Ured za zakonodavstvo - Uredba o osnivanju

06.12.2017 - 00:00 by Administrator

 
Na osnovu člana 16. i člana 20. Zakona o Vladi Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“,  broj 5/08), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana 24.05.2011. godine, d o n o s i

U R E D B U
o Uredu za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona

Član 1.

Ovom Uredbom osniva se Ured za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Ured za zakonodavstvo), kao samostalna stručna službe  Vlade Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada kantona), uređuje se djelokrug Ureda za zakonodavstvo,  položaj, ovlaštenja i odgovornosti sekretara Ureda za zakonodavstvo i druga pitanja od značaja za njegovo organiziranje i funkcionisanje.

Član 2.

Djelokrug rada  Ureda za zakonodavstvo obuhvata:

- davanje Vladi Kantona, sa stanovišta usklađenosti sa ustavom i pravnim sistemom, stručnih pravnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima zakona, drugih propisa i općih akata, koja na

   prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona donosi Skupština Unsko-sanskog kantona, odnosno propisa koje donosi Vlada Kantona,

- davanje stručnih mišljenja na podzakonske propise koje donose rukovodioci kantonalnih ministarstava, kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija (u daljem tekstu: kantonalni organi uprave),

- pružanje stručne pomoći kantonalnim organima uprave u izradi zakona i drugih propisa,

- obezbjeđenje metodološkog jedinstva u izradi kantonalnih zakona, propisa i općih  akata,

- utvrđuje prečišćene tekstove propisa, odnosno tekst akta o ispravci štamparske greške koje donosi Vlada Kantona,

- daje mišljenje na prečišćeni tekst, odnosno ispravke štamparskih grešaka podzakonskog propisa i općeg akta kojeg je, u skladu sa zakonom, donio rukovodilac organa uprave,

- druge poslove koje mu povjeri Vlada kantona.

Član 3.

Poslovi i zadaci iz člana 2. ove Uredbe obavljaju se tako što su kantonalni organi uprave, koji u okviru svoje nadležnosti pripremaju zakonske i druge propise (u daljem tekstu: obrađivač propisa) dužni Uredu za zakonodavstvo dostaviti na mišljenje slijedeće:

- inicijative za donošenje zakona, u odnosu na nadležnost Unsko-sanskog kantona za regulisanje pitanja u određenoj oblasti, nadležnost organa za donošenje određenog propisa i pravnoj formi propisa,

- prednacrt i nacrt zakona,     

- prijedloge propisa koje donosi Vlada Kantona (uredbe, odluke ili druge opće akte – u daljem tekstu: podzakonski propisi),

- prijedlog provedbenih propisa i opće akte koje donose rukovodioci kantonalnih organa uprave (pravilnike, kao provedbene propise i uputstvo, instrukcije, naredbe i druge propise kao opće akte).

Obrađivači propisa dužni su propise iz stava 1. ovog člana dostaviti blagovremeno na mišljenje Uredu za zakonodavstvo, prije dostavljanja tih propisa organima iz člana 8. Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog kantona  („Službeni list Unsko-sanskog kantona“, broj 4/97), odnosno prije upućivanja Vladi Kantona na razmatranje. 

Član 4.

O propisima iz člana 3. stav 1. ove Uredbe, Ured za zakonodavstvo daje stručno pravno mišljenje koje obuhvata slijedeća pitanja:

- za inicijative za donošenje zakona, odnosno propisa– nadležnost za donošenje

- za zakone – ustavni osnov za donošenje zakona,

- za podzakonske propise – zakonski osnov za donošenje tih propisa,

- vrstu i obim materije koja se može urediti zakonom, odnosno koja se može urediti podzakonskim propisom imajući u vidu ustavno, odnosno zakonsko ovlaštenje da se određena materija uredi kantonalnim zakonom, odnosno podzakonskim propisom,

- da li zakon sadrži rješenja koja su u suprotnosti sa ustavom ili koja nisu u skladu s ustavom i pravnim sistemom,

- da li je zakon, odnosno podzakonski propis izrađen pravnom tehnikom koja se koristi u izradi kantonalnih zakona, odnosno podzakonskih propisa,

- da li obrazloženje zakona, odnosno podzakonskog propisa sadrži sva pitanja koja se u obrazloženje moraju obraditi u skladu sa Metodologijom za izradu programa rada, izvještaja o radu i drugih informativnih materijala koji se upućuju Vladi i Skupštini

Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 3/05).

Član 5.

Obrađivači propisa dužni su zakon, odnosno podzakonski propis uskladiti sa stručnim pravnim mišljenjem Ureda za zakonodavstvo, s tim što moraju obavezno uskladiti sve primjedbe koje se odnose na pravnu tehniku u izradi zakona, odnosno podzakonskog propisa.

Obrađivači propisa dužni su u obrazloženja zakona, odnosno podzakonskog propisa iznijeti konkretne razloge, posebno za svaku primjedbu, prijedlog i sugestiju Ureda za zakonodavstvo, koje nisu prihvaćene.

Član 6.

Odredbe člana 3. do 5. ove Uredbe, važe i za postupak izrade izmjena i dopuna zakona, odnosno izmjenama i dopuna podzakonskih propisa.

Član 7.

Ured za zakonodavstvo utvrđuje prečišćene tekstove propisa koje donosi Vlada Kantona, ako je za to ovlaštena tim propisom.

Prečišćeni tekst priprema kantonalni organ uprave koji je bio obrađivač propisa i taj tekst dostavlja Uredu za zakonodavstvo radi utvrđivanja prečišćenog teksta propisa.

Član 8.

Ako u objavljenom tekstu propisa ili drugom općem aktu Vlade Kantona postoje štamparske greške, rukovodilac kantonalnog organa uprave koji je nadležan za izvršavanje tog propisa, odnosno akta Vlade Kantona, dužan je pripremiti tekst akta o ispravci štamparskih grešaka i taj akt dostaviti Uredu za zakonodavstvo, koji utvrđuje tekst akta o ispravci štamparske greške.

Kada Ured za zakonodavstvo utvrdi tekst akta o ispravci štamparskih grešaka, dužan je taj akt dostaviti Sekretaru Vlade Kantona, radi objavljivanja u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.

Član 9.

Rukovodilac kantonalnog organa uprave utvrđuje prečišćeni tekst, odnosno ispravke štamparskih grešaka podzakonskog propisa i općeg akta kojeg je, u skladu sa zakonom, donio i dostavlja ga  Uredu za zakonodavstvo na mišljenje. 

Rukovodilac kantonalnog organa uprave, kada prečišćeni tekst podzakonskog propisa, odnosno ispravke grešaka iz stava 1. ovog člana  uskladi sa mišljenjem Ureda za zakonodavstvo, dužan je navedeni propis, odnosno ispravku dostaviti Sekretaru Vlade Kantona, radi objavljivanja u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.

Član 10.

U cilju unapređenja svoga rada, komparativnog pregleda propisa i razmjene iskustava, Ured za zakonodavstvo ostvaruje saradnju sa Uredom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije, uredima, odnosno službama za zakonodavstvo drugih kantona, kantonalnim ministarstvima i drugim odgovarajućim organima i službama Unsko-sanskog kantona.

Član 11.

Uredom za zakonodavstvo rukovodi sekretar, kojeg imenuje Vlada Kantona u skladu sa zakonom koji se odnosi na imenovanje i postavljenje državnih službenika.

Sekretar Ureda za zakonodavstvo ima status rukovodećeg državnog službenika.

Sekretar Ureda za zakonodavstvo za svoj rad odgovara Vladi Kantona.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti sekretara, u poslovima rukovođenja Uredom za zakonodavstvo zamjenjuje ga državni službenik kojeg on odredi.

Član 12.

Poslovi, zadaci i unutrašnja organizacija Ureda za zakonodavstvo utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zakonodavstvo, kojeg donosi sekretar Ureda za zakonodavstvo, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Kantona.

Član 13.

U cilju kvalitetnog obavljanja poslova i zadataka iz člana 2. ove Uredbe, sekretar Ureda za zakonodavstvo u obavezi je obezbijediti realizaciju permanentnog stručnog usavršavanja državnih službenika koji obavljaju  poslove iz djelokruga Ureda za zakonodavstvo kroz stručne seminare, edukacije, okrugle stolove i druge oblike usavršavanja.

Član 14.

Naziv radnih mjesta državnih službenika navedenih u ovoj Uredbi odnose se na oba spola.

Član 15.

Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Unsko – sanskog kantona“.

 

Broj: 03-017-377/2011.
Bihać, 24.05.2011.godine

PREMIJER KANTONA
dr. sci. Hamdija Lipovača


 

Na osnovu člana 16., 18. i 20. Zakona o Vladi Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“,  broj 5/08), Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana 30.11.2011. godine, d o n o s i

U R E D B U
o izmjeni i dopuni Uredbe broj: 03-017-377/2011 od 24.05.2011.godine

Član 1.

U Uredbi o Uredu za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona  u članu 2. iza alineje 6. dodaje se nova alineja 7. koja glasi:

„- vrši objavu u službenom glasilu kantona akata dostavljenih od strane sudskih organa,    zakonodavnog tijela Kantona, kantonalnih organa uprave, kantonalnih ustanova i drugih    tijela kantonalne uprave“, a dosadašnja alineja 7. postaje alineja 8.

Član 2.

U članu 8. stav 2. se briše.

Član 3.

U članu 9. u stavu 2. riječi „Sekretaru Vlade Kantona“ zamjenjuju se riječima „Sekretaru Ureda za zakonodavstvo“.

Član 4.

U članu 11. stav 2. mijenja se i glasi:

„Sekretar Ureda za zakonodavstvo ima status državnog službenika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.

Član 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Unsko – sanskog kantona“.

Broj: 03-017-966/2011
Bihać, 30.11.2011. godine

PREMIJER KANTONA
dr. sci. Hamdija Lipovača

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

27.06.2022

Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnom ...

Preuzmi dokumente: Zaključak Skupštine Nacrt Zakona o socijalnom ...

25.05.2022

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Program javne rasprave Poziv na Javnu raspravu za predstavnike ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u općini Sanski ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

11.05.2022

Javna rasprava je održana u gradu Cazin ...

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući ...

Javni pozivi i konkursi

21.09.2022

Javni poziv za dodjelu područja djelovanja: ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za dodjelu područja djelovanja: Za veterinarske ...

21.09.2022

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

21.09.2022

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno ...

JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutrašnjih ...

15.09.2022

Javni poziv: Tekući transferi neprofitnim ...

Preuzmi dokumente: Tekst Javnog poziva Prijavni obrazac Izjava podnosioca ...

Javne Nabavke

06.09.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

16.08.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 16.08.2022.

02.08.2022

Izmjena Javnog poziva za nabavku usluga interne ...

Preuzmi dokument: Izmjena Javnog poziva za nabavku usluga interne reprezentacije ...

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.