Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade za rad medijatora državne službe Odluka o pokretanju postupka javne nabavke laptop Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izrade službene leg.

Obrasci

Obrasci za upis promjena u registar udruženja Obrasci za upis u registar udruženja Zahtjev za polaganje stručnog ispita Obrazac imovinskog kartona

Pravilnici

Pravilnik o načinu vođenja registra udruženja i fondacija i stranih i međunarodnih nevladinih organizacija Pravilnik o izvršenju rada za opće dobro na slobodi Pravilnik o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj besplatnoj pravnoj pomoći Pravilnik o radu notara Federacije Bosne i Hercegovine Pravilnik o jedinstvenim kriterijumima i postupku izbora i prijema pripravnika o volontera sa visokom stručnom spremom o organe dr sl usk Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika u organima državne slubže Unsko-sanskog kantona Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještnika u organima državne službe USK Pravilnik o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati eksperti, način izbora eksperata i utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor dr sl Pravilnik o službenoj legitimaciji tužioca Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj legitimaciji tužioca Ispravak Pravilnika o izmjeni Pravilnika o službenoj legitimaciji tužioca

Uputstva

Uputstvo o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika Uputstvo o sadržaju imovinskog kartona Uputstvo o tekstu i načinu polaganja zakletve vjernosti državnih službenika u organima državne službe usk Ispravka Uputstva o sadržaju imevinskog kartona Vodič Ministarstva pravosuđa i uprave u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama

Uredbe

Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici Uredba o načelima utvrđivanja unutrašnje organizacija organa državne službe u Unsko-sanskom kantonu Uredba o načinu uspostavljanja, vođenja i korištenja Registra državnih službenika i namještenika u organima državne službe USK Uredba o osnivanju disciplinske komisije Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe Unsko-sanskog kantona Uredba o postupku imenovanja na upražnjene pozicije rukovodećih državnih službenika koje imenuje Vlada Unsko-sanskog kantona Uredba o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za družavnu službu u USK Uredba o izboru, sadržaju poslova, uslovima i načinu rada medijatora državne službe u organima državne službe Unsko-sanskog kantona Uredbu o općim smjernicama kadrovske politike organa državne službe Unsko-sanskog kantona Uredbu o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu Uredba o izmjenama Uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici Uredba o dopuni uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici

Strateško - planska dokumentacija

Plan prijema pripravnika u Ministarstvo pravosuđa

Ostali dokumenti

Etički kodeks za državne službenike u organima državne službe USK Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u F BiH i Aneks Lista eksperata za izbor državnih službenika Lista ustanova i organizacija na lokalnom nivou radi izvršenja posebnih obaveza

Javne nabavke

Izmjena Plana javnih nabavkih Ministarstva pravosuđa i uprave za 2018. Izmjena plana nabavki Ministarstva pravosuđa i uprave za 2018.godinu Izmjena plana nabavki Ministarstva pravosuđa i uprave za 2018 Izmjena plana nabavki Ministarstva pravosuđa i uprave za 2018.godinu Izmjena plana nabavki Min.pravosuđa i uprave za 2018.god Odluka o poništenju postupka javne nabavke izrade službenih legitimacija tužiocima Kantonalnog tužilaštva USK Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izrade službenih legitimacija tužiocima Kantonalnog tužilaštva Unsko - sanskog kantona Plan nabavki Ministarstva pravosuđa i uprave za 2019.godinu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računovodstvenih usluga u 2019.godini za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave Izmjene plana nabavki Min.pravosuđa i uprave za 2019.god

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

12.06.2018

JAVNI KONKURS - Stručni saradnik za pravosuđe ...

JAVNI  KONKURS - Stručni saradnik za pravosuđe i izvršenje alternativnih ...

24.01.2018

Javni poziv za izbor eksperata za utvrđivanje ...

Javni poziv za izbor eksperta za utvrđivanje Liste eksperata sa koje se imenuju ...

Javne Nabavke

16.10.2019

Nabavka usluga uređenja parkinga

Nabavka usluga uređenja parkinga

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba
Fax: +387227782
ID broj Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko - sanskog kantona:
4263250130002

MINISTAR
Telefon: 037316027
Fax: 037227782
pravda@vladausk.ba

Viši referent za kancelarijsko poslovanje i administrativno tehničke poslove
BADIĆ NAILA
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba

 
Načelnica sektora za pravosuđe, izvršenje alternativnih krivičnih sankcija, strateška planiranja i koordinaciju donatorske pomoći
TEHIRZA JAKUPOVIĆ
Telefon: 037316017
Fax: 037227782
jakupovict@pravda.vladausk.ba

ŠEF ODSJEKA ZA UPRAVU I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
ŠABIĆ ARIJANA
Telefon: 037316029
Fax: 037227782
arijana.sabic@vladausk.ba

KANTONALNI UPRAVNI INSPEKTOR
ALADIN ĆEHIĆ
Telefon: 037316017
Fax: 037227782
aladin.cehic@vladausk.ba

STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVOSUĐE I VOĐENJE REGISTRA UDRUŽENJA
MUMIN NEZIC
Telefon: 037316030
Fax: 037227782
mumin.nezic@vladausk.ba

CENTRALA
Telefon: +387(0)37 316-000 

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava