Zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu 8.10 1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu 81.14 1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Zakon o izmjeni Zakona o šumama Zakon o lovstvu Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja Zakon o šumama Zakon o zaštiti zdravlja bilja

Odluke

Odluka o uslovima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavu prava služnosti

Obrasci

Zahtjev za nadoknadu štete ( eutanazija, štete od divljači) Veterina obrazac br. registracija proizvodnje mlijeka itd.. 1 Veterina obrazac br 2 odobravanje objekata za VKB ZAHTJEV ZA PROMJENU NAMJENE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA – KRČENJE ŠUME Zahtjev za trajno-privremeno pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno Prijava za korištenje pašnjaka u državnom vlasništvu

Pravilnici

Pravilnici iz Zakona o šumama PRAVILNIK O BANCI PODATAKA VRIJEDNIH TROFEJA I KATEGORIJI VRHUNSKIH TROF PRAVILNIK O OBRASCU, SADRŽAJU, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA POTVRDA I TROFEJNOG LISTA ZA TROFEJE ODSTRIJELJENE DIVLJAČI PRAVILNIK O PROGRAMU SOKOLARSKOG ISPITA I NAČINU LOVA DIVLJAČI S PTICAMA GRABLJIVICAMA Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA I OBILJEŽAVANJA GRANICA LOVIŠTA I POSTUPKU OSNIVANJA LOVIŠTA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA KATASTRA LOVIŠTA PRAVILNIK O VRSTI UNIFORME, OZNAKAMA, USLOVIMA ZA NOŠENJE ORUŽJA, VRSTI ORUŽJA I VELIČINI LOVOČUVARSKOG REJONA

Uputstva

Uputstvo o načinu obračuna, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu, unapređenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj

Strateško - planska dokumentacija

Strateški plan Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona za period 2018-2021. godina Program korištenja pašnjaka za 2019.godinu

Ostali dokumenti

ODŠTETNI CJENIK ZA NAKNADU ŠTETE NA DIVLJAČI U LOVIŠTU CJENOVNIK ODSTRJELA I UPOTREBA DIVLJAČI TE DRUGIH USLUGA U LOVIŠTU NA BAZI TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI Registar odobrenih i registriranih proizvođača koji posluju sa hranom animalnog porijeklo i hranom za životinje

Registri

Registar vkb-a i evid br uzgajališta ZA OBJAVU

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

26.04.2019

Konkurs o ustupanju na korišćenje ribolovnih ...

PREUZMI DOKUMENT: Konkurs o ustupanju na korišćenje ribolovnih područja, ...

03.04.2019

JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja pašnjaka ...

03.04.2019

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE ...

25.05.2018

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava Budžeta ...

            Na osnovu Odluke ...

Javne Nabavke

20.05.2019

Realizacija ugovora sa 31.03.2019

Preuzmi dokument: Realizacija ugovora sa 31.03.2019

17.05.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke.

15.05.2019

Poljoprivredni zavod - Nabavka

Poljoprivredni zavod - Nabavka