Ured Vlade

01.12.2017 - 00:00 by Administrator

 
Na osnovu člana 16., 18. i 20. Zakona o Vladi  Unsko - sanskog kantona ("Službeni glasnik  Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), Vlada  Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana  30.11. 2011. godine, donosi UREDBU o osnivanju Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona

Član 1.

Ovom Uredbom osniva se Ured Vlade Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Ured Vlade), kao samostalna stručna služba Vlade Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada kantona), uređuje se djelokrug Ured Vlade, položaj, ovlaštenja i odgovornosti sekretara Vlade i druga pitanja od značaja za njegovo organiziranje i funkcioniranje.

Član 2.

Djelokrug rada Ureda Vlade obuhvata:
- pripremanje i organiziranje sjednica Vlade
- izrada akata donesenih na sjednicama Vlade
- izrada izvoda iz zapisnika sa sjednica Vlade
- izrada stenograma na zahtjev članova Vlade
- izrada akata koje donosi Vlada kantona, a čija priprema nije u nadležnosti drugih organa
- izrada prijedloga uredbi, pravilnika i drugih  akata Ureda Vlade
- vrši pribavljanje dokumentacionih i drugih  materijala za potrebe Vlade kantona
- pismenu korespodenciju po nalogu sekretara Vlade
- obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe stalnih radnih tijela Vlade
- pripremanje programa i planova Vlade i praćenje njihovog izvršavanja
- pripremanje informacija, izvještaja, uputstava po nalogu Vlade
- pripremanje godišnjih izvještaja o radu Vlade za potrebe Skupštine Kantona
- ostvarivanje odnosa Vlade prema Skupštini  kantona, vladama drugih kantona,  međunarodnim organima i organizacijama, općinskim načelnicima, preduzećima i drugim pravnim licima
-  čuvanje dokumentacionih materijala i podataka  od značaja za rad Vlade
-  učestvovanje u izradi analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala vezano za rad Vlade
- druge poslove koje mu povjeri Vlada kantona.

Član 3.

Uredom Vlade rukovodi sekretar Vlade, kojeg imenuje Vlada Kantona. Sekretar Vlade ima status državnog službenika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.
Sekretar Vlade za svoj rad odgovara Vladi Kantona.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti sekretara, u poslovima rukovođenja Uredom Vlade  zamjenjuje ga državni službenik kojeg on odredi  posebnim rješenjem.

Član 4.

Ured Vlade počinje sa radom danom imenovanja Sekretara Vlade.

Član 5.

Poslovi, zadaci i unutrašnja organizacija Ureda  Vlade utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade, kojeg donosi sekretar  Vlade, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade  Kantona.

Član 6.

Osnovna sredstva potrebna za rad i funkcionisanje Ureda preuzet će se iz Službe za stručne i zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona i kantonalnih organa uprave, a 
koju je koristilo Odjeljenje za stručne poslove.

Član 7.

Naziv radnih mjesta državnih službenika  navedenih u ovoj Uredbi odnose se na oba spola.

Član 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko - sanskog kantona".

Broj 03-017-964/2011
17. novembra 2011. godine
Bihać


 

Na osnovu člana 16., 18. i 20. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/08), Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana  24.05.2018. godine, d o n o s i:

U R E D B U

o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona

Član 1.

              U Uredbi o osnivanju Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 22/11), u članu 2. iza alineje 15. dodaju se nove alineje 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. i 24.  koje glase:

  • objava „Službenog glasnika Unsko-sanskog kantona“ u elektronskom obliku,
  • uvođenje, upravljanje i održavanje informatičkog sistema za pripremu elektronskog izdanja „Službenog glasnika Unsko-sanskog kantona“, te nadogradnja tog sistema,
  • osiguravanje tehničkih mogućnosti kako bi se svim korisnicima omogućio pristup elektronskom izdanju “Službenog glasnika Unsko-sanskog kantona”,
  • uspostavljanje pravila o unutrašnjoj sigurnosti i pristupu u pogledu informatičkog sistema za pripremu elektronskog izdanja “Službenog glasnika Unsko-sanskog kantona”,
  • čuvanje i arhiviranje elektronskih datoteka,   
  • koordinacija aktivnosti vezanih za informisanje i educiranje javnosti o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija na nivou Kantona te aktivnosti koje proizilaze iz procesa evropskih integracija u skladu sa njegovom dinamikom,
  • koordinacija aktivnosti na donošenju  i implementaciji sektorskih strategija na nivou Vlade Kantona te programiranja razvoja Kantona i vođenje javno dostupne baze podataka za praćenje implementacije strateških dokumenata Kantona,
  • rad na pripremi efikasnih mehanizama za finansiranje razvojnih prioriteta utvrđenih u strategiji razvoja Kantona,
  • osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog planiranja, programiranja i implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja.

Dosadašnja alineja 16. postaje alineja 25.

Član 2.

U članu 3. stav 1. mijenja se i glasi: „Uredom Vlade rukovodi sekretar Vlade, kojeg imenuje Vlada Kantona. Sekretar Vlade ima status rukovodećeg  državnog službenika – sekretar s posebnim zadatkom.“

Član 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.

Broj:03-017-2275/2018
Bihać, 24.05.2018.godine

PREMIJER KANTONA
dr.sci. HUSEIN ROŠIĆ


 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

04.11.2020

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama ...

Ovim putem obavještavamo sve građane Unsko-sanskog kantona da Ministarstvo ...

17.09.2020

Javna rasprava

Javna rasprava

20.07.2020

Ministarstvo privrede organiziralo je i sprovelo ...

U periodu od 15.07.2020. do 17.07.2020. godine, Ministarstvo privrede organiziralo ...

18.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

PREUZMI DOKUMENT: Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o prijavljivanju ...

Javni pozivi i konkursi

06.08.2021

PONOVNI JAVNI POZIV za podnošenje prijava ...

PREUZMI DOKUMENT: PONOVNI JAVNI POZIV za podnošenje prijava za učešće ...

30.07.2021

Javni poziv za kandidiranje projekata za ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu namjenskih ...

30.07.2021

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

30.07.2021

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi konkurs: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

Javne Nabavke

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

16.07.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača