Ured za zakonodavstvo - O Uredu

06.12.2017 - 00:00 by Administrator

 
Ured za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona osnovan je na osnovu člana 16. i 20. Zakona o Vladi Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“,  broj 5/08), kojim je izmeÄ‘u ostalog utvrÄ‘eno da Vlada Unsko-sanskog kantona u ostvarivanju svojih ovlaštenja utvrÄ‘enih Ustavom Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 1/04 i 11/04) donosi : uredbe, odluke, rješenja i zaključke te da Vlada Kantona za svoje potrebe, a za  obavljanje odreÄ‘enih stručnih i drugih poslova obrazuje stručnu službu Vlade i druge samostalne i stručne službe, urede, kabinete, biroe i slično. Aktom o obrazovanju službi, ureda..., utvrÄ‘uje se njihov djelokrug, položaj i odgovornost rukovodećeg državnog službenika koji rukovodi tom službom,uredom..., te druga pitanja od značaja za obavljanje poslova, odnosno zadataka iz njihovog djelokruga, te da ukoliko priroda utvrÄ‘enih zadataka službe,ureda...,  to zahtjeva, može se odrediti da odreÄ‘ena služba ima svojstvo pravnog lica.

Poslovi Ureda su se planirali i izvršavali u skladu sa Uredbom o Uredu za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona i  Poslovnikom o radu Vlade Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 26/12, 3/14 i 11/14 ) kojim su utvrÄ‘eni poslovi Ureda inačin obavljanja istih.

Poslovi koje Ured obavlja shodno osnivačkom aktu „Uredbi o Uredu za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona“  obuhvataju:

- davanje Vladi Kantona, sa stanovišta usklaÄ‘enosti sa ustavom i pravnim sistemom, stručnih pravnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima zakona, drugih propisa i općih akata, koja na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona donosi Skupština Unsko-sanskog kantona, odnosno propisa koje donosi Vlada Kantona,

- davanje stručnih mišljenja na podzakonske propise koje donose rukovodioci kantonalnih ministarstava, kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija (u daljem tekstu: kantonalni organi uprave),

- pružanje stručne pomoći kantonalnim organima uprave u izradi zakona i drugih propisa,

- obezbjeÄ‘enje metodološkog jedinstva u izradi kantonalnih zakona, propisa i općih  akata,

- utvrÄ‘uje prečišÄ‡ene tekstove propisa, odnosno tekst akta o ispravci štamparske greške koje donosi Vlada Kantona,

- daje mišljenje na prečišÄ‡eni tekst, odnosno ispravke štamparskih grešaka podzakonskog propisa i općeg akta kojeg je, u skladu sa zakonom, donio rukovodilac organa uprave,

- druge poslove koje mu povjeri Vlada kantona.

Poslovi i zadaci iz člana 2. ove Uredbe obavljaju se tako što su kantonalni organi uprave, koji u okviru svoje nadležnosti pripremaju zakonske i druge propise (u daljem tekstu: obraÄ‘ivač propisa) dužni Uredu za zakonodavstvo dostaviti na mišljenje slijedeće:

- inicijative za donošenje zakona, u odnosu na nadležnost Unsko-sanskog kantona za regulisanje pitanja u odreÄ‘enoj oblasti, nadležnost organa za donošenje odreÄ‘enog propisa i pravnoj formi propisa,

- prednacrt i nacrt zakona,     

- prijedloge propisa koje donosi Vlada Kantona (uredbe, odluke ili druge opće akte – u daljem tekstu: podzakonski propisi),

- prijedlog provedbenih propisa i opće akte koje donose rukovodioci kantonalnih organa uprave (pravilnike, kao provedbene propise i uputstvo, instrukcije, naredbe i druge propise kao opće akte).

ObraÄ‘ivači propisa dužni su, a shodno članu 25. i 30. Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog kantona, propise dostaviti blagovremeno na mišljenje Uredu, prije dostavljanja, odnosno  upućivanja Vladi Kantona na razmatranje.  

O navedenim propisima, Ured daje stručno pravno mišljenje koje obuhvata slijedeća pitanja:
- za inicijative za donošenje zakona, odnosno propisa– nadležnost za donošenje 
- za zakone – ustavni osnov za donošenje zakona,
- za podzakonske propise – zakonski osnov za donošenje tih propisa,
- vrstu i obim materije koja se može urediti zakonom, odnosno koja se može urediti podzakonskim propisom imajući u vidu ustavno, odnosno zakonsko ovlaštenje da se odreÄ‘ena materija uredi kantonalnim zakonom, odnosno podzakonskim propisom,
- da li zakon sadrži rješenja koja su u suprotnosti sa ustavom ili koja nisu u skladu s ustavom i pravnim sistemom,
- da li je zakon, odnosno podzakonski propis izrađen pravnom tehnikom koja se koristi u izradi kantonalnih zakona, odnosno podzakonskih propisa,
- da li obrazloženje zakona, odnosno podzakonskog propisa sadrži sva pitanja koja se u obrazloženju moraju obraditi u skladu sa Metodologijom za izradu programa rada,  izvještaja o radu i drugih informativnih materijala koji se upućuju Vladi i Skupštini Unsko-sanskog kantona.

ObraÄ‘ivači propisa dužni su zakon, odnosno podzakonski propis uskladiti sa stručnim pravnim mišljenjem Ureda za zakonodavstvo, s tim što moraju obavezno uskladiti sve primjedbe koje se odnose na pravnu tehniku (nomotehniku) u izradi zakona, odnosno podzakonskog propisa.

U slučaju da se neka sugestija data u  Mišljenju Ureda ne može prihvatiti, obraÄ‘ivač je dužan dati pismeno izjašnjenje o ne prihvatanju iste, o čemu  Ured u roku od 7 dana od prijema stava obraÄ‘ivača dostavlja konačno mišljenje obraÄ‘ivaču. Ukoliko organ uprave koji je obraÄ‘ivač nacrta, prijedloga propisa, odnosno drugog općeg akta  ne prihvati konačno mišljenje Ureda, u tom slučaju konačan stav daje Vlada Kantona.

ÄŒlanom 25. Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog kantona Uredu za zakonodavstvo, kao i kantonalnim organima uprave koji u obavezi dati svoje stručno mišljenje na propise, utvrÄ‘eni su rokovi za izradu navedenih mišljenja, i to rok od 7 dana za davanje mišljenja na manje složene propise, a za propise kojim se ureÄ‘uje pitanje sistema ili drugo složeno pitanje, mišljenje se dostavlja u roku 15 dana od dana zaprimanja istog.

Pored navedenih poslova Ured daje mišljenje i na podzakonska akta čije je donošenje utvrÄ‘eno zakonom, a donose ih rukovodioci kantonalnih organa uprave, kantonalnih upravnih organizacija u okviru svoje nadležnosti, odnosno nadležnosti organa kojim rukovode. Shodno navedenom u postupku donošenja propisa od strane ministra, odnosno direktora kantonalne uprave ili kantonalne upravne organizacije isti su u obavezi pribaviti mišljenja organa iz člana 25. Poslovnika o radu Vlade time i mišljenje Ureda.

Na postupak davanja mišljenja na naprijed navedene propise primjenjuju se odredbe Poslovnika o radu Vlade koje se odnose na postupak pribavljanja mišljenja prije upućivanja materijala Vladi Kantona.

Ukoliko ministar, odnosno direktor kantonalne uprave ili kantonalne upravne organizacije ne prihvata mišljenje organa iz člana 25. Poslovnika o radu Vlade ,ne može donijeti propis prije pribavljanja stave Vlade Kantona.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 21-02-5951-1/12 i broj: 21-02-5951-2/12 od 29.08.2012.godine sistematizirano je ukupno 8 radnih mjesta.

U Uredu od osnivanja do danas uposlena su 3 (tri) državna službenika, i to 1 (jedan)  rukovodeći državni službenik i 2 (dva) državna službenika.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

27.06.2022

Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnom ...

Preuzmi dokumente: Zaključak Skupštine Nacrt Zakona o socijalnom ...

25.05.2022

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Program javne rasprave Poziv na Javnu raspravu za predstavnike ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

02.06.2023

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnog službenika u radni odnos ...

01.06.2023

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno ...

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije ...

31.05.2023

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: (Docx format): Javni poziv za prikupljanje ponuda ...

30.05.2023

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje boračkih ...

Javne Nabavke

16.05.2023

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument:  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...