46. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

16.05.2024 - 13:12 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantona na 46. sjednici, održanoj danas u Bihaću, na prijedlog Mehmeda Ćenanovića, ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, utvrdila je Prijedlog Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2023. - 2027. godina, te je uputila Skupštini Kantona na usvajanje.

Izrada Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja USK koordinirana je od kantonalne uprave i Radne grupe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona a podržana od strane Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) kroz projekt "Podrška planiranju lokalnog razvoja poljoprivrede i ruralnih područja". Glavni cilj izrade ovog dokumenta je odrediti strateški okvir za dinamičniji razvoj sektora poljoprivrede i ruralnih područja kantona u cjelini, uz usaglašavanje glavnih pravaca razvoja poljoprivrede i ruralnih područja ovog Kantona sa strateškim okvirom razvoja na nivou Federacije BiH i Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu razvojne mjere definisane ovom Strategijom će se nadopunjavati sa postojećim mjerama za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja na nivou entiteta Federacije BiH, te postići ciljano usmjeravanje budžetskih sredstava u skladu sa postavljenim ciljevima i prioritetima lokalnog razvoja kao rezultat situacijske analize poljoprivrede i ruralnih područja Unsko- sanskog kantona i uvažavajući komparativne prednosti sektora poljoprivrede i ruralnih područja Kantona u cjelini.

Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2023. 2027. ne predstavlja samo sektorski dokument već i dokument koji sagledava šire mogućnosti razvoja ruralnih područja integralnog i sveobuhvatnog pristupa razvoju lokalnih zajednica uključujući i uvažavajući mišljenja i potrebe većeg broja sudionika, odnosno predstavnika različitih društvenih grupa u procesu razvoja i uzimajući u obzir sve tri strane održivosti predloženih intervencija: ekonomsku, socijalnu i ekološku. Važan pomak kod izrade ovog dokumenta je učinjen i kroz uvrštavanje ruralnog razvoja u naziv sektorskog strateškog dokumenta. Ovim se stvaraju pretpostavke da se snažnije i ozbiljnije pristupi realizaciji budžetski podržanim općim i posebnim mjerama čiji su ciljevi unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima Kantona.

Ovaj strateški dokument uzima u obzir sveukupnu situaciju vezanu za održivost poljoprivrede i ruralnih područja i smjernice definisane kroz Evropski Zeleni plan (European Green Deal), odnosno smjernice Zelene agende za zemlje Zapadnog Balkana. Strategija prati i ciljeve definisane EU Strategijom "Od polja do stola", EU Strategiju biodiverziteta do 2030. godine te Ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dobilo je podršku i za Odluku o kriterijima i postupku dodjele sredstava utvrđenih u u Budžetu za transfere neprofitnim organizacijama i to granta za neprofitne organizacije za korištenje lovišta te granta za neprofitne organizacijama za poljoprivredne sajmove, prezentacije i izložbe kao i subvencije javnim preduzećima.

Na 46. sjednici članovi Vlade USK donijeli su i Odluku o kriterijima i postupku dodjele sredstava putem Ministarstva privrede za grantove neprofitnim organizacijama u oblasti turizma putem javnog poziva.

Ovom Odlukom utvrđeni su kriteriji i postupak dodjele sredstava odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu putem Ministarstva privrede za oblast turizma.

- Cilj je pružiti podršku udruženjima čije je sjedište na području Unsko- sanskog kantona čiji programski ciljevi i djelatnosti su usmjerene na područja iz oblasti turizma te provode projekte iz oblasti turizma. Sredstva za implementaciju su planirana u ukupnom iznosu od 100 000 KM, kazao je Armin Kardašević, ministar privrede.

Iz resora Ministarstva za pitanja boraca i RVI Vlada Kantona usvojila je Program utroška sredstava tekućih grantova neprofitnim organizacijama iz Budžeta Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida.

Program obuhvata: grant Savezu za sport i rekreaciju RVI; grant Fondaciji za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Bosanske Krajine; grantove neprofitnim organizacijama za aktivnosti usmjerene na očuvanje i promociju vrijednosti odbrambeno- oslobodilačkog rata, grant za invalidski sport; grant za Udruženje veterana Krajine Prijedor te grant za projekat Veteranskog doma i grant Asocijaciji veterana 5. Korpusa. Za ovaj program planirali smo ukupno 920 000 KM, naveo je ministar za pitanja boraca i RVI Almir Tutić.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Vlada Unsko-sanskog kantona dala je saglasnost na tekst Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Unsko-sanskog kantona za period od tri godine te je ovlašten ministar Denis Osmankić da, u ime Vlade Unsko-sanskog kantona, potpiše Kolektivni ugovor sa Sindikatom.

Za financiranje rada privatnih predškolskih ustanova Vlada Kantona odobrila je grant u iznosu od 300 000 KM, proporcionalno broju djece koja borave u privatnim vrtićima za 571. dijete. Ovim je grant za privatne vrtiće povećan za 100 000 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojen je program utroška sredstava za smještaj studenata u studentske domove u 2024. godini u iznosu; program utroška za grantove učenicima i studentima u 2024. godinu te za projekte studentskih organizacija i Univerziteta u Bihaću.

Vlada Unsko- sanskog kantona, na sjednici održanoj dana godine, usvojila je I kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JZU Opće bolnice u Sanskom Mostu za 2024.godinu.

Prema odobrenom Programu finansijske konsolidacije i restrukturiranja ZU Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać, na prijedlog Zemine Kadirić, ministrice zdravstva, rada i socijalne politike, usvojeni su programi utroška sredstava grantova za Kantonalnu bolnicu i to 3,2 miliona KM za finansiranje konsolidacije ove zdravstvene ustanove i milion KM za finansiranje specijalizacija i subspecijalizacija.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

13.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

12.06.2024

Javni poziv predstavnicima civilnog društva, ...

Direkcija za evropske integracije poziva predstavnike civilnog društva, akademske ...

11.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokuement: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

28.05.2024

Oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

24.05.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ugovora Nabavka ...

16.05.2024

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

16.05.2024

Nabavka obaveznog osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka obaveznog osiguranja vozila 


Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava