REZIME REZULTATA KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA 2019. GODINU

12.03.2020 - 14:14 by Administrator

Za Kantonalnu upravu za inspekcijske (KUIP) godine 2019. godina je bila rekordna prema svim segmentima rada, a posebno prema broju obavljenih inspekcijskih nadzora (15.378) u odnosu na sve prethodne godine otkad je ova institucija formirana, ali i po broju prijava građana.

Ljudski resursi u KUIP-u pokrivaju tek 64 % Pravilnikom predviđene kapacitete, a ističe se da Uprava ima problem i sa smještajnim kapacitetima, posebno kada je riječ o sjedištu uprave u Bihaću.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji predviđeno  je ukupno 76 izvršioca od čega 55 inspektora, a danas imamo ukupno 49 uposlenika, od čega 35 inspektora, 5 glavnih kantonalnih  inspektora, i ukupno 3 državna službenika i 5 namještenika. KUIP ima poteškoće sa kadrovskom popunjenošću, a u vezi uslova rada kao problem ističu se smještajni kapaciteti, dotrajali vozni park i zastarjela informatička oprema. Također se ističe da će u periodu od 2020. do 2022. godine ukupno 12 inspektora će ispuniti uvjet za penzionisanje.

Da bi se poboljšali uslovi rada trebali bi se riješiti problemi smještajnih kapaciteta, te dotrajali vozni park i dotrajala informatička oprema.

U 2019. godini, po osnovu izvršenih inspekcijskih nadzora:

  • Izdano je ukupno 3782 upravnih mjera (rješenja o otklanjanju nedostataka, prekršajnih naloga, zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, rješenja o zabrani rada, rješenja o eutanaziji i dr.);
  • Po osnovu izvršenog inspekcijskog nadzora donijeto je 1674 rješenje o otklanjanju nedostataka,
  • Izdato je 230 rješenja o zabrani rada (po raznim osnovama: pečaćenje i zatvaranje poslovnih subjekata, zabrane rada fizičkih licima i dr.);
  • Izdano je ukupno 1689 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 1.814.615,00 KM;
  • Podneseno su 134 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka;
  • Nadležnim tužilaštvima upućeno je 26 izvještaja o pitanju eventualnog činjenja krivičnog djela;
  • Naplaćena je naknada za izvršene veterinarsko-zdravstvene preglede u iznosu od 48.827,93 KM.

Ukupan finansijski efekat Uprave po svim osnovama (prekršajni nalozi, zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka, uplaćene takse po raznim osnovama i dr.) iznosi: 2.060.032,93 KM, a u protekloj 2018. godini iznosio je: 836.470,00 KM, što je povećanje za 1.223.562,93 KM.

U vezi sa pojačanim nadzorom u borbi protiv sive ekonomije ističu se rad na crno, rad bez rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova, neizdavanje fiskalnih računa pri obavljanju prometa robe i usluga.

Putem zajedničkih multidisciplinarnih timova kontrolisana je zakonitost poslovanja i u oblasti turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, saobraćaja, veterinarstva, ekonomije, rudarstva, voda, i dr.

Inspekcijski nadzori su vršeni i u neradne dane i sate, odnosno tokom vikenda i državnih i vjerskih praznika, kao i poslije redovnog radnog vremena, a inspektori su pojedinačno svaki bili ukupno 140 dana u 2019. godini bili na terenu. Područje nadzora bili su svi gradovi i općine na području Unsko-sanskog kantona.

Ističe se da su inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove više od 7 mjeseci vršili inspekcijske nadzore koji nisu bili planirani Programom rada, a koji  su se odnosili na pružanje usluga smještaja migrantima u 2019. godini. Ovi nadzori su vršeni uz saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova USK-a.

Građani su prepoznali važnost inspekcijskih nadzora pa je povećan broj prijava.

Uspostavljen je kvalitetniji odnos između inspekcije i subjekata nadzora sa ciljem zajedničkog rada na izgradnji kulture poštivanja propisa. I u narednoj periodu KUIP želi da taj odnos bude partnerski, a ako se evidentiraju određene nepravilnosti, da se dâ rok da se one otklone i da se ne dolazi u situaciju da se izriču prekršajne sankcije. 

Ističe se i da je poboljšana saradnja sa Kantonalnim ministarstvom unutrašnjih poslova i Kantonalnim tužilaštvom Unsko-sanskog kantona.

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

13.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

12.06.2024

Javni poziv predstavnicima civilnog društva, ...

Direkcija za evropske integracije poziva predstavnike civilnog društva, akademske ...

11.06.2024

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokuement: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

28.05.2024

Oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

Javne Nabavke

29.05.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke za električnu ...

24.05.2024

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnije ponude za predmet ugovora Nabavka ...

16.05.2024

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

16.05.2024

Nabavka obaveznog osiguranja vozila

Preuzmi dokument: Nabavka obaveznog osiguranja vozila 


Kontakt

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Centrala:
+387 37 316 - 000
+387 37 316 - 050

Kabinet premijera:
037 227 - 801
037 227 - 802
037 227 - 803 (fax)

E-mail:
premijer@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava