NADLEŽNOSTI - Ured za zajedničke poslove

27.11.2017 - 00:00 by Administrator

 
Nadležnost Ureda za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona

Ureda za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona ima sljedeće nadležnosti:

 • izradu godišnjeg plana potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade;
 • provođenje procedure nabavki iskazanih u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade (budžetskih korisnika) shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 • pružanje pomoći kod izrade tenderske dokumentacije vezane za javne nabavke iskazane u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i ustanova i drugih tijela, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 • pripremu tekstova javnih tendera po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade;
 • oglašavanje tendera i javnih oglasa;
 • stručne poslove za Komisiju za izbor najpovoljnijih ponuda po raspisanim       tenderima – javnim oglasima, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i drugim važećim propisima;
 • izradu plana korištenja sredstava budžeta Unsko – sanskog kantona za potrebe Ureda;
 • pripremanje finansijske dokumentacije za korištenje finansijskih sredstava i fakturisanja iste;
 • pripremanje informacija, izvještaja, uputstava po nalogu Vlade;
 • vođenje evidencije o nekretninama u vlasništvu Vlade Unsko – sanskog kantona kojim raspolaže i upravlja Vlada Unsko – sanskog kantona;
 • analizu i upravljanje ljudskim resursima;
 • vođenje personalne dokumentacije zaposlenih u kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama (matične knjige zaposlenih, dosjea, prijave i odjave zaposlenika, uvjerenja i sl.);
 • izradu rješenja i ugovora iz radnog odnosa (o prijemu, rasporedu, premještanju, prestanku radnog odnosa, odmorima, odsustvima, naknadama, i dr. );
 • izdavanje uvjerenja na osnovu službene evidencije zaposlenih;
 •  vođenje evidencije o radnim knjižicama;
 • pripremanje dokumentacije za prijem, unapređenje, nagrađivanje, prestanak radnog odnosa, penzionisanje;
 • obavljanje poslova kancelarijskog poslovanja shodno Uredbi o kancelarijskom poslovanju i Uputstvu o načinu i vršenju kancelarijskog poslovanja;
 • organiziranje, planiranje i razvoj prijema, zavođenja, raspoređivanja, razvođenja, opreme i arhiviranje službene dokumentacije uz primjenu IK sistema.
 • izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovi odgovarajućih podataka u oblasti informisanja javnosti;
 • izradu planova i programa, dokumenata za informisanje javnosti o radu Ureda;
 • ostvarivanje stalne saradnje sa redakcijama dnevne i druge štampe, radija i televizije;
 • izradu javnih saopćenja o pitanjima koja odredi Premijer Kantona;
 • pripremu obavještenja za javnost i druge informativne materijale o radu Vlade i kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija;
 • organiziranje medijskog praćenja rada Vlade Unsko – sanskog kantona i kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, stručnih i drugih službi;
 • organiziranje press – konferencija i intervjua;
 • uređenje i održavanje web stranice Vlade Kantona i Premijera Kantona;
 • uređenje i redakciju biltena, publikacija, brošura i obavljanje poslova u vezi sa izdavanjem istih;
 • arhiviranje štampe, prikupljanje podataka, kompjuterska obrada i pohranjivanje podataka koji se prezentuju preko web stranice Premijera kantona i Vlade Kantona, interneta i ostalih vrsta multimedijalne reprezentacije;
 • -prikupljanje podataka o radu Premijera i kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija koji su potrebni za informisanje javnosti;
 • pripremanje foto i druge dokumentacije kojom se predstavlja Unsko – sanski kanton;
 • uspostavljanje i povezivanje u jedinstvenu informacionu mrežu kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija;
 • organiziranje, planiranje i razvoj integralnog informacionog komunikacionog sistema kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija za uspostavu elektronske Vlade;
 • održavanje stanova vezanih za vršenje službene dužnosti, odnosno vršenje određene funkcije;
 • investiciono i tekuće održavanje službenih zgrada, uredskog prostora, instalacija i inventara, te drugih objekata u vlasništvu Vlade i njenih tijela;
 • podršku u poslovima održavanja tehničko – informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja;
 • umnožavanje, slaganje i spajanje materijala vezanih za rad Vlade;
 • tonsko snimanje sjednica Vlade;
 • unutarnje osiguranje poslovnih zgrada kojima raspolažu ili koje koriste kantonalna tijela, ako to osiguranje nije rješeno na drugi način;
 • prijevoz službenim vozilima, njihovo garažiranje i održavanje, ako to nije rješeno na drugi način;
 • posluživanje toplih i hladnih napitaka;
 • zagrijavanje službenih prostorija;
 • čišćenje poslovnog i drugo prostora;
 • obavljanje i drugih stručnih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

04.11.2020

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama ...

Ovim putem obavještavamo sve građane Unsko-sanskog kantona da Ministarstvo ...

17.09.2020

Javna rasprava

Javna rasprava

20.07.2020

Ministarstvo privrede organiziralo je i sprovelo ...

U periodu od 15.07.2020. do 17.07.2020. godine, Ministarstvo privrede organiziralo ...

18.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

PREUZMI DOKUMENT: Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o prijavljivanju ...

Javni pozivi i konkursi

06.08.2021

PONOVNI JAVNI POZIV za podnošenje prijava ...

PREUZMI DOKUMENT: PONOVNI JAVNI POZIV za podnošenje prijava za učešće ...

30.07.2021

Javni poziv za kandidiranje projekata za ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu namjenskih ...

30.07.2021

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

30.07.2021

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi konkurs: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

Javne Nabavke

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

16.07.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača