6. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

30.03.2023 - 17:47 by Administrator

Na danas održanoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, članovi Vlade razmatrali su i prihvatili Periodični finansijski izvještaj za Budžet Unsko - sanskog kantona za period 01.01.-31. 12. 2022.godine.

Kako je navedeno u izvještaju Ministarstva finansija pregledom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama iskazano je da su ukupno ostvareni prihodi u ovom periodu iznosili 271. 641.651 KM, a rashodi 247.938.549 KM. Tekući suficit iznosio je 23.703.102 KM.

- Ukupan finansijski rezultat - suficit izvještajnog period iznosi 10.790.349 KM. Ovaj finansijski rezultat pokazatelj je stabilnog upravljanja finansijama u proteklom periodu i očekujem da će odgovoran rad i raspolaganje budžetskim sredstvima u najboljem interesu građana i razvoja Kantona obilježiti i ovaj mandatni period, istaknuo je premijer USK Mustafa Ružnić.
Prijedlog budžeta Unsko - sanskog kantona za 2023. godinu, koji je jučer upućen Skupštini Kantona na hitno usvajanje, utvrđen je u iznosu od 335. 405, 924 konvertibilnih maraka.
- Pored povećanih izdvajanja za razvoj privrede i poljoprivrede i projektnih ulaganja kroz sve resore, budžetom za 2023. godinu planirali smo i povećanje iznosa naknade za pripadnike boračkih populacija, kaže premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.

Na današnjoj sjednici, iz resora Ministarstva unutrašnjih poslova, razmatrana je Informacija o stanju maloljetničke delikvencije na području USK za 2022.godinu. Uprava policije MUP-a USK kontinuirano provodi aktivnosti vezane za maloljetničku delikvenciju obuhvaćajući teže oblike asocijalnog, antisocijalnog i kriminalnog ponašanja. Analitički i statistički podaci ukazuju da je maloljetnička delikvencija u raznovrsnim oblicima, kao i svuda u svijetu prisutna i na Unsko-sanskom kantonu. U periodu 2018.-2022.godina na području Unsko-sanskog kantona maloljetnici su počinili 192 krivična djela, što čini godišnji prosjek od 38 KD. Ova krivična djela počinila su 232 maloljetnika, a što čini godišnji prosjek od 46 maloljetnika. U ukupnom broju krivičnih djela u navedenom periodu (7268) maloljetni kriminal prosječno učestvuje sa 2,6%, što je ispod granice prosjeka većine evropskih zemalja (3% do 10%). U ukupnom broju prijavljenih lica (7063) u navedenom periodu maloljetni počinioci učestvuju sa 3,3%.

Maloljetnici su najmanje krivičnih djela počinili 2021.godine (27 KD), a najviše krivičnih djela počinjeno je 2019.godine (58), kada je također evidentirano najveći broj maloljetnih počinilaca (78). Najmanji broj maloljetnih počinilaca (30), odnosno najniži procenat maloljetnih počinilaca (2,4%), u odnosu na ukupan broj počinioca KD evidentiran 2021.godine dok uporedba 2022. sa 2018.godinom, ukazuje na evidentno smanjenje broja krivičnih djela za 9 ili 22,5%, počinilaca za 16 ili 31,4%, mladih maloljetnika za 3 ili 25%, starijih maloljetnika za 8 ili 31% i maloljetnih povratnika za 5 ili 38,5%.

Policijski službenici MUP-a USK preventivno vrše edukacije, koja su vezane za problem maloljetničke delikvencije, u osnovnim i srednjim školama na području USK. Tokom 2022.godine organizovano je 86 predavanja u osnovnim i srednjim školama na području Unsko sanskog kantona kojim je prisustvovalo 2485 učenika, sa ciljem jačanja svijesti učenika o štetnosti prestupništva, jačanja sigurnosti učenika od svih oblika ugrožavanja, te će MUP USK i dalje posebnu pažnju posvetiti ovim edukacijama i ostalim preventivnim mjerama.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada Unsko-sanskog antona na današnjoj sjednici primila je na znanje Informaciju o stanju objekata za potrebe MUP-a USK i poduzetim aktivnostima vezano za realizaciju laptacija, rekonstrukcija i izgradnje novih objekata na području Općina Bosanski Petrovac i Velika Kladuša te Grada Bihaća.

U informaciji su utvrđeni prioriteti u realizaciji projekata za period 2023.- 2025.godina, zbog planiranja sredstava u Budžetu Unsko-sanskog kantona. U 2023.godini prioritet je kupovina zemljišta lokacija u Bosanskom Petrovcu, izrada glavnog projekta zgrada na lokacijama u Bosanskom Petrovcu te početak izgradnje kao i izrada idejnog projekta zgrada na lokaciji Velika Kladuša. U 2024. godini slijedi izrada glavnog projekta zgrada u Velikoj Kladuši, izrada idejnog projekta za lokacije Bihać i početak izgradnje zgrada lokacija Velika Kladuša dok će u 2025.godini slijediti izrada glavnog projekta lokacija Bihać kao i početak izgradnje.

U ovoj godini, u mjesecu planiran je završetak radova na izgradnji objekta za potrebe policijske stanice Bužim i Odsjeka za administraciju Bužim.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Unsko-sanskog kantona na 6. sjednici, dala je saglasnost na Aneks I Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje građevinskog zemljišta za istraživanje, projektovanje, građenje, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju, vjetroelektrana instalirane pojedinačne snage do 5 MW na području Grada Bihaća k.o. Teočak.

Između ostalog, iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike prihvaćen je Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja USK za 2023. godinu koji je proslijeđen Skupštini Kantona na usvajanje, te je prihvaćen izvještaj o utrošku sredstava granta Ministarstva zdravstva za Kantonalni ZZO namijenjenog za zdravstveno osiguranje neosiguranih lica iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu. Iz planiranih sredstava Budžeta ovog Ministarstva za 2022. godinu za zdravstveno osiguranje neosiguranih lica utrošen je ukupan iznos od 674.268,45 KM.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

22.12.2023

Javni poziv za prodaju motornih vozila putem ...

Preuzmi dokuement: Javni poziv za prodaju motornih vozila putem javnog nadmetanja ...

30.11.2023

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

20.11.2023

Javni poziv za sticanje statusa realizatora ...

U cilju pripreme programa stručnog usavrašavanja za 2024. godinu Agencija ...

15.11.2023

Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje ...

Javne Nabavke

01.04.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

12.03.2024

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

10.04.2024

.

Obavještenja iz ministarstava

10.04.2024

.