Zakoni

Autentično tumačenje odredbi člana 36. Zakona o komunalnim djelatnostima USK Zakon o dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. glasnik USK br. 11_11) Zakon o dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 13_11) Zakon o dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 19_11) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 8_13) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (Sl. glasnik USK br. 8_14) Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. glasnik USK br. 13_12) Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima (Sluzbeni glasnik USK broj 14_17) Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl. glasnik USK br. 4_11) Zakon o nadziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova i stanova u zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno – poslovnih zgrada (Sl. glasnik USK br. 6_05) Zakon o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje i planiranje (Sl.glasnik USK br. 23_12) Zakon o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 1011) Zakon o upravljanju otpadom (Sl. glasnik USK br. 4_12) Zakon o zaštitu od buke (Sl. glasnik USK br. 3_13) Zakon o prostornom uredenju i gradenju - Sl. Glasnik USK - 12_13 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenj (Sl.glasnik USK br. 3_16) Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata (Sl. glasnik USK br. 19/18) Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada (Sl. glasnik USK br. 32_12) Zakon o stavljanju van snage Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata (Sl. glasnik USK br. 28_19).pdf Zakon o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa - prečišćeni tekst (Sluzbeni glasnik USK broj 17-26).pdf Zakon o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 15_20).pdf Zakon o prestanku važenja Zakona o naziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova i stanova u zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno poslovnih zgrada (Sl. glasnik USK br. 16_20).pdf Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju iz 2022. godine

Odluke

Odluka o dopuni Odluke o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima USK (Sl. glasnik USK br. 2_15) Odluka o dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period 2012 do 2032. godine (Sl. glasnik USK br. 8_17) Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period 2012 do 2032. godine (Sl. glasnik USK br. 9_16) Odluka o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima USK (Sl. glasnik USK br. 18_14) Odluka o subvencioniranju rješavanja stamebnog pitanja mladih za 2022. godinu Odluka o određivanju visine minimalne slobodno ugovorene zakupnine stana na području gradova/općina USK-a za 2022. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 13/22)

Obrasci

Obrazac - ZAHTJEV ZA STAVLJANJE KLAUZULE PRAVOSNAŽNOSTI RJEŠENJA.doc ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM.doc ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE KONAČNI NOVI ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GRAĐENJA GRAĐEVINA/IZVOĐENJA POJEDINIH RADOVA NA GRAĐEVINI/IZVOĐENJA SPECIFIČNIH RADOVA NA GRAĐEVINI - 2 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OBNOVLJENE OKOLINSKE DOZVOLE NOVI USKLAĐENI ZAHTJEV ZA IZADAVANJE LOKACIJSKE INFORMACIJE ZAHTJEV ZA IZADAVANJE ODOBRENJA ZA GRAĐENJE ZAHTJEV ZA IZADAVANJE ODOBRENJA ZA UPOTREBU ZAHTJEV ZA IZADAVANJE URBANISTIČKE SAGLASNOSTI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GRAĐENJA GRAĐEVINA IZVOĐENJA POJEDINIH RADOVA NA GRAĐEVINI IZVOĐENJA SPECIFIČNIH RADOVA NA GRAĐEVINI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTOVANJA REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NADZORA NAD GRAĐENJEM ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GRAĐENJA GRAĐEVINA/IZVOĐENJA POJEDINIH RADOVA NA GRAĐEVINI/IZVOĐENJA SPECIFIČNIH RADOVA NA GRAĐEVINI - 1 ZAHTJEV ZA PRODUŽENJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROJEKTOVANJA REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NADZORA NAD GRAĐENJEM

Pravilnici

Pravilnik o građevinama za koje je potrebno izraditi izvedeni projekat (Sl. glasnik USK br.5_17) Pravilnik o načinu formiranja i radu komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti (Sl. glasnik USK br. 25_12) Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (Sl. glasnik USK br. 18_12 ) Pravilnik o izdavanju okolinske dozvole za pogone i postrojenja i druge planirane aktivnosti koje mogu značajno uticati na okoliš (Sl. glasnik USK br. 18_07) Pravilnik o izmjena Pravilnika za izdavanju okolinske dozvole za pogone i postrojenja i druge planirane aktivnosti koje mogu značajno uticati na okoliš (Sl. glasnik USK br. 5_08) Pravilnik o načinu vođenja registra i sadržaja izvještaja i forme o otpadu(Sl. glasnik USK br. 30_12) Pravilnik o procedurama vršenja nadzora nad korištenjem financijskih sredstava Pravilnik o uvjetima minimalne stručne i tehničke osposobljenosti subjekata koji mogu obavljati komunalne djelatnosti (Sl. glasnik USK br. 10_16) Pravilnik o vođenju evidencije o otpadu (Sl. glasnik USK br. 20_12) Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja i izboru prinudnog upravitelja Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima minimalne stručne i tehničke osposobljenosti subjekata koji mogu obavljati komunalne djelatnosti (Sluzbeni glasnik USK 11-20).pdf PRAVILNIK O UVJETIMA ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA MJERENJA BUKE PRAVILNIK O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O IZDAVANJU OKOLINSKE DOZVOLE....

Uputstva

Uputstvo o izradi obrasca “Zapisnik odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa” (Sl. glasnik USK br. 10_13) Uputstvo o načinu vođenja evidencije o izvršenoj komunalnoj kontroli (Sl. glasnik USK br. 11_11).

Uredbe

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (Sl. glasnik USK br. 10_17) Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, reviziji i nostrifikaciji projektne dokumentacije (Sl. glasnik USK br. 3_13) Uredba o financijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova od mogućih šteta, sanacije i postupaka nakon zatvaranja deponije (Sl. glasnik USK br. 23_12) Uredba o građevinama i zahvatima od značaja za Unsko-sanski kanton i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi (Sl. g Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o građevinama i zahvatima od značaja za USK i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš život i zdravlje ljudi (Sl. glasnik USK br. 9_16) Uredbe o izmjenama Uredbe o građevinama i zahvatima od značaja za Unsko - sanski kanton i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi, za koje lokacijsku Uredba o uređenju gradilišta o obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (Sl. glasnik USK br. 3_13) Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o građevinama i zahvatima od značaja za USK i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš život i zdravlje ljudi (Sl. glasnik USK br. 30_20)

Ostalo

Vodič Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama

Strateško - planska dokumentacija

Plan upravljanja otpadom USK Plan zaštite okoliša USK Prostorni plan USK - Prostorna osnova Strategija razvoja komunalnih djelatnosti USK Plan zastite kvalitete zraka USK-a 2017-2022..pdf Strateški plan 2019. - 2021. PLAN INTEGITETA MINISTARSTVA Studija uvođenja biciklizma u Unsko - sanskom kantonu Plan zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina KRIZNI PLAN pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19 Godišnji izvjestaj o kvalitetu zraka u Federaciji BiH za 2020. Plan energijske efikasnosti na području USK-a 2016. - 2018.

Ostali dokumenti

Lista ovlaštenih upravitelja Ispravka liste stručnih osoba za rad u Komisiji za tehnički pregled građevina i zahvata u prostoru iz nadležnosti USK-a za period 2019-2021 godina

Javne nabavke

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (Sl. glasnik USK br. 1_15) Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - DIBS 98 d.o.o. Bihać OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA 2021. Odluka i privremeni Plan javnih nabavki Ministarstva za 2021.godinu Odluka o donošenju I. izmjene Plana nabavki Ministarstva za 2021. godinu.pdf Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - FER PLAST d.o.o. Vogošća Nabavka roba-vreće za odlaganje otpada - 13.08.2021. Usluge oglašavanja na reklamnim panoima-bilbordima - 13.08.2021. II izmjena Plana javnih nabavki za 2021. godinu Odluka o donošenju II izmjene Plana javnih nabavki za 2021. godinu Odluka o poništenju postupka javne nabavke - 14.09.2021. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača 2021. Odluka-Plan upravljanja otpadom za USK - 2021. Odluka-Izrada registra emisia u zrak za USK - 2021. Nabavka radova - zamjena unutrašnje stolarije-vrata / 24.11.2021. Odluka o donošenju Privremenog plana javnih nabavki za 2022. Privremeni plan javnih nabavki za 2020. godinu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Restoranske usluge 2022 Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluge hotelskog smjestaja za 2022. godinu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluge stampanja za 2022. godinu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - 27.12.2021. Bitni elementi ugovora - Swiss - Nabavka usluge restoranskih usluga i usluga posluživanja hranom na području grada Bihaća za 2022. godinu Bitni elementi ugovora - Nabavka usluge usluge štampanja i s tim povezanih usluga za 2022.godinu Bitni elementi ugovora - Nabavka usluge noćenje s doručkom na području Sarajeva za 2022.godinu Bitni elementi ugovora - Opal - Nabavka usluge restoranskih usluga i usluga posluživanja hranom na području grada Bihaća za 2022. godinu Odluka Vlade o poništenju postupka javne nabavke usluge"Plan uprravljanja otpdom Unsko-sanskog kantona" Plan javnih nabavki za 2022. godinu i Odluka Bitni elementi ugovora 2022. - IG BANJA LUKA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - 25.04.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - IDK STUDIO 2022. Bitni elementi ugovora - Nabavka računara i računarske opreme Bitni elementi ugovora - IDK STUDIO 12.05.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - 13.06.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - 20.06.2022.

Projektni obrasci

Forma izvještaja (IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI PROJEKTA ) Obrazac Budžet Naljepnica za kovertu PROJEKTNI PRIJEDLOG ZA DODJELU SREDSTAVA MGPUZO OBRAZAC PROJEKTNI PRIJEDLOG ZA DODJELU NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ EKOLOŠKIH NAKNADA ZA 2022. GODINU

Registri

EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2019. Registar projektanata mart 2022. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2008. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2009. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2010. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2011. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2012. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2013. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2014. REGISTAR OVLAŠTENJA - DJELATNOSTI MJERENJA BUKE EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2015. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2016. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2017. EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2018. REGISTAR ODOBRENJA PLAN UPRAVLJANJA MED. OTPADOM PO GODINAMA REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2014 REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2013 REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2015 REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2017 REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2018 Registar izvođača mart 2022. REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2019. Registar urbanističke saglasnosti Registar građevinskih dozvola Registar upotrebnih dozvola EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2020. REGISTAR DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2020. DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 2021 EVIDENCIJA OKOLINSKE DOZVOLE HRONOLOŠKI ZA 2021.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Bosanska ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

04.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Bosanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

23.06.2022

Javni poziv za kandidivanje Programa utroška ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za kandidivanje Programa utroška sredstava ...

10.06.2022

Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika na ...

08.06.2022

Javni poziv

.

07.06.2022

Javni poziv

.

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
ADNAN ALAGIĆ

Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Sekretar Ministarstva
Sanela Amidžić, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 045
sanela.amidzic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

27.06.2022

.

Obavještenja iz ministarstava

27.06.2022

.