Obrasci

Obrazac imovinskog kartona (06.03.2018) Zahtjev za polaganje stručnog ispita (06.09.2023) Obrasci za upis u registar udruženja (06.09.2023) Obrasci za upis promjena u registar udruženja (06.09.2023)

Pravilnici

Ispravak Pravilnika o izmjeni Pravilnika o službenoj legitimaciji tužioca (03.10.2018) Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenoj legitimaciji tužioca (26.09.2018) Pravilnik o službenoj legitimaciji tužioca (16.01.2018) Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati eksperti, način izbora eksperata i utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor dr sl (19.12.2017) Pravilnik o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (19.12.2017) Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita namještnika u organima državne službe USK (19.12.2017) Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika u organima državne slubže Unsko-sanskog kantona (19.12.2017) Pravilnik o jedinstvenim kriterijumima i postupku izbora i prijema pripravnika o volontera sa visokom stručnom spremom o organe dr sl usk (19.12.2017) Pravilnik o radu notara Federacije Bosne i Hercegovine (20.09.2017) Pravilnik o obrascima, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pruženoj besplatnoj pravnoj pomoći (20.09.2017) Pravilnik o načinu vođenja registra udruženja i fondacija i stranih i međunarodnih nevladinih organizacija (20.09.2017) Pravilnik o izvršenju rada za opće dobro na slobodi (20.09.2017)

Zakoni

Nacrt zakon o porijeklu imovine (18.11.2019) Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko - sanskom kantonu (07.11.2019) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Unsko -sanskom kantonu 07.11.2019. (07.11.2019) Zakon o službenom glasilu USK sl_list_3 (27.10.2017) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenom glasilu USK sl_gl_18_04 (27.10.2017) Zakon o izmjenama i dopunama zakona o službenom glasilu usk 16_17 (27.10.2017) Zakon o izmjenama i dopunama zakona o organizaciji i nadležnostima kant. org. uprave (27.10.2017) Zakon o dopunama zakona o državnoj službi USK (27.10.2017) Zakon o zaštiti ličnih podataka u BiH (20.09.2017) Zakon o slobodi pristupa informacija u FBiH (20.09.2017) Zakon u sudskim taksama Unsko-sanskog kantona (20.09.2017) Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona (20.09.2017) Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (20.09.2017) Zakon o upotrebi grba i zastave Unsko-sanskog kantona (20.09.2017) Zakon o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine (20.09.2017) Zakon o tužilaštu Unsko-sanskog kantona (20.09.2017) Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći Unsko-sanskog kantona (20.09.2017) Zakon o pravobranilaštvu Unsko-sanskog kantona (20.09.2017) Zakon o pečatu Unsko-Sanskog kantona (20.09.2017) Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH (20.09.2017) Zakon o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija (20.09.2017) Zakon o notarima Federacije Bosne i Hercegovine (20.09.2017) Zakon o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona (20.09.2017) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka (20.09.2017) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (20.09.2017) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH (20.09.2017) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu Unsko-sanskog kantona (20.09.2017) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Unsko-sanskog kantona (20.09.2017) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Unsko-sanskog kantona (20.09.2017) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija (20.09.2017) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija (20.09.2017) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona (20.09.2017) Zakon o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona (20.09.2017) Zakon o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa (20.09.2017) Ispravka Zakona o izmjenama o dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka (20.09.2017)

Uputstva

Vodič Ministarstva pravosuđa i uprave u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama (27.12.2018) Ispravka Uputstva o sadržaju imevinskog kartona (06.03.2018) Uputstvo o tekstu i načinu polaganja zakletve vjernosti državnih službenika u organima državne službe usk (16.01.2018) Uputstvo o sadržaju imovinskog kartona (05.12.2017) Uputstvo o načinu rada, odgovornosti i obučavanju povjerenika (20.09.2017)

Javne nabavke

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2023. godinu (27.04.2023) Privremeni Plan javnih nabavki za period januar - februar 2023 godine Ministarstva pravosuđa i uprave (09.02.2023) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuÄ‘ača - 02.12.2022. (05.12.2022) Odluka o pokretanju javne nabavke - 15.11.2022. (17.11.2022) Izmjena Plana javnih nabavki za 2022. (17.11.2022) Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za uredski namjeÅ¡taj u 2022. godini za potrebe Ministarstva pravosuÄ‘a i uprave (10.10.2022) Bitni elementi ugovora - JYSK - 10.10.2022. (10.10.2022) Bitni elementi ugovora - FIS - 10.10.2022. (10.10.2022) Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge popravke i održavanja u 2022. godini za potrebe Ministarstva pravosuÄ‘a i uprave (16.08.2022) Bitni elementi ugovora - Usluge popravke i održavanja (16.08.2022) Izmjena Plana javnih nabavki za 2022. (10.08.2022) Bitni elementi ugovora - računovodstveni 2022. (11.03.2022) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - računovodstvene 2022. (11.03.2022) Plan javnih nabavki za 2022. (23.02.2022) Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke 21.12.2021. - 2 (21.12.2021) Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke 21.12.2021. (21.12.2021) Odluka o pokretanj javne nabavke rač. za 2021 god. (11.02.2021) Tabela Plan javnih nabavki za 2021 god. (11.02.2021) Plan javnih nabavki za 2021. god. (11.02.2021) Odluka o izmjeni plana nabavki 2020. (23.12.2020) Odluku o pokretanju postupka javne nabavke uredskih i računalnih strojeva,opreme i potrebÅ¡tina osim namjeÅ¡taja za potrebe Ministarstva pravosuÄ‘a i uprave - 22.10.2020. (22.10.2020) Odluku o Izmjeni plana nabavki Ministarstva pravosuÄ‘a i uprave za 2020. - 21.10.2020. (21.10.2020) Odluka o pokretanju postupka javne nab.radova - 05.10.2020. (05.10.2020) Odluka o izmjeni plana nabavki Ministarstva pravosuÄ‘a i uprave za 2020.godinu (31.08.2020) Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 17.02.2020. (17.02.2020) Odluka o poniÅ¡tenju postupka javne nabavke 14.02.2020. (14.02.2020) Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računarskih usluga u 2020. god (10.02.2020) Plan nabavki Ministarstva pravosuÄ‘a i uprave za 2020. godinu (06.02.2020) Odluka o pokretanju javne nabavke kompjuterske opreme i potrepÅ¡tina u 2019.godini za potrebe Ministarstva pravosuÄ‘a i uprave (09.12.2019) Odluka o izmjeni plana nabavki ministarstva za 2019. (28.11.2019) Ugovor o nabavci robe 05.11.2019. (07.11.2019) Odluka o pokretanju postupka javne nabavke komjuterske opreme i potrepÅ¡tina u 2019. godini (21.10.2019) Izmjene plana nabavki Min.pravosuÄ‘a i uprave za 2019.god (16.10.2019) Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računovodstvenih usluga u 2019.godini za potrebe Ministarstva pravosuÄ‘a i uprave (07.02.2019) Plan nabavki Ministarstva pravosuÄ‘a i uprave za 2019.godinu (01.02.2019) Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izrade službenih legitimacija tužiocima Kantonalnog tužilaÅ¡tva Unsko - sanskog kantona (20.11.2018) Odluka o poniÅ¡tenju postupka javne nabavke izrade službenih legitimacija tužiocima Kantonalnog tužilaÅ¡tva USK (19.11.2018) Izmjena plana nabavki Min.pravosuÄ‘a i uprave za 2018.god (12.11.2018) Izmjena plana nabavki Ministarstva pravosuÄ‘a i uprave za 2018.godinu (12.11.2018) Izmjena plana nabavki Ministarstva pravosuÄ‘a i uprave za 2018 (12.11.2018) Izmjena plana nabavki Ministarstva pravosuÄ‘a i uprave za 2018.godinu (12.11.2018) Izmjena Plana javnih nabavkih Ministarstva pravosuÄ‘a i uprave za 2018. (12.11.2018)

Odluke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izrade službene leg. (26.09.2018) Odluka o pokretanju postupka javne nabavke laptop (26.09.2018) Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade za rad medijatora državne službe (09.02.2018) Odluka o utvrđivanju kriterija za određivanje visine novčane naknade članovima komisije za provođenje javnog kankursa u organima državne službe u USK (05.12.2017) Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga prodaje avionskih karata i hotelskog smještaja (Ekstradicija-izručenje) (24.10.2017)

Ostali dokumenti

Trogodišnji plan rada Ministarstva pravosuđa i uprave 2022.-2024. (06.04.2022) Lista ustanova i organizacija na lokalnom nivou radi izvršenja posebnih obaveza (11.03.2019) Lista eksperata za izbor državnih službenika (16.03.2018) Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u F BiH i Aneks (16.03.2018) Etički kodeks za državne službenike u organima državne službe USK (05.12.2017)

Uredbe

Uredba o dopuni uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici (26.09.2018) Uredba o izmjenama Uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici (16.03.2018) Uredbu o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu (16.02.2018) Uredbu o općim smjernicama kadrovske politike organa državne službe Unsko-sanskog kantona (09.02.2018) Uredba o izboru, sadržaju poslova, uslovima i načinu rada medijatora državne službe u organima državne službe Unsko-sanskog kantona (09.02.2018) Uredba o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za družavnu službu u USK (05.12.2017) Uredba o postupku imenovanja na upražnjene pozicije rukovodećih državnih službenika koje imenuje Vlada Unsko-sanskog kantona (05.12.2017) Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe Unsko-sanskog kantona (05.12.2017) Uredba o osnivanju disciplinske komisije (05.12.2017) Uredba o načinu uspostavljanja, vođenja i korištenja Registra državnih službenika i namještenika u organima državne službe USK (05.12.2017) Uredba o načelima utvrđivanja unutrašnje organizacija organa državne službe u Unsko-sanskom kantonu (05.12.2017) Uredba o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici (05.12.2017)

Strateško - planska dokumentacija

Plan prijema pripravnika u Ministarstvo pravosuđa (14.10.2019)

Preuzimanja

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

17.07.2023

Poziv na javnu raspravu

Preuzmi dokument: Zakon o službenom glasniku 2023.

18.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

PREUZMI DOKUMENT: Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o prijavljivanju ...

12.11.2019

Obavijest i poziv na javnu raspravu

Preuzmi dokumente: Obavijest i poziv na javnu raspravu Zakon o izmjenama ...

Javni pozivi i konkursi

08.04.2024

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

20.03.2023

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ...

17.02.2023

Javni poziv za izbor eksperata za utvrdivanje ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za izbor eksperata za utvrdivanje Liste eksperata ...

20.10.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Molimo da na web stranici Vlade objavite sljedeći tekst kao i prilog, kako slijedi: Zakonom ...

Javne Nabavke

08.03.2024

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke 


Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba
Fax: +387227782
ID broj Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko - sanskog kantona:
4263250130002

Ministar
Dragan Polimanac
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba
 
Glavni kantonalni upravni inspektor 
Aladin Ćehić,dipl.pravnik
Telefon: 037316017
aladin.cehic@vladausk.ba
 
Viši referent za kancelarijsko poslovanje i administrativno tehničke poslove 
Badić Naila
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba
 
Pomoćnik ministra za pravosuđe, upravu i upravljanje ljudskim resursima 
Vahid Ćoralić,dipl.pravnik
Telefon: +387316029
vahid.coralic@vladausk.ba
 
Šef Odsjeka za pravosuđe, izvršenje alternativnih krivičnih sankcija i registar udruženja
Mumin Nezić,dipl.pravnik
Telefon: 037316030
mumin.nezic@vladausk.ba
 
Šef Odsjeka za upravu i upravljanje ljudskim resursima 
Sanela Zećirević, magistar prava 
037/316-029
sanela.zecirevic@vladausk.ba
 
Stručni savjetnik za upravu i upravljanje ljudskim resursima
Eldina Bekonjić,dipl.pravnik
Telefon: 037316030
eldinabekonjic@outlook.com
 
Šef odsjeka za poslove operativne jedinice trezora
Senka Okanović, Bakalaureat/bachelor poslovnog menadžmenta
Telefon: 037316140
senka.okanovic@vladausk.ba
 
Sekretar Ministarstva 
Adela Tabaković, dipl.pravnik
Telefon: 037/316-029
adela.tabakovic@vladausk.ba
 
Viši samostalni referent za kontrolu i unos podataka 
Senada Pavičić
Telefon: 037316092
senada.pavicic@vladausk.ba
 
Viši referent za kontrolu i unos podataka
Vilma Hamzić
Telefon: 037316092
vilma.hamzic@vladausk.ba
 
CENTRALA
Telefon: +387(0)37 316-000 

Obavještenja iz Vlade

10.04.2024

.

Obavještenja iz ministarstava

10.04.2024

.