Poziv na konsultacije: Trogodišnji plan rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove 2022.-2024. godina

19.10.2021 - 11:51 by Administrator

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19 i 2/21) je propisana obaveza trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, odnosno izrade trogodišnjih i godišnjih planova rada.

Kako bi osigurao planski pristup izgradnji vlastitih kapaciteta Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je pristupila izradi trogodišnjeg plana rada za period od 2022. do 2024. godine u skladu sa obavezom donošenja trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave, a koja metodologija je propisana članom 18. stav (2), članom 23. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj: 32/2017) i članom 11. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 74/2019, 2/2021). 

Prilikom izrade trogodišnjeg plana rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u obzir su uzeti prioriteti iz Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona 2021.-2027. godine i Akcionog plana za period 2021-2024. godine. Trogodišnji plana rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove definiše strateške ciljeve, programe i aktivnosti koji proizlaze iz nadležnosti ovog organa, kao i relevantnih strateških dokumenata, odnosno njihov finansijski okvir, izvore finansiranja u trogodišnjem periodu. Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona “, broj: 9/13, 11/14, 8/15, 16/17, 25/17, 4/19, 20/21) i Zakonom o inspekcijama Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 3/2021) uređena je nadležnost i djelokrug rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

U skladu sa članom 11. stav (10) Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove objavljuje radnu verziju trogodišnjeg plana rada na web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, u cilju konsultacija sa socio-ekonomskim partnerima, širom javnosti i dobijanja komentara i preporuka, što može služiti kao osnov za izradu zahtjeva za finansijska sredstva za DOB.

Komentari i preporuke dostavljaju se na e-mail: inspekcija@vladausk.ba najkasnije do 29. 10. 2021. godine (najmanje deset dana od dana objave na web stranici).

Preuzmi dokument:

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

13.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

12.06.2024

Javni poziv predstavnicima civilnog društva, ...

Direkcija za evropske integracije poziva predstavnike civilnog društva, akademske ...

11.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokuement: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

28.05.2024

Oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

24.05.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ugovora Nabavka ...

16.05.2024

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

16.05.2024

Nabavka obaveznog osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka obaveznog osiguranja vozila 


Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava