Zakoni

Zakona o zastiti od pozara i vatrogastvu Unsko-sanskog kantona..

Odluke

ODLUKA o postupku i kriterijima za dod.jednok.pomoci opcinama.doc Odluka o prestanku stanja priirodne nepogode na području USK-a

Uredbe

Uredba o Kantonalnom stabu civilne zastite USK-a (Sluzbeni glasnik usk br.13-04) Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Kantonalnom stabu civilne zastite USK-a (Sluzbeni glasnik usk br.2-09) Uredba o nacinu organizovanja sluzbi zastite i spasavanja USK-a Uredba o osnivanju Kantonalne mjesovite specijalizirane jedinice CZ UREDBA O KANTONALNOM ŠTABU CIVILNE ZAŠTITE

Strateško - planska dokumentacija

PLAN ZASTITE I SPASAVANJA Unsko-sanskog kantona PROGRAM RAZVOJA ZASTITE I SPASAVANJA USK-a ZA PERIOD 2012-2020 PLAN INTEGRITETA KUCZ UNSKO SANSKOG KANTONA 2019.

Ostali dokumenti

PROCJENA UGROZENOSTI USK-a OD POZARA PROCJENA UGROZENOSTI USK-a OD PRIRODNIH I DRUGIH NESRECA

Javne nabavke

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKAI ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA - GRAFIS d.o.o. Cazin -Nabavka Medicinske zaštitne opreme (zaštitni prsluci). ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PUTEM pregovaračkog postupka za nabavku zaštitne opreme - izolaciona odijela za potrebe Službe medicinske pomoći.pdf Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bet objave obavještenja - JN.pdf Plan javnih nabavki KUCZ-e USK-a ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - ABC Sprting Banjaluka - Medicinska zaštitna oprema (IZOLACIONA ODIJELA) za potr. Služ. med. pomoći. Plan javnih nabavki KUCZ USK za 2019. godinu Odluka o poništenju postupka JN-Nabavka aparata za TBC - 14.11.2019. ODLUKA o izmjeni Plana javnih nabavki za 2019. godinu-.. ODLUKA o dopuni Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020. godinu.- III..pdf Plan javnih nabavki KUCZ-e USK-a za 2020 godinu Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni Plana javnih nabavki.pdf TD-Zahtjev za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja -Med. i laboratoriska oprema. Zapisnik o otvaranju ponuda i Odlika o izboru Ponudžača - BIOMEDICA - moduli za nadogradnju Aparata RT-PCR i ketridži za covid-19..pdf TD-Zahtjev za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja - Usluge dezinfekcije objekata Feder. organa uprave fed. javnih institucija i ustanova na području USK-a. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PUTEM pregovaračkog postupka za nabavku usluga - dezinfekcije objekata fed. organa uprave i drugih javnih ustanova i institucija FBiH na području USK-a Odluka o dopuni Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020. godinu..pdf ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PUTEM pregovaračkog postupka za nabavku med. i labor opreme - Mikrobiološki sigurnosni kabinet klase II sa pratećom opremom..pdf TD-Zahtjev za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja -Med. i laboratoriska oprema-Mikrobiološki sigurnosni kabinet klase II sa pratećom opremom..pdf ODLUKA o dopuni Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020. godinu.- II..pdf ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PUTEM OTVORANOG POSTUPKA-Terensko vozilo - 2020...pdf ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA I ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA - VIGRAD d.o.o. Banjaluka - Iznajmljivanje poljskih WC-ova za sakupljanje fekalija na GP Izačić u Bihaću. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA I ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA - JP VODOVOD d.o.o. Bihać - Snabdjevanje vodom za piće i ličnu higijenu, za lica koja borave na GP Izačić. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA- Uredska oprema za potrebeKantonalnog Operativnog centra civilne zaštite. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVILJNIJEG PONUĐAČA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA - d.o.o. VELADŽIĆ Cazin - Prevoza građana sa graničnih prije.pdf ODLUKA O POKRETANJU PREG.POSTUPKA BEZ OBJ.OBAV. I ODLUKA O IZBORU NAJ.PONUĐ - DEZINFEKCIJA Fed. Organa uprave, Fed. Jav. Ustanova i drug. Institucija..pdf ODLUKA O PONIŠTENJU ODLUKE O IZBORU I PONIŠTENJU POSTUPKA Direktni sporazum - OBAVEZNO i KASKO osiguranje TD-Zahtjev za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja -Zaštitna oprema -izolaciona odijela za potrebe Službe medicinske pomoći ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA - IDK-STUDIO Bihać - Nabavka sredstava u obliku prava tehničke i informatičke podrške KOC civilne zaštite - izrada WEB stranice...pdf Odluka o poništenju Pregovaračkog postupka JN bez objave obavještenja - Nabavka med. i lab. opreme - Mikrobiološki kabinet..pdf Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka med. i lab. opreme - Mikrobiološki kabinet..pdf Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge dezinfekcije objekata..pdf ODLUKA o dopuni Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020. godinu Odluka dezinfekcija - 28.05.2020. Odluka deratizacija - 28.05.2020. Odluka kasko terensko vozilo - 28.05.2020. Odluka o raskidu ugovora sa BIOMEDIKOM - 28.05.2020. ODLUKA INTER-COM - 28.05.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg kandidata - INTER-COM Zenica - 02.06.2020. ODLUKA o dopuni Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020. godinu - 9. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA - PRIJEVOZ MTS-a-KREVETA - Prijevoza Materijalno-tehničkih sredstava-kreveta na relaciji Cazin-Sarajevo. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA- BC-KOMERC - Cazin-Uredska oprema za potrebeKantonalnog Operativnog centra civilne zaštite. ODLUKA o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponuđaču - KMTRADE d.o.o. Visoko - Nabavka uniformi (radnih odijela)..pdf ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-DIR. SPORAZUM - Deratizacija i deviperizacija - 2020..pdf ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-DIR. SPORAZUM - Dezinfekcija objekata Organa uprave, J.U. i drugih Institucija na području USK-a.-2020..pdf ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-DIR. SPORAZUM - Izrada Web stranice za KOCCZ-e..pdf ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-DIR. SPORAZUM - Prevoz KREVETA na relaciji Cazin-Sarajevo..pdf ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-DIR. SPORAZUM - SERVISIRANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME.pdf ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-DIR. SPORAZUM -IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJE OBJEKTA BROJ 6 KASARNE ORLJANI.pdf ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA-DIR. SPORAZUM -OBAVEZNO I KASKO OSIGURANJE.pdf ODLUKA o dopuni Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020. godinu - 10.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti