JAVNI KONKURS za prijem rukovodećeg državnog službenika na poziciju sekretara organa zakonodavne vlasti Unsko – sanskog kantona

14.09.2019 - 12:35 by Administrator

 Na osnovu  člana 12. stav (3) Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ broj: 14/17)  i članom 3. Odluke o pokretanju procedure i postupku imenovanja na poziciju sekretara organa zakonodavne vlasti Unsko – sanskog kantona broj:02/3-02-3-117/19 od 10.09.2019.godine Komisija za izbor, imenovanja i finansijsko – administrativna pitanja Skupštine Unsko – sanskog kantona objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem rukovodećeg državnog službenika na poziciju sekretara organa zakonodavne vlasti  Unsko – sanskog kantona

 

 

Radno mjesto

 • Sekretar organa zakonodavne vlasti - sekretar sa posebnim zadatkom – 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova:

 1. sekretar Skupštine pomaže Predsjedavajućem Skupštine u pripremanju i vođenju sjednica;
 2. učestvuje u radu Kolegija  Skupštine;
 3. stara se o osiguranju uslova za rad Skupštine, Kolegija Skupštine i radnih tijela Skupštine, realizuje poslove i zadatke iz nadležnosti Skupštine;
 4. osigurava uslove za ostvarivanje prava i dužnosti poslanika i obezbjeđuje uslove za rad klubova poslanika;
 5. učestvuje u pripremanju sjednica;
 6. učestvuje i odgovoran je za obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine;
 7. brine se za objavljivanje propisa i drugih akata koje je donijela Skupština;
 8. zaprima akte, inicijative i prijedloge upućene Skupštini i daje ih na dalju obradu;
 9. stara se o pravno-tehničkoj obradi akata usvojenih na sjednici Skupštine; blagovremenom objavljivanju propisa i drugih akata koje je donijela Skupština i o dostavljanju zaključaka i poslaničkih pitanja nosiocima obaveza;
 10. rukovodi Službom Skupštine;
 11. organizira i osigurava zakonito i efikasno obavljanje svih poslova iz nadležnosti službe;
 12. donosi podzakonske propise i druge opće i pojedinačne akte za koje je zakonom ovlašten i preduzima druge mjere za obavljanje poslova iz nadležnosti službe,
 13. utvrđuje unutrašnju organizaciju Službe Skupštine i donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji;
 14. priprema prijedlog za osiguranje sredstava za rad Skupštine i nalogodavac je za finansijsko i materijalno poslovanje  Službe Skupštine;
 15. učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta Službe Skupštine i Skupštine;
 16. osigurava efikasno i ekonomično korištenje ljudskih, finansijskih i materijalnih resursa;
 17. osigurava materijalne uvjete za rad Službe Skupštine;
 18. i obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom, Poslovnikom  i Odlukom Službe Skupštine

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je starije od 18 godina,
 3. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
 4. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušeno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 5. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 6. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 1. diploma visokog obrazovanja VII stepena pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke;
 2. položen stručni ili ispit općeg znanja,
 3. najmanje 7 (sedam) godina radnog iskustva u struci,
 4. poznavanje rada na računaru.

 

PRIJAVE NA KONKURS

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 1. prijavu na konkurs sa biografijom, kontakt telefon i adresu.
 2. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
 3. dokaz  da ima 7.godina radnog iskustva u struci,
 4. uvjerenje o položenom stručnom ili ispitu općeg znanja,
 5. dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Izabrani kandidati dužani su u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Komisiji za izbor i imenovanje i finansijsko administrativna pitanja i ostale dokaze o ispunjavanju općih uvjeta  navedenih u konkursu.

Javni konkurs će biti objavljen u jednom dnevnom listu koji se distribuira na cjeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i na službenoj web stranici Skupštine Kantona.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u dnevnom listu. Prijave sa potrebnom dokumantacijom dostaviti na adresu:

 

PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U SLUŽBU SKUPŠTINE UNSKO – SANSKOG KANTONA

NE OTVARATI

SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Komisija za izbor, imenovanja i finansijko - administrativna pitanja

Ul.Alije Đerzeleza  br. 6. Bihać

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                    

                                                                                      PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE

                                                                           Agan Bunić

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ÄŒLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...

07.12.2022

OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATU ...

OBAVJEŠTENJE PONUĐAÄŒIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE  -OTVORENI ...

04.11.2022

ODLUKA o odgađanju postupka dodjele ugovora ...

ODLUKA o odgađanju postupka dodjele ugovora ( PREUZMI DOKUMENT )

04.11.2022

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke ...

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka nabavke putem direktnog sporazuma ( PREUZMI ...

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava