270. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

30.09.2021 - 19:42 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je Program utroška sredstava subvencija za izgradnju poduzetničke infrastrukture. Budžetom Ministarstva privrede za subvencije za izgradnju poduzetničke infrastrukture prvobitno je bio utvrđen iznos od 300.000 KM a sredstva su za ovu namjenu povećana na ukupan iznos od 410.000 KM. Prema Programu potpore izgradnji poduzetničkih zona u općinama Unsko-sanskog kantona predmet poticaja razvoja poduzetništva je dodjela nepovratnih sredstava za poticanje i izgradnju poduzetničkih zona, a u funkciji bržeg razvoja poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta na prostorima Unsko-sanskog kantona.

- Korisnici ovih sredstava su gradovi/općine Kantona te je Ministarstvo privrede pozvalo gradove/općine da apliciraju sa projektima za izgradnju poduzetničkih zona. Potrebnu dokumentaciju za uključivanje u projekt izgradnje poduzetničkih zona gradova/općina Unsko-sanskog kantona u 2021. godini dostavili su: Grad Bihać-Poslovna zona „Kombiteks" (Izgradnja saobraćajnice s oborinskom kanalizacijom trasa 1 U PZ „Kombiteks"- faza I-dionica spoj PZ Kombiteks" - magistralni put-uređenje imovinsko-pravnih odnosa i drugih stvarno pravnih odnosa sa vlasnicima). Ukupna vrijednost ovog projekta je 150.000 KM, vlastita sredstva grada Bihaća iznose 70.000 KM a iznos sredstava od Ministarstva privrede je 80.000 KM ; Općina Bosanska Krupa za Poslovnu zonu „ Vatreni mlin" ( Izgradnja internih saobraćajnica sa komunalnom infrastrukturom u obuhvatu PZ ,Vatreni mlin") za tekuću godinu planirala je vlastita sredstva u iznosu od 20.000 KM a traženi iznos sredstava od Ministarstva je 80.000 KM; Općina Bosanski Petrovac za Poslovnu zonu „Gorinčani" ( Izgradnja fekalnog kolektora za PZ Gorinčani" podržana je sa iznosom od 130.000 KM a Grad Cazin za Poslovnu zonu „ Ratkovac" ( Izgradnja vodovodne i hidrantske mreže u PZ Ratkovac"- Faza 2 i izgradnja sekundarne saobraćajnice R4 (sa pripadajućom rasvjetom) u obuhvatu PZ ,,Ratkovac") uz vlastita sredstva grada od 69,547KM, podržan je od kroz ovaj program sa 100.000 KM, obrazložila je Samra Mehić, ministrica privrede.

Također na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je Progam javnih investicija Unsko-sanskog kantona 2022.- 2024. Program javnih investicija sadrži podatke o projektima po sektorima i podnosiocima prijedloga projekata, po izvorima, vrsti i načinu finansiranja u trogodišnjem periodu .Osnovni cilj Programa javnih investicija (PJI) Unsko-sanskog kantona je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju. Takođe PJI omogućava rangiranje projekta po određenim kriterijima što daje osnovu za kvalitetnije donošenje razvojnih investicijskih odluka i optimalnu alokaciju razvojnih resursa. Premijer USK Mustafa Ružnić ukazao je u raspravi na činjenicu da od 118 projekata kandidiranih iz lokalnih uprava i institucija, samo 13 ima potrebnu projektnu dokumentaciju te je većina svedena na projektnu ideju umjesto kompletiranja razvojnih projekata što će biti i temom na narednom kolegiju sa predstavnicima lokalnih uprava.

Na prijedlog Almina Hopovca, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojena je Odluka o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnih grantova kulture,gGrant za obnovu objekata i lokaliteta kulturnog naslijeda i grant za obnovu objekata kulture, utvrđenih Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2021.godinu. Zakonom o kulturi predvidena je stopa izdvajanja sredstava za oblast kulture od 0,7% od ostvarenih poreskih prihoda Budžeta kantona u tekućoj godini. Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 180.000 KM za kapitalne grantove kulture koji se dodjeljuju korisnicima putem javnog poziva i to: Grant za obnovu objekata kulture u iznosu od 90.000KM i Grant za obnovu objekata i lokaliteta kulturnog naslijeđa u iznosu od 90.000 KM.

Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave imenovala je Aidu Đulić, zamjenicu kantonalnog pravobranioca, za vršioca dužnosti kantonalnog pravobranioca u Kantonalnom pravobranilaštvu Unsko-sanskog kantona. Vršilac dužnosti imenuje se do imenovanja kantonalnog pravobranioca, a najduže na tri mjeseca.
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida predložilo je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalni transferi neprofitnim organizacijama. Program raspodjele sredstava tekućih grantova Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida, utvrđenih Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2021.godinu, planiran je za podršku opremanju i adaptaciji Muzeja 2. pješadijskog puka Oružanih snaga i izgradnju spomen obilježja Omer Filipović.

Vada USK je prihvatila Informaciju o aktivnostima u provođenju propisa iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine uređeni su ciljevi i principi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, vrste strateških dokumenata, vrste dokumenata neophodnih u postupku implementacije strateških dokumenata, tijela odgovornih za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, proces razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji, programiranje, monitoring, evaluacija i izvještavanje o implementaciji strateških dokumenata, finansiranje implementacije strateških dokumenata i nadzor nad primjenom ovog zakona. Ured Vlade Unsko-sanskog kantona , kroz svoju osnovnu organizacionu jedinicu - Odjeljenje za evropske integracije i razvoj u saradnji sa JU RAUSK, vrši koordinaciju aktivnosti koje proizilaze iz procesa programiranja razvoja u cilju provođenja Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i podzakonskih akata vezanih za ovu oblast.

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.11.2021

Javni oglas za imenovanje predsjednika i ...

Na osnovu odredaba Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

17.11.2021

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

17.11.2021

Javni oglas za imenovanje direktora Zavoda ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene ...

15.11.2021

Obavještenje kandidatima koji su dužni ...

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita

Javne Nabavke

29.11.2021

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

18.11.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2021.

16.11.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

16.11.2021

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, ...

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, brusilica i instrumenata