JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

14.11.2019 - 11:32 by Administrator

UPRAVA POLICIJE

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 14/17 i 16/17), policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, objavljuje:

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije

Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

 

I Naziv radnog mjesta i broj izvršilaca

01. Sektor za materijalno-financijske poslove i informacijsko-komunikacijske tehnologije,

Odsjek za materijalno opremanje i komercijalne poslove

Viši samostalni referent za materijalne poslove i nabavu – namještenik ...............1 izvršilac.

II Opis poslova radnog mjesta

Opis poslova radnog mjesta viši samostalni referent za materijalne poslove i nabavu u Odsjeku za materijalno opremanje i komercijalne poslove, Sektor za materijalno-financijske poslove i informacijsko-komunikacijske tehnologije Uprave policije:

1) priprema i analiza podataka i dokumenta vezanih za pitanja koja se odnose na izvršavanje Zakona o javnim nabavkama;

2) priprema dokumentacije za izradu nacrta ugovora o nabavci roba i izvršenju usluga za potrebe Uprave policije;

3) priprema tendersku dokumentaciju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;

4) pomaže u praćenju blagovremene i zakonite naplate potraživanja;

5) obrađuje i utvrđuje likvidnost prateće dokumentacije vezane za nabavku tehničke robe i poduzima sve potrebne radnje da se blagovremeno izmire sve financijske obaveze;

6) obavlja popunjavanje propisanih obrazaca svih vrsta izvještaja;

7) sačinjavanje predračuna za usluge dodatnog angažovanja policijskih službenika i drugih usluga koje Uprava policije pruža u svrhu osiguranja javne priredbe;

8) brine se za blagovremeno i pravilno distribuiranje uređaja i opreme krajnjim korisnicima;

9) odgovoran je za potpunu, blagovremenu i pravilnu realizaciju svih pristiglih zahtjeva iz ove oblasti i u vezi s tim priprema zahtjeve za prikupljanje ponuda;

10) prikupljanje i sređivanje podataka i nabavljanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i drugih materijalno tehničkih sredstava, opreme, skladištenje i čuvanje tog materijala, sredstava i opreme i vođenje evidencije utroška potrošnog materijala, sredstava i opreme;

11) obavlja nabavu određenih obrazaca i distribuira ih organizacionim jedinicama Uprave policije o čemu vodi propisane evidencije;

12) obavlja poslove vezane za registraciju motornih vozila Uprave policije;

13) odgovoran je za zakonitost i stručnost rada za oblast za koju je zadužen;

14) obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

V Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta

Pored općih uvjeta utvrđenih u članu 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 od 05.10.2018. godine i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 od 19.09.2019.godine za koje je raspisan Javni oglas:

Opći uvjeti za radno mjesto

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je stariji od 18 godina,

c) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

d) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme,

e) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušeno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,

f) da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uvjeti za radno mjesto

- VI stepen, ekonomskog smjera,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,

- položen stručni ispit,

- poznavanje rada na računaru.

VI Prijavljivanje na oglas i spisak potrebnih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta oglasa

Kandidati se prijavljuju na oglas dostavljanjem prijave.

Prijavu je potrebno svojeručno potpisati.

Kandidati su dužni uz svoju prijavu na javni oglas dostaviti originale ili ovjerene kopije slijedeće dokumentacije (original ili ovjerene kopije ne mogu biti starije od 6 mjeseci):

a) Prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona),

b) Izvod iz matične knjige rođenih,

c) Uvjerenje o državljanstvu,

d) Diploma/Svjedočanstvo VI stepen ekonomskog smjera. Diploma mora biti nostrificirana ukoliko diploma nije stečena u Bosni i Hercegovini ili ako je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine,

e) Dokaz o radnom iskustvu u struci,

f) Dokaz o položenom stručnom ispitu,

g) Dokaz o poznavanju rada na računaru,

h) Ljekarsko uvjerenje da je kandidat sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

i) Ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušen iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne, na bilo kojem nivou vlasti u  Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,

j) Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

k) Uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Dokaz pod tačkom h)  - Ljekarsko uvjerenje, kandidat je dužan dostaviti ukoliko bude izabran.

Lica koja su rođena poslije 1980. godine nisu dužna dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta iz tačke j)  -  ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VII Objava javnog oglasa i rok za podnošenje prijava

Javni oglas objavljuje se na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnest) dana od dana objave na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

VIII Mjesto i način dostavljanja prijava

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, 502.Viteške brigade broj: 2., Bihać ili se dostavlja putem pošte preporučeno na adresu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

Uprava policije

Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika na neodređeno vrijeme

502.Viteške brigade broj: 2.

77000 Bihać

 

sa naznakom

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije

Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

Viši samostalni referent za materijalne poslove i nabavu

 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati. 

 

Broj: 05-04/04-02-34-405-2/19

Bihać: 12.11.2019. godine

                                                                          POLICIJSKI KOMESAR

                                                                        generalni inspektor policije

                                                                                Mujo Koričić

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

18.10.2021

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno ...

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih ...

13.10.2021

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA za prodaju prikupljenih ...

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona na osnovu saglasnosti ...

04.10.2021

JAVNI POZIV za prodaju prikupljenih registarskih ...

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona na osnovu saglasnosti ...

29.09.2021

JAVNI POZIV - Uprava policije Ministarstva ...

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona Odluka broj: 03-017-3212/2021 od ...

Javne Nabavke

18.10.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

21.10.2021

  .

Obavještenja iz ministarstava

21.10.2021

  .