Zakoni

ZAKON O UVJETIMA ZA RAD KANTONALNE BOLNICE Zakon o hraniteljstvu u Federaciji BiH Službene novine broj 19-2017 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zastite zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa djecom- Službene novine Federacije BiH broj 39- 2006 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zastite zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa djecom- Službene novine Federacije BiH broj 45- 2016 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zastite zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa djecom- Službene novine Federacije BiH broj 54- 2004 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zatite zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa djecom- Službene novine Federacije BiH broj 14-2009 Zakon o osnovama socijalne zastite zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa djecom -Službene novine Federacije BiH broj 36-1999 Zakon o socijalnoj zaštiti zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Službeni glasnik broj USK broj 11-2014 Zakon o socijalnoj zaštiti zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Službeni glasnik broj USK broj7-2001 PREDNACRT: Zakon o financijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine

Odluke

Odluka - Naknada za člana Mirovnog vijeća ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke broj: 03-017-1804/2005 od 29.06.2005. godine ODLUKA O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA Odluka o uvjetima za korištenje naknade za slučaj povrede na radu, teške bolesti i invalidnosti i listi teških bolesti, odnosno teških tjelesnih povreda na osnovu kojih se ostvaruje naknada ODLUKA O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU Odluka kojom se određuje dežurna apoteka na području Grada Bihaća Izmjena Odluke o dežurnoj apoteci na području Grada Bihaća ODLUKA O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU Odluka o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka na području USK-a za 2020. - 30.01.2020..pdf Odluka o kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje programa i rada udruženja osoba s invaliditetom za 2019. god. Odluka o dopuni Odluke o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka na podrčju Unsko - sanskog kantona za 2019. godinu Odluka o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje uzroka i vremena smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove Odluka o kriterijima finansiranja udruženja socijalnog i humanitarnog karaktera Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje programa i rada udruženja osoba s invaliditetom iz Budžeta USK za 2019. godine

Obrasci

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Obrazac Z1 - ZAHTJEV ZA DONOŠENJE STRUČNOG MIŠLJENJA Prijavni obrazac za finansiranje programa i rada udruženja osoba s invaliditetom iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu

Pravilnici

Pravilnik o kolektivni ugovori Pravilnik za porodilje PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SLOBODAN IZBOR DOKTORA MEDICINE I DOKTORA STOMATOLOGIJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U UNSKO-SANSKOM KANTONU PRAVILNIK O DIREKTNOM SPORAZUMU - tabela

Uredbe

Uredba Mirovno vijeće izmjena Uredba o načinu formiranja, sastavu, načinu rada i drugim pitanjima koja se odnose na rad mirovnih vijeća na području USK

Ostalo

Vodič za pristup informacijama i indeks registar

Strateško - planska dokumentacija

Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u Unsko-sanskom kantonu Plan integriteta Ministarstva zdravstva,rada i soc.

Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 29.04.2019. (stranica 1) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 29.04.2019. (stranica 2) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 06.05.2019. (stranica 1) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 06.05.2019. (stranica 2)

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

17.02.2020

TRI JAVNA OGLASA

U nastavku objavljujemo tri javna oglasa: JAVNI  OGLAS ZA NOMINIRANJE/ ...

15.11.2019

Javni oglas za nominiranje/ imenovanje člana ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

30.10.2019

Javni poziv

Javni poziv

21.10.2019

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje ...

PREUZMI: Prijavni obrazac Odluka o kriterijima finansiranja udruženja socijalnog ...

Javne Nabavke

31.03.2020

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske ...

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske opreme

31.03.2020

Dostavljena dokumentacija Uredu za razmatranje ...

Dostavljena dokumentacija Uredu za razmatranje žalbi BiH - PREUZMI.

31.03.2020

ODLUKA o javnim nabavkama

Odluka - hitna nabavka roba - zaštitnih maski - PREUZMI.

31.03.2020

Odluka o poništenju postupka sukcesivne ...

Odluka o poništenju postupka sukcesivne javne nabavke peleta za period 2019.-2023. ...