JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ÄŒLANOVA SKUPÅ TINE Å PD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa

12.04.2019 - 08:04 by Administrator

Na osnovu člana 7. i  9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/3, 34/03 i 65/13) i člana 29. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 09/17), Komisija za  izbor, imenovanja i finansijsko-administrativna  pitanja Skupštine Unsko – sanskog kantona, raspisuje  

 

  J A V N I  O G L A S

ZA IZBOR I IMENOVANJE ÄŒLANOVA SKUPŠTINE

ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa

I-OPIS POZICIJE

 1. Skupština broji ukupno 7 (sedam) članova;
 2. ÄŒlanovi Skupštine društva imaju odgovornosti i ovlaštenja i dužni su da postupaju u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (“ Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 81/15), Zakona o javnim preduzećima (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), drugim zakonima, propisima, Statutom Društva i poslovnom etikom.

 

II-MANDAT I NAKNADA ZA RAD

 1. Izabrani članovi Skupštine ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa imenuju se na mandatni period od 4 (četiri) godine.
 2. Predsjednik i članovi Skupštine imaju pravo na naknadu za rad skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama članova organa upravljanja, rukovođenja i drugih organa Kantonalnih javnih preduizeća, ustanova čiji je osnivač Unsko – sanski kanton i institucije USK (“Službeni glasnik USK“, broj: 16/16)

 

III- OPĆI I POSEBNI USLOVI

 1. Opći uslovi
 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine
 2. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 70 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),
 3. da se na tog kandidata ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
 4. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije

 

 1. Posebni uslovi
 1. VSS VII stepen, ili diploma Bolonjskog sistema studiranja društvenog smjera sa 240 ili 180 ECTS bodova; 
 2. da ima najmanje 1(jednu) godine radnog staža;
 3. poznavanje propisa koji reguliraju rad privrednih društava-javnih poduzeća;
 4. da posjeduje stručna znanja vezana za nadležnost i rad Skupštine  društva i način rada  organa  upravljanja privrednim društvima;

     

(3) Ostalo

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

 1. sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa ŠPD „Unsko-sanske šume“

d.o.o. Bosanska Krupa;

 1. sposobnost za savjesno, odgovorno i profesionalno obavljanje člana Skupštine ŠPD

„Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa;

 1. sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima, kao i sklonost timskom radu organizacijske sposobnosti;
 2. znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvještaja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja Skupštine društva;
 3. rezultati rada ostvareni tokom dosadašnjeg rada;

 

IV-POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

 1. ÄŒitko popunjen i potpisan Prijavni obrazac (PREUZMI OBRAZAC) koji sadrži osnovne biografske, kontakt  podatke o kandidatu i izjavu spremnosti, može preuzeti s web stranice Skupštine Unsko-sanskog kantona  www.skupstinausk.ba;, i čini sastavni dio ovog Oglasa

Uz prijavni obrazac k

 1. uvjerenje o državljanstvu ili kopija CIPS-ove lične karte,
 2. diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi (original diplome ili ovjerena kopija diplome)
 3. dokaz o radnom stažu

 

V-NAPOMENA

 1. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor i imenovanje i finansijsko administrativna pitanja.
 2. Nakon intervjua Komisija za izbor će predložiti rang-listu s najboljm kandidatima Skupštini Unsko-sanskog kantonana na konačno imenovanje.
 3. Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br.49/06, 76/11 i 89/11).

 

Javni oglas će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i u jednom  visokotiražnom dnevnom listu i ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa traženom  dokumentacijom  dostaviti lično na protokol pisarnice Službe Skupštine Unsko – sanskog kantona ili poštom na adresu sa naznakom – NE OTVARATI

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ÄŒLANOVA SKUPŠTINE

ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. BOSANSKA KRUPA

 

SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Komisija za izbor i imenovanje i finansijsko administrativna pitanja

Ul. Alije Đerzeleza  br. 6

77000 BIHAĆ

 

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

06.03.2024

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa ...

Javna rasprava o Nacrtu Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika u Skupštini ...

Javni pozivi i konkursi

15.05.2024

Javni poziv za listu eksperata sa koje se ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za listu eksperata sa koje se imenuje ad hoc ...

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ÄŒLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava