RADNO TIJELO VLADE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

05.10.2017 - 00:00 by Administrator

 

Zadatak ovog radnog tijela je izrada Strategije borbe protiv korupcije, Akcionog plana te kontrola i pružanje pomoći u realizaciji aktivnosti preciziranih tim akcionim planom.

18.05.2020.

06.11.2019.

01.11.2018.

  • Direktor APIK-a sa saradnicima na edukaciji u Bihaću

Obuka na temu Izrade i provođenja planova integriteta u institucijama Unsko-sanskog kantona (USK) održana je danas u Bihaću.

Obuku je organizirala Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u saradnji sa Radnim tijelom za borbu protiv korupcije Vlade Unsko-sanskog kantona.

Edukacija je organizirana za kontakt osobe i koordinatore za izradu i provoÄ‘enje planova integriteta u institucijama Unsko-sanskog kantona kao svojevrsni nastavak edukacije koja je organizirana u junu ove godine. S obzirom na to da su sve institucije u meÄ‘uvremenu započele sa izradom ovog antikorupcijskog dokumenta, a da su se pojavile odreÄ‘ene nedoumice kod izrade, pojavila se potreba za organiziranjem još jedne obuke na ovom području. Edukaciji je prisustvovalo 45 kontakt osoba i koordinatora sa područja USK.

 U uvodnom dijelu prisutnim se obratio Hasim Šabotić, direktor Agencije koji je polaznike obuke upoznao sa značajem izrade planova integriteta, kao i pravnim okvirom na osnovu kojeg proizlazi dužnost izrade ovog dokumenta. Potom se prisutnima obratila Šejla Šarić, predsjednica Radnog tijela koja je takoÄ‘er ukazala na važnost izrade ovog dokumenta te je ukazala na važnost uspostavljanja i održavanje meÄ‘usobne saradnje izmeÄ‘u Radnog tijela i institucija Unsko-sanskog kantona sa jedne i Agencije sa druge strane.

12.04.2018

  • Saradnja antikorupcijskih tijela i timova u Bihaću

U okviru svojih aktivnosti u borbi protiv korupcije, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je danas radionicu na temu jačanja saradnje izmeÄ‘u zakonodavnih i izvršnih antikorupcijskih tijela i timova u Bihaću. Cilj radionice je povećati znanje antikorupcijskih timova i skupštinskih komisija na nivou entiteta, kantona i Brčko distrikta o mandatu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, razmij - Pročitaj više

Obavijest, 18.10.2017.

Ovim putem obavještavamo Vas da je Vlada Unsko-sanskog kantona svojim Zaključkom broj: 03-017-1042/2017 od 01.06.2017.godine usvojila Strategiju za borbu protiv korupcije Unsko- sanskog kantona 2017-2019.godine ( u daljem tekstu: Strategija).

U cilje implementacije Strategije dana 01.06.2017.godine usvojen je i Akcioni plan za provoÄ‘enje Strategije za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona 2017.- 2019 (u daljem tekstu: Akcioni plan). Oba ova dokumenta dostupna su na službenoj stranici Vlade Unsko-sanskog kantona- Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Vlada Unsko-sanskog kantona je svojim rješenjem broj: 03-017-898/2015 od 12.11.2015.godine i 03-017-979/17 od 18.05.2017.godine imenovala Radno tijelo Vlade Unsko-sanskog kantona za borbu protiv korupcije ( u daljem tekstu: Radno tijelo).

Radno tijelo će biti glavna tačka koordinacije između svih institucija i upravnih organa u Unsko-sanskom kantonu kao poseban organ koji se bavi problematikom korupcije. Radno tijelo ima nadležnost praćenja provođenja Akcionog plana, te davanja smjernica za njegovu efikasnu provedbu.

U pomenutom Akcionom planu kao Strateški cilj 3. definirano je: Normativno ureÄ‘ena obaveza usvajanja planova integriteta u javnom sektoru na svim nivoima. 

Ovaj strateški cilj kao aktivnost predviÄ‘a donošenje planova integriteta u javnim institucijama u USK gdje to nije učinjeno i osiguranje njihovog provoÄ‘enja.

Glavni cilj izrade plana integriteta je procijeniti tačke podložnosti/ranjivosti koruptivnim pojavama unutar institucije (provedba planova integriteta), preporučiti mogućnosti za smanjenje podložnosti institucije koruptivnom ponašanju, te uspostaviti odgovarajuće mehanizme za nadzor i praćenje. 

Specifični ciljevi plana integriteta su:
• procjena podložnosti/ranjivosti institucije koruptivnim pojavama,
• procjena radnih mjesta podložnih/ranjivih koruptivnim pojavama,
• povećanje otpora radnog mjesta u odnosu na koruptivne pojave,
• povećanje razine svijesti uposlenih,
• stalna provedba unaprjeÄ‘enja rada institucije – prevencija,
• uspostava kontrolnih mehanizama,
• povećanje svijesti i edukacija uposlenih.

Obzirom na naprijed navedeno, pozivamo Vas da se upoznate sa navedenim dokumentima, dostavite Radnom tijelu Vlade Unsko-sanskog kantona za borbu protiv korupcije u roku od 8 dana od dana prijema ovog akta, imena kontakt osoba ispred Vaših institucija, a koja će koordinirati aktivnosti sa Radnim tijelom u cilju osiguranja  pravovremenog i  učinkovitog provoÄ‘enja i praćenja provoÄ‘enja Akcionog plana.

Nakon dostavljanja imena kontakt osoba, potrebno je da pristupite donošenju planova integriteta u Vašim institucijama. Planovi integriteta donijeti su u Gradu Cazinu i  općini Bosanska Krupa, te su isti takoÄ‘er dostupni na službenoj stranici Vlade Unsko-sanskog kantona.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

27.06.2022

Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnom ...

Preuzmi dokumente: Zaključak Skupštine Nacrt Zakona o socijalnom ...

25.05.2022

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Program javne rasprave Poziv na Javnu raspravu za predstavnike ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

20.01.2023

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za ...

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za izgradnju fotonaponske elektrane „Carpet ...

30.12.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

30.12.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...