JAVNI OGLAS

19.06.2019 - 08:28 by Administrator

Sektor za pravne poslove
Broj: 05-01-34-246/19
Dana: 17.06.2019. godine
Na osnovu člana 72 i 73.  Zakona o državnoj službi u Unsko–sanskom kantonu („Službeni glasnik USK-a“, broj:14/17 i 16/17), Ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko - sanskog kantona objavljuje:

J A V N I   OGLAS
Za prijem  namještenika na neodređeno vrijeme
u Ministarstvo unutrašnjih poslova
PRIJEM NAMJEŠTENIKA
I  Naziv radnih mjesta:
01. Viši referent za registriranje motornih vozila u Odsjeka za administraciju Bosanski Petrovac......................................................................................    1 izvršilac;
02. viši referent za informisanje i akviziciju u Odsjeku za administraciju Bosanska Krupa ................................................................................................   1 izvršilac;
03. viši referent za prijavu, odjavu prebivališta, boravišta građana, izdavanje LK i određivanje JMB u Odsjeku za administraciju Bosanska Krupa ..................   1 izvršilac;
04. referent za tehničko održavanje u Odsjeku za tehničko i higijensko održavanje, Sektor za materijalno-financijske poslove i podršku (u sjedištu Bihać) ....   1 izvršilac;

II Opis poslova radnih mjesta:
01. Opis poslova radnog mjesta  viši referent za registriranje motornih vozila u Odsjeku za administraciju Bosanski Petrovac :
1.    zaprimanje zahtjeva i obrađivanje podataka o vozilima koja se registruju prvi put, obavljanje poslova produženja važenja registriranog vozila, odjave vozila, promjene vlasništva vozila, promjene podataka o vozilu, izdavanje potvrde o registriranju vozila, potvrde o vlasništvu, registarske tablice  probne registarske tablice i stikere;
2.    prikupljanje, sređivanje i obrada podataka koji se dostavljaju statistici  stranici, a odnose se na zaprimljene zahtjeve za registriranje motornih vozila;
3.    vršenje razmjene podataka sa drugim organima uprave, a vezano za provjeru podataka o registriranim motornim vozilima državljana BiH, stranaca sa odobrenim privremenim i stalnim boravkom u BiH, kao i ustrojavanje i vođenje baze podataka, a vezano za registrirana motorna vozila;
4.    vođenje službenih evidencija o registriranim i odjavljenim motornim vozilima, ažuriranje i izdavanje uvjerenja  i drugih akata o činjenicama iz službenih evidencija  a vezano za  registrirana motorna vozila;
5.    poslovi kancelarijskog i arhivskog poslovanja vezani za obrađene zahtjeve za izdavanje, potvrdao registriranju i potvrda o vlasništvu vozila;
6.    obrada materijala na računaru po prepisu ili diktatu, vođenje i ažuriranje baze podataka i izrada  izvještaja i drugih akata o podacima iz baze podataka;
7.    obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

02. Opis poslova radnog mjesta viši referent za informisanje i  akviziciju u Odsjeku za administraciju Bosanska Krupa:
1.    upućivanje stranaka u prethodne radnje koje je neophodno obaviti da bi ispunila uvjete za izdavanje ličnih isprava, obavještavanje stranaka o visini naknade za izdavanjev ličnih isprava, fotografiranje, uzimanje otiska prstiju i potpisa od podnosioca zahtjeva za izdavanje ličnih isprava;
2.    prikupljanje, sređivanje i obrada podataka koji se dostavljaju statistici a odnose na informisanje i akviziciju;
3.    vršenje razmjene podataka sa drugim organima uprave, a vezano za informisanje, akviziciju, kao i ustrojavanje i vođenje baze podataka o izvršenoj akviziciji;
4.    vođenje službenih evidencija i izdavanje uvjerenja o činjenicama iz službenih evidencije,  te sačinjavanje drugih akata vezanih za informisanje i  akviziciju;
5.    poslovi kancelarijskog i arhivskog  poslovanja vezani  za obrađene zahtjeve  na akviziciji;
6.    obrada materijala na računaru po prepisu ili diktatu, vođenje i ažuriranje baze podataka i izradu izvještaja i drugih akata o podacima iz baze podataka;
7.    obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

03. Opis poslova radnog mjesta viši referent za prijevu, odjavu prebivališta boravišta građana, izdavanje LK i određivanje JMB u Odsjeku za administraciju Bosanska Krupa:
1.    zaprimanje i  obrada zahtjeva za prijavu, odjavu prebivališta/boravišta građana, dodjeljivanje i poništavanje JMB, izdavanje ličnih karata državljana BiH i stranaca sa odobrenim boravkom u BiH;
2.    obavljanje svih potrebnih radnji u postupku za izdavanje ličnih karata, određivanje jedinstvenih matičnih brojeva državljana BiH, stranaca sa odobrenim stalnim boravkom i identifikacionih brojeva stranaca sa privremenim boravkom u BiH;
3.    prikupljanje, sređivanje i obrada podataka koji se dostavljaju statistici a odnose  na prijavu, odjavu  prebivališta, boravišta građana, jedinstvenih matičnih brojeva za državljane BiH i ličnih karata državljana BiH i ličnih karata za strance sa stalnim boravkom;
4.    vršenje razmjene podataka sa drugim organima uprave, a vezano za provjeru podataka o prijavi, odjavi prebivališta i boravišta državljana BiH, boravišta stranih državljana, izdatih ličnih karata državljana BiH, stranaca sa odobrenim privremenim i stalnim boravkom u BiH, kao i ustrojavanje i vođenje baze podataka, a vezano za prijave-odjave prebivališta, boravišta građana, izdavanje ličnih karata i određivanje jedinstvenih matičnih brojeva;
5.    vođenje službenih evidencija, ažuriranje i izdavanje uvjerenja i drugih akata o činjenicama iz službeneih evidencija, a vezano za prijavu, odjavu prebivališta, boravišta državljana BiH, boravišta stranih državljana, izdanih ličnih karata državljana BiH i stranaca sa odobrenim stalnim boravkom u BiH, određivanje jedinstvenih matičnih brojeva;
6.    poslovi kancelarijskog i arhivskog  poslovanja vezani  za obrađene zahtjeve;
7.    obrada materijala na računaru po prepisu ili diktatu, vođenje i ažuriranje baze podataka i izradu izvještaja i drugih akata o podacima iz baze podataka;
8.    izvršava zaštitne mjere zabrane korištenja lične karte za prelazak državne granice;
9.    obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

04. Opis poslova radnog mjesta  referent za tehničko održavanje u Odsjeku za tehničko i higijensko održavanje:
1.    vrši poslove  koji po svojoj prirodi spadaju u opertivno tehničke poslove;
2.    montira , demontira i održava telekomunikacijske uređaje i instalacije u telefonskoj i radio mreži;
3.    obavlja investiciono i tekuće održavanje uređaja i tehničkih sredsttava rada i opreme;
4.    obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog rukovodioca.

III  Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:
    Pored općih uvjeta predviđenih  članom 76. Zakona o državnoj službi u Unsko–sanskom kantonu („Službeni glasnik USK-a “, broj: 14/17 i 16/17), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji  Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 od 05.10.2018. godine,  za koja je raspisan Javni konkurs .    
Opći uvjeti za sva radna mjesta:
1) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2) da je starije od 18 godina;
3) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
4) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme;
5) da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja  oglasa nije otpušteno iz organa državne
   službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i
   Hercegovine;
6) da nije obuhvaćeno odredbom člana IX Ustava Bosne i Hercegovine;
7) da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe.

Posebni uvjeti za radna mjesta: 01. višeg referenta za registraciju motornih vozila, 02. višeg referenta za informisanje i aviziciju i 03. višeg referenta za prijavu, odjavu prebivališta boravišta građana, izdavanje LK i određivanje JMB:
-    Srednja stručna sprema –IV stepen, gimnazija, upravna, ekonomska, medicinska i tehnička struka;
-    Položen stručni ispit;
-    Najmanje 10 (deset ) mjeseci radnog iskustva.

Posebni uvjeti za radno mjesto 04.  referent za tehničko održavanje:
-    srednja stručna sprema IV stepen, gimnazija, upravna, ekonomska ili tehnička škola
-    šest mjeseci radnog iskustva.

IV  Prijave na konkurs/oglas:
Zainteresirani kandidati su obavezni uz prijavu na Oglas dostaviti originale ili ovjerenu kopiju  sljedeće  dokumentacije (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci):
-    Prijavu  na javni oglas  sa kratkom biografijom i kontakt- podacima (adresa i broj telefona);
-    Izvod iz matične knjige rođenih;    
-    Izvod iz matične knjige državljana (uvjerenje o državljanstvu);
-    Diploma/svjedodžba  o završenoj  stučnoj spremi odgovarajućeg smjera tražena Javnim konkursom
-    Uvjerenje o radnom iskustvu,
-    Dokaz o položenom stručnom ispitu
-    Ovjerena izjava da kandidat/kandidatkinja  u poslednje dvije godine od dana objavljivanja javnog  konkursa nije otušten/a  iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine;
-    Ovjerena izjava da kandidat/kandidatkinja  nije obuhvaćena odredbom člana IX  Ustava Bosne i Hercegovine;
-    Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak.
Izabrani  kandidat/kandidatkinja   su dužni/ne dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ukoliko konkursna procedura traje duže od tri mjeseca), prije stupanja na rad.
Lica sa SSS koja  nemaju položen stručni ispit,  za vrijeme oglasne procedure,a  prijave se, a već imaju navršen radni staž ili pripravništvo u trajanju od šest mjeseci,  mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni položiti stručni ispit najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, u organ državne službe.  
Prioritet prilikom prijema u radni odnos, državnih službenika i namještenika, putem javnog  oglasa, pod jednakim uslovima, ostvaruju lica u skladu sa članom 22. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službeni glasnik USK-a“, broj: 3/05, 1/09 i 29/12),  ukoliko  kandidati uz prijave dostave dokaz o pripadnosti navedenoj kategoriji lica.
    
Rok trajanja javnog konkursa/ oglasa i adresa podnošenja prijava:

Javni oglas  objavljuje se u Dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, i na internet stranici organa.
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnest) dana od dana objavljivanja.
Prijave na oglas sa dokazima  o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj koverti (sa naznakom na koje radno mjesto) putem pošte  preporučeno ili lično na protokol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona  Ul.  502. Viteške brigade broj 2. Bihać.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

M I N I S T A R
_____________
Nermin Kljajić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

25.10.2023

Poziv za javnu raspravu 20.10.2023.godine

Poziv za javnu raspravu 20.10.2023.godine ( PREUZMI )

25.10.2023

Poziv za javnu raspravu 20.10.2023.godine

Poziv za javnu raspravu 20.10.2023.godine ( PREUZMI )

26.09.2023

Poziv za javnu raspravu 25.09.2023.godine

Poziv za javnu raspravu 25.09.2023.godine ( PREUZMI ) Zakon o izmjenama i dopunama ...

31.03.2022

POZIV // Javna rasprava o Nacrtu Zakona o ...

Ovim putem obavještavamo građane da Ministarstvo unutrašnjih poslova, ...

Javni pozivi i konkursi

14.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih ...

14.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih ...

12.06.2024

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme u Upravi policije ...

08.05.2024

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Izdvajamo:

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Adnan Habibija
Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

ZAMJENIK DIREKTORA
e-mail: direktor@mupusk.gov.ba
Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava