47. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

22.05.2024 - 16:29 by Administrator

Na 47. sjednici, održanoj danas u Bihaću, na prijedlog ministra za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Almira Tutića, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Uredbu o kriterijima i postupku za dodjelu sredstava za izgradnju spomen obilježja iz perioda odbrambeno- oslobodilačkog rata 1992-1995.

Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2024.godinu, planirana su sredstva za realizaciju ove Uredbe i to: kapitalni grantovi drugi nivoima vlasti i fondovima u iznosu od 534.000 KM i kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama u iznosu od 280.000 KM. Pravo na dodjelu sredstava imaju: gradovi/općine, vjerske zajednice organizacije/udruženja/savezi i ostala pravna lica koja provode realizaciju projekata izgradnje spomen obilježja i uređenja lokaliteta spomen obilježja sa područja Unsko-sanskog kantona a sredstva se mogu odobriti i za dogradnju, nadogradnju, sanaciju, rekonstrukciju i uređenje lokaliteta izgrađenog spomen obilježja na području Unsko-sanskog kantona.

Članovi Vlade USK, na današnjoj sjednici, donijeli su Odluku o kriterijima i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu na razdjelu Ministarstva privrede za kapitalne grantove drugim nivoima vlasti i fondovima za oblast turizma.

- Ovom odlukom utvrđeni su kriteriji i postupak dodjele sredstava iz Budžeta Ministarstva privrede za kapitalne grantove drugim nivoima vlasti i fondovima u oblasti turizma, a s ciljem pružanja podrške gradovima/općinama na području Unsko- sanskog kantona koje provode infrastrukturne projekte koji će doprinijeti razvoju turizma. Sredstva za implementaciju ove Odluke utvrđena su u iznosu 600.000 KM, obrazložio je ministar privrede Armin Kardašević.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o rasporedu sredstava utvrđenih Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu, i to za iznos od 133.000 KM koji je namijenjen za rekonstrukciju i pribavljanje dokumentacije za izgradnju školskih objekata. Iznos će biti raspoređen na: JU OŠ „Gata Ilidža-Vrsta" Bihać, JU OŠ „Kulen Vakuf Orašac" Bihać, JU OŠ „Brekovica" Bihać i JU II Srednja škola Cazin.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike odobrena je finansijska podrška Vlade USK Udruženju "Žene sa Une" u sufinansiranju rada Sigurne kuće. Grant u iznosu od 50 000 KM namijenjen je sufinansiraju troškova smještaja žrtava porodičnog nasilja u Sigurnu kuću koju vodi ovo udruženje.

Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je i donijela je i odluku o grantu za Centar "Duga" Kulen Vakuf iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2024. godinu u iznosu od 50.000 KM, za sufinansiranje troškova smještaja djece bez roditeljskog staranja.

Na prijedlog ministrice zdravstva, rada i socijalne politike Zemine Kadirić Vlada USK dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Socijalno pedagoška životna zajednica, Bihać o visini naknade za izdržavanje djece smještene u socijalno- pedagoškim porodičnim zajednicama.

- Posljednja Odluka o visini naknade odgajateljima- hraniteljima djece smještene u JU Socijalno pedagoška životna zajednica, Bihać donesena je 2023. godine, a iznos naknade utvrđen je tada u visini od 350 KM odnosno 390 KM. Kako su od tada troškovi života porasli, javila se potreba za povećanjem naknade za izdržavanje djece smještene u socijalno- pedagoškim porodičnim zajednicama te će iznos naknada hraniteljima biti povećan na 400 KM, odnosno 450 KM za djecu sa poteškoćama u razvoju, kazala je ministrica Kadirić.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

13.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

12.06.2024

Javni poziv predstavnicima civilnog društva, ...

Direkcija za evropske integracije poziva predstavnike civilnog društva, akademske ...

11.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokuement: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

28.05.2024

Oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

24.05.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ugovora Nabavka ...

16.05.2024

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

16.05.2024

Nabavka obaveznog osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka obaveznog osiguranja vozila 


Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava