JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ČLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE UNSKO – SANSKOG KANTONA

11.01.2021 - 11:17 by Administrator

Na osnovu člana 29.Poslovnika Skupštine Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“ broj: 9/17), a u vezi sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 35. Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko – sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 13/16 i 16/17), Komisija za izbor i imenovanja i finansijsko-administrativna pitanja Skupštine Unsko-sanskog kantona, na 19. sjednici održanoj 17.12.2020. godine, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ČLANA NEZAVISNOG ODBORA

SKUPŠTINE UNSKO – SANSKOG KANTONA

 

 

  1. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje 3 (tri) člana Nezavisnog odbora Unsko – sanskog kantona.

 

  1. NADLEŽNOST Nezavisnog odbora je da raspisuje i provodi Javni konkurs za imenovanje policijskog komesara, vrši selekciju i predlaže listu kandidata za izbor policijskog komesara Vladi Kantona koju dostavlja posredstvom ministra,  prati rad policijskog komesara i o tome izvještava Skupštinu Kantona, predlaže razrješenje policijskog komesara Vladi,  vodi prvostepeni disciplinski postupak protiv policijskog komesara i izriče disciplinske sankcije, prima, razmatra i postupa po podnesenim žalbama na rad policijskog komesara, usvaja poslovnik o radu Nezavisnog odbora i izvještava Skupštinu Kantona o svom radu, obavlja i druge poslove koji su stavljeni u njegovu nadležnost Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko – sanskog kantona.

 

  1. USLOVI KOJE JE KANDIDAT DUŽAN DA ISPUNJAVA I DOKUMENTACIJA KOJU JE KANDIDAT OBAVEZAN DOSTAVITI

 

  1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;  b) da ima završen najmanje VII stepen školske

spreme ili 240 ECTS studijskih bodova i najmanje pet godina radnog iskustva, nakon sticanja visoke školske spreme u oblasti pravnih, kriminalističkih, sigurnosnih ili drugih društvenih nauka;  c) da nije član političke stranke;  d) da u posljednje četiri godine nije na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke;   e) da u posljednje četiri godine nije bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;   f) da nije osuđivano za krivično djelo;  g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak   h) da mu nije izrečena disciplinska sankcija za teže povrede službene dužnosti;i  i) da nije policijski službenik ili zaposlenik Ministarstva i Uprave policije;  j) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije;  k) da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

 

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1) prijavu na konkurs sa biografijom, kontakt telefon i adresu. 2) diplomu o stečenoj stručnoj spremi i dokaz o radnom iskustu,  3) ovjerenu izjavu za uslove iz alineje c), d), e), h), i), j) i k) i  4) uvjerenje iz službene eidencije za uslove iz alineje a), f) i g).

 

  1. MANDAT

Imenovanje članova  Nezavisnog odbora, po ovom javnom oglasu, vrši se do isteka mandata postojećeg Nezavisnog odbora, koji traje do 05.03.2022. godine.

 

  1. Svi kandidati koji budu ispunjavali uvjete konkursa bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor i imenovanje i finansijsko administrativna pitanja. Kandidate koje nakon intervjua preporuči Komisija za izbor smatrat će se da su najuspješnije prošli otvorenu konkursnu proceduru.

 

 

Javni oglas će biti objavljen u «Službenim novinama Federacije BiH», dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Skupštine Unsko – sanskog kantona:  www.skupstinausk.ba i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično na protokol pisarnice Službe Skupštine Unsko-sanskog kantona ili poštom na adresu sa naznakom - NE OTVARATI

 „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje člana Nezavisnog odbora Skupštine Unsko-sanskog kantona    

 Komisija za izbor i imenovanje i finansijsko administrativna pitanja, Ul. Alije Đerzeleza br. 6, Bihać.“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE

                                                                                                                      Agan Bunić s.r.

 

 

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ČLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

29.11.2021

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

16.11.2021

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, ...

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, brusilica i instrumenata

08.11.2021

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

26.10.2021

Nabavka usluga postavljanja zidnih i podnih obloga

Nabavka usluga postavljanja zidnih i podnih obloga

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava