Zakoni

ZAKON O UVJETIMA ZA RAD KANTONALNE BOLNICE Zakon o hraniteljstvu u Federaciji BiH Službene novine broj 19-2017 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zastite zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa djecom- Službene novine Federacije BiH broj 39- 2006 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zastite zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa djecom- Službene novine Federacije BiH broj 45- 2016 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zastite zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa djecom- Službene novine Federacije BiH broj 54- 2004 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zatite zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa djecom- Službene novine Federacije BiH broj 14-2009 Zakon o osnovama socijalne zastite zastite civilnih zrtava rata i zastite obitelji sa djecom -Službene novine Federacije BiH broj 36-1999 Zakon o socijalnoj zaštiti zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Službeni glasnik broj USK broj 11-2014 Zakon o socijalnoj zaštiti zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Službeni glasnik broj USK broj7-2001 PREDNACRT: Zakon o financijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine

Odluke

Odluka - Naknada za člana Mirovnog vijeća ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke broj: 03-017-1804/2005 od 29.06.2005. godine ODLUKA O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA Odluka o uvjetima za korištenje naknade za slučaj povrede na radu, teške bolesti i invalidnosti i listi teških bolesti, odnosno teških tjelesnih povreda na osnovu kojih se ostvaruje naknada ODLUKA O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU Odluka kojom se određuje dežurna apoteka na području Grada Bihaća Izmjena Odluke o dežurnoj apoteci na području Grada Bihaća ODLUKA O SLOBODNIM LOKACIJAMA ZA OSNIVANJE APOTEKA NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2019. GODINU Odluka o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka na području USK-a za 2020. - 30.01.2020..pdf Odluka o kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje programa i rada udruženja osoba s invaliditetom za 2019. god. Odluka o dopuni Odluke o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka na podrčju Unsko - sanskog kantona za 2019. godinu Odluka o imenovanju doktora medicine ovlaštenih za utvrđivanje uzroka i vremena smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove Odluka o kriterijima finansiranja udruženja socijalnog i humanitarnog karaktera Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava za finansiranje programa i rada udruženja osoba s invaliditetom iz Budžeta USK za 2019. godine

Obrasci

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Obrazac Z1 - ZAHTJEV ZA DONOŠENJE STRUČNOG MIŠLJENJA Prijavni obrazac za finansiranje programa i rada udruženja osoba s invaliditetom iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu

Pravilnici

Pravilnik o kolektivni ugovori Pravilnik za porodilje PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SLOBODAN IZBOR DOKTORA MEDICINE I DOKTORA STOMATOLOGIJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U UNSKO-SANSKOM KANTONU PRAVILNIK O DIREKTNOM SPORAZUMU - tabela

Uputstva

Uputstvo za davaoce krvi.doc

Uredbe

Uredba Mirovno vijeće izmjena Uredba o načinu formiranja, sastavu, načinu rada i drugim pitanjima koja se odnose na rad mirovnih vijeća na području USK

Ostalo

Vodič za pristup informacijama i indeks registar

Strateško - planska dokumentacija

Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u Unsko-sanskom kantonu Plan integriteta Ministarstva zdravstva,rada i soc.

Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 29.04.2019. (stranica 1) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 29.04.2019. (stranica 2) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 06.05.2019. (stranica 1) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca 06.05.2019. (stranica 2) Plan javnih nabavki za 2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 14.05.2020.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

17.02.2020

TRI JAVNA OGLASA

U nastavku objavljujemo tri javna oglasa: JAVNI  OGLAS ZA NOMINIRANJE/ ...

15.11.2019

Javni oglas za nominiranje/ imenovanje člana ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

30.10.2019

Javni poziv

Javni poziv

Javne Nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

19.06.2020

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga

- Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga putem pregovaračkog postupka bez objave ...