Zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu 8.10 1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu 81.14 1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Zakon o izmjeni Zakona o šumama Zakon o lovstvu Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja Zakon o šumama Zakon o zaštiti zdravlja bilja

Odluke

Odluka o uslovima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i uspostavu prava služnosti

Obrasci

Zahtjev za nadoknadu štete ( eutanazija, štete od divljači) Veterina obrazac br. registracija proizvodnje mlijeka itd.. 1 Veterina obrazac br 2 odobravanje objekata za VKB ZAHTJEV ZA PROMJENU NAMJENE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA – KRČENJE ŠUME Zahtjev za trajno-privremeno pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno Prijava za korištenje pašnjaka u državnom vlasništvu

Pravilnici

Pravilnici iz Zakona o šumama PRAVILNIK O BANCI PODATAKA VRIJEDNIH TROFEJA I KATEGORIJI VRHUNSKIH TROF PRAVILNIK O OBRASCU, SADRŽAJU, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA POTVRDA I TROFEJNOG LISTA ZA TROFEJE ODSTRIJELJENE DIVLJAČI PRAVILNIK O PROGRAMU SOKOLARSKOG ISPITA I NAČINU LOVA DIVLJAČI S PTICAMA GRABLJIVICAMA Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA I OBILJEŽAVANJA GRANICA LOVIŠTA I POSTUPKU OSNIVANJA LOVIŠTA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA KATASTRA LOVIŠTA PRAVILNIK O VRSTI UNIFORME, OZNAKAMA, USLOVIMA ZA NOŠENJE ORUŽJA, VRSTI ORUŽJA I VELIČINI LOVOČUVARSKOG REJONA

Uputstva

Uputstvo o načinu obračuna, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu, unapređenje i podizanje novih šuma i za ruralni razvoj

Strateško - planska dokumentacija

Strateški plan Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona za period 2018-2021. godina Program korištenja pašnjaka za 2019.godinu Program korištenja pašnjaka za 2020.godinu

Ostali dokumenti

ODŠTETNI CJENIK ZA NAKNADU ŠTETE NA DIVLJAČI U LOVIŠTU CJENOVNIK ODSTRJELA I UPOTREBA DIVLJAČI TE DRUGIH USLUGA U LOVIŠTU NA BAZI TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI Registar odobrenih i registriranih proizvođača koji posluju sa hranom animalnog porijeklo i hranom za životinje

Javne nabavke

Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan Javnih nabavki za 2020. godinu

Registri

Registar vkb-a i evid br uzgajališta ZA OBJAVU

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

06.03.2020

JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja ...

Preuzmi dokument: JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenja pašnjaka ...

28.11.2019

JAVNI POZIV ZA PREOSTALI IZNOS SRESTAVA za ...

JAVNI POZIV ZA PREOSTALI IZNOS SRESTAVA za subvencioniranje razvojnih projekata (poslovnih ...

19.07.2019

Javni poziv za subvencioniranje razvojnih ...

Preuzmi dokumente: JAVNI POZIV za subvencioniranje razvojnih projekata (poslovnih ...

26.04.2019

Konkurs o ustupanju na korišćenje ribolovnih ...

PREUZMI DOKUMENT: Konkurs o ustupanju na korišćenje ribolovnih područja, ...

Javne Nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

19.06.2020

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga

- Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga putem pregovaračkog postupka bez objave ...