Ured za zakonodavstvo - Uredba o osnivanju

06.12.2017 - 00:00 by Administrator

 
Na osnovu člana 16. i člana 20. Zakona o Vladi Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“,  broj 5/08), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana 24.05.2011. godine, d o n o s i

U R E D B U
o Uredu za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona

ÄŒlan 1.

Ovom Uredbom osniva se Ured za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Ured za zakonodavstvo), kao samostalna stručna službe  Vlade Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada kantona), ureÄ‘uje se djelokrug Ureda za zakonodavstvo,  položaj, ovlaštenja i odgovornosti sekretara Ureda za zakonodavstvo i druga pitanja od značaja za njegovo organiziranje i funkcionisanje.

ÄŒlan 2.

Djelokrug rada  Ureda za zakonodavstvo obuhvata:

- davanje Vladi Kantona, sa stanovišta usklaÄ‘enosti sa ustavom i pravnim sistemom, stručnih pravnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima zakona, drugih propisa i općih akata, koja na

   prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona donosi Skupština Unsko-sanskog kantona, odnosno propisa koje donosi Vlada Kantona,

- davanje stručnih mišljenja na podzakonske propise koje donose rukovodioci kantonalnih ministarstava, kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija (u daljem tekstu: kantonalni organi uprave),

- pružanje stručne pomoći kantonalnim organima uprave u izradi zakona i drugih propisa,

- obezbjeÄ‘enje metodološkog jedinstva u izradi kantonalnih zakona, propisa i općih  akata,

- utvrÄ‘uje prečišÄ‡ene tekstove propisa, odnosno tekst akta o ispravci štamparske greške koje donosi Vlada Kantona,

- daje mišljenje na prečišÄ‡eni tekst, odnosno ispravke štamparskih grešaka podzakonskog propisa i općeg akta kojeg je, u skladu sa zakonom, donio rukovodilac organa uprave,

- druge poslove koje mu povjeri Vlada kantona.

ÄŒlan 3.

Poslovi i zadaci iz člana 2. ove Uredbe obavljaju se tako što su kantonalni organi uprave, koji u okviru svoje nadležnosti pripremaju zakonske i druge propise (u daljem tekstu: obraÄ‘ivač propisa) dužni Uredu za zakonodavstvo dostaviti na mišljenje slijedeće:

- inicijative za donošenje zakona, u odnosu na nadležnost Unsko-sanskog kantona za regulisanje pitanja u odreÄ‘enoj oblasti, nadležnost organa za donošenje odreÄ‘enog propisa i pravnoj formi propisa,

- prednacrt i nacrt zakona,     

- prijedloge propisa koje donosi Vlada Kantona (uredbe, odluke ili druge opće akte – u daljem tekstu: podzakonski propisi),

- prijedlog provedbenih propisa i opće akte koje donose rukovodioci kantonalnih organa uprave (pravilnike, kao provedbene propise i uputstvo, instrukcije, naredbe i druge propise kao opće akte).

ObraÄ‘ivači propisa dužni su propise iz stava 1. ovog člana dostaviti blagovremeno na mišljenje Uredu za zakonodavstvo, prije dostavljanja tih propisa organima iz člana 8. Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog kantona  („Službeni list Unsko-sanskog kantona“, broj 4/97), odnosno prije upućivanja Vladi Kantona na razmatranje. 

ÄŒlan 4.

O propisima iz člana 3. stav 1. ove Uredbe, Ured za zakonodavstvo daje stručno pravno mišljenje koje obuhvata slijedeća pitanja:

- za inicijative za donošenje zakona, odnosno propisa– nadležnost za donošenje

- za zakone – ustavni osnov za donošenje zakona,

- za podzakonske propise – zakonski osnov za donošenje tih propisa,

- vrstu i obim materije koja se može urediti zakonom, odnosno koja se može urediti podzakonskim propisom imajući u vidu ustavno, odnosno zakonsko ovlaštenje da se odreÄ‘ena materija uredi kantonalnim zakonom, odnosno podzakonskim propisom,

- da li zakon sadrži rješenja koja su u suprotnosti sa ustavom ili koja nisu u skladu s ustavom i pravnim sistemom,

- da li je zakon, odnosno podzakonski propis izrađen pravnom tehnikom koja se koristi u izradi kantonalnih zakona, odnosno podzakonskih propisa,

- da li obrazloženje zakona, odnosno podzakonskog propisa sadrži sva pitanja koja se u obrazloženje moraju obraditi u skladu sa Metodologijom za izradu programa rada, izvještaja o radu i drugih informativnih materijala koji se upućuju Vladi i Skupštini

Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 3/05).

ÄŒlan 5.

ObraÄ‘ivači propisa dužni su zakon, odnosno podzakonski propis uskladiti sa stručnim pravnim mišljenjem Ureda za zakonodavstvo, s tim što moraju obavezno uskladiti sve primjedbe koje se odnose na pravnu tehniku u izradi zakona, odnosno podzakonskog propisa.

Obrađivači propisa dužni su u obrazloženja zakona, odnosno podzakonskog propisa iznijeti konkretne razloge, posebno za svaku primjedbu, prijedlog i sugestiju Ureda za zakonodavstvo, koje nisu prihvaćene.

ÄŒlan 6.

Odredbe člana 3. do 5. ove Uredbe, važe i za postupak izrade izmjena i dopuna zakona, odnosno izmjenama i dopuna podzakonskih propisa.

ÄŒlan 7.

Ured za zakonodavstvo utvrÄ‘uje prečišÄ‡ene tekstove propisa koje donosi Vlada Kantona, ako je za to ovlaštena tim propisom.

PrečišÄ‡eni tekst priprema kantonalni organ uprave koji je bio obraÄ‘ivač propisa i taj tekst dostavlja Uredu za zakonodavstvo radi utvrÄ‘ivanja prečišÄ‡enog teksta propisa.

ÄŒlan 8.

Ako u objavljenom tekstu propisa ili drugom općem aktu Vlade Kantona postoje štamparske greške, rukovodilac kantonalnog organa uprave koji je nadležan za izvršavanje tog propisa, odnosno akta Vlade Kantona, dužan je pripremiti tekst akta o ispravci štamparskih grešaka i taj akt dostaviti Uredu za zakonodavstvo, koji utvrÄ‘uje tekst akta o ispravci štamparske greške.

Kada Ured za zakonodavstvo utvrdi tekst akta o ispravci štamparskih grešaka, dužan je taj akt dostaviti Sekretaru Vlade Kantona, radi objavljivanja u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.

ÄŒlan 9.

Rukovodilac kantonalnog organa uprave utvrÄ‘uje prečišÄ‡eni tekst, odnosno ispravke štamparskih grešaka podzakonskog propisa i općeg akta kojeg je, u skladu sa zakonom, donio i dostavlja ga  Uredu za zakonodavstvo na mišljenje. 

Rukovodilac kantonalnog organa uprave, kada prečišÄ‡eni tekst podzakonskog propisa, odnosno ispravke grešaka iz stava 1. ovog člana  uskladi sa mišljenjem Ureda za zakonodavstvo, dužan je navedeni propis, odnosno ispravku dostaviti Sekretaru Vlade Kantona, radi objavljivanja u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.

ÄŒlan 10.

U cilju unapređenja svoga rada, komparativnog pregleda propisa i razmjene iskustava, Ured za zakonodavstvo ostvaruje saradnju sa Uredom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije, uredima, odnosno službama za zakonodavstvo drugih kantona, kantonalnim ministarstvima i drugim odgovarajućim organima i službama Unsko-sanskog kantona.

ÄŒlan 11.

Uredom za zakonodavstvo rukovodi sekretar, kojeg imenuje Vlada Kantona u skladu sa zakonom koji se odnosi na imenovanje i postavljenje državnih službenika.

Sekretar Ureda za zakonodavstvo ima status rukovodećeg državnog službenika.

Sekretar Ureda za zakonodavstvo za svoj rad odgovara Vladi Kantona.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti sekretara, u poslovima rukovođenja Uredom za zakonodavstvo zamjenjuje ga državni službenik kojeg on odredi.

ÄŒlan 12.

Poslovi, zadaci i unutrašnja organizacija Ureda za zakonodavstvo utvrÄ‘uju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zakonodavstvo, kojeg donosi sekretar Ureda za zakonodavstvo, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Kantona.

ÄŒlan 13.

U cilju kvalitetnog obavljanja poslova i zadataka iz člana 2. ove Uredbe, sekretar Ureda za zakonodavstvo u obavezi je obezbijediti realizaciju permanentnog stručnog usavršavanja državnih službenika koji obavljaju  poslove iz djelokruga Ureda za zakonodavstvo kroz stručne seminare, edukacije, okrugle stolove i druge oblike usavršavanja.

ÄŒlan 14.

Naziv radnih mjesta državnih službenika navedenih u ovoj Uredbi odnose se na oba spola.

ÄŒlan 15.

Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Unsko – sanskog kantona“.

 

Broj: 03-017-377/2011.
Bihać, 24.05.2011.godine

PREMIJER KANTONA
dr. sci. Hamdija Lipovača


 

Na osnovu člana 16., 18. i 20. Zakona o Vladi Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“,  broj 5/08), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana 30.11.2011. godine, d o n o s i

U R E D B U
o izmjeni i dopuni Uredbe broj: 03-017-377/2011 od 24.05.2011.godine

ÄŒlan 1.

U Uredbi o Uredu za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona  u članu 2. iza alineje 6. dodaje se nova alineja 7. koja glasi:

„- vrši objavu u službenom glasilu kantona akata dostavljenih od strane sudskih organa,    zakonodavnog tijela Kantona, kantonalnih organa uprave, kantonalnih ustanova i drugih    tijela kantonalne uprave“, a dosadašnja alineja 7. postaje alineja 8.

ÄŒlan 2.

U članu 8. stav 2. se briše.

ÄŒlan 3.

U članu 9. u stavu 2. riječi „Sekretaru Vlade Kantona“ zamjenjuju se riječima „Sekretaru Ureda za zakonodavstvo“.

ÄŒlan 4.

U članu 11. stav 2. mijenja se i glasi:

„Sekretar Ureda za zakonodavstvo ima status državnog službenika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.

ÄŒlan 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Unsko – sanskog kantona“.

Broj: 03-017-966/2011
Bihać, 30.11.2011. godine

PREMIJER KANTONA
dr. sci. Hamdija Lipovača

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

27.06.2022

Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnom ...

Preuzmi dokumente: Zaključak Skupštine Nacrt Zakona o socijalnom ...

25.05.2022

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Program javne rasprave Poziv na Javnu raspravu za predstavnike ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

31.01.2023

Javni poziv za dodjelu područja djelovanja ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za dodjelu područja djelovanja za vetereniraske ...

31.01.2023

JAVNI POZIV odvoz, zbrinjavanje i reciklažu ...

JAVNI POZIV odvoz, zbrinjavanje i reciklažu bezvrijedne arhivske građe - starog ...

20.01.2023

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za ...

Javni poziv na uvid u Idejni projekat za izgradnju fotonaponske elektrane „Carpet ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...