Obavještenje za zainteresirane prijevoznike

24.04.2018 - 08:47 by Administrator

Ministar ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, na osnovu člana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/06 i 2/10), člana 5. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15) i rješenja Ministra ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona broj: 06-27-4991-1/2018 od 24.04.2018. godine,
 
OBAVJEŠTAVA ZAINTERESIRANE PRIJEVOZNIKE
 
Pokreće se postupak odobravanja i registracije reda vožnje za linijski prijevoz putnika na kantonalnim autobusnim linijama na području Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu, a zbog potrebe povezivanja linijama javnog linijskog prijevoza općinskih centara Sanskog Mosta, Ključa, Bosanskog Petrovca i Bihaća.
 
Odobreni i registrirani red vožnje biće upisani u Registar redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama za 2015/2018 godinu.
Pozivaju se zainteresirani prijevoznici koji žele predložiti red vožnje za postupak odobravanja kantonalnih autobusnih redova vožnje, da podnesu zahtjev za odobravanje reda vožnje i dostave propisanu dokumentaciju za postupak odobravanja. Uz zahtjev za odobravanje redova vožnje, prijevoznik je obavezan dostaviti:
1. Red vožnje kojim učestvuje na postupku odobravanja i to:
- u pisanom obliku (dva primjerka), potpisano i ovjereno od strane svih prijevoznika upisanih na red vožnje i
- u elektronskom obliku na računarskom programu za obradu tabela, excel-u, snimljenom na USB stiku.
Uz svaki red vožnje dostaviti:
- itinerer linije prikazan što je moguće detaljnije, jasnije i krupnije na stranici formata A4-po dva primjerka i
- elaborat o opravdanosti prijedloga reda vožnje, koji je napravljen na osnovu provedenog istraživanja tržišta.
2. Dokaze za učešće prijevoznika na postupku odobravanja redova vožnje iz člana 11. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), od kojih svaki prijevoznik upisan na red vožnje obavezno dostavlja:
- Rješenje o upisu poslovnog subjekta u sudski registar sa spiskom registrovanih djelatnosti, koje ne može biti starije od 30 dana od dana objave ovog poziva u „Službenim novinama Federacije BiH“;
- Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj) i Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost (PDV broj).
- Spisak uposlenih vozača ovjeren od strane Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana objave ovog poziva u „Službenim novinama Federacije BiH“;
- Važeće rješenje o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za sve autobuse koje posjeduje u vlasništvu i to:
a) kopiju rješenja dostavlja prijevoznik sa sjedištem na području Unsko-sanskog kantona,
b) ovjerenu kopiju rješenja dostavlja prijevoznik sa sjedištem van područja Unsko-sanskog kantona.
• Ovjerenu kopiju važećeg zaključenog ugovora o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja ili potvrdu osiguravajuće kuće da je taj ugovor zaključen ili ovjerenu kopiju zaključene police osiguranja za pojedinačno vozilo-autobus.
• Za red vožnje koji će se održavati u kooperaciji, prijevoznik je dužan dostaviti Ugovor o kooperaciji koji pored drugih elemenata ugovora obavezno sadrži slijedeće elemente: režim zajedničkog održavanja linije od strane kooperanta, spisak polazaka i povrataka koje održava pojedini prijevoznik i u kojem periodu, način sticanja i raspodjele dobiti između kooperanata, te način formiranja cijene prijevoza. Ugovor mora biti potpisan i ovjeren od strane svih kooperanata koji su upisani na red vožnje i od organa nadležnog za ovjeru dokumenata i smatra se sastavnim dijelom predmetnog reda vožnje. Uplata naknade za odobravanje kooperantskog reda vožnje vrši se na gore navedeni način, a može je izvršiti jedan od prijevoznika ili solidarno više prijevoznika,
• Popunjen spisak registrovanih redova vožnje (Prilog 4 Pravilnika) ovjeren kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata.
• Dokaz o uplati za troškove postupka odobravanja, ovjeren od strane banke i priložen uz svaki red vožnje iz kojeg je vidljiva uplata za svaki polazak, odnosno povratak. Ukoliko ima više redova vožnje, prijevoznik može jednom uplatnicom uplatiti za sve polaske i povratke, s tim da na posebnom listu napravi i ovjeri spisak svih polazaka i povrataka na koje se uplata odnosi. Visina uplate mora biti u skladu sa Rješenjem Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona broj: 06-27-4991-1/2018 od 04.09.2017. godine i to:
 100 KM za svaki predloženi polazak odnosno za svaki predloženi povratak u starom redu vožnje s promjenom,
 500 KM za svaki predloženi polazak odnosno za svaki predloženi povratak u novom redu vožnje.
Predmeto rješenje će biti sastavni dio materijala za odobravanje. Uplata se vrši na račun Unsko-sanskog kantona broj: 3380002210005877 vrsta prihoda 722611 budžetska ogranizacija 1501001;
• Za red vožnje koji će se održavati u kooperaciji, prijevoznik je dužan dostaviti Ugovor o kooperaciji koji pored drugih elemenata ugovora obavezno sadrži slijedeće elemente: režim zajedničkog održavanja linije od strane kooperanta, spisak polazaka i povrataka koje održava pojedini prijevoznik i u kojem periodu, način sticanja i raspodjele dobiti između kooperanata, te način formiranja cijene prijevoza. Ugovor mora biti potpisan i ovjeren od strane svih kooperanata koji su upisani na red vožnje i od organa nadležnog za ovjeru dokumenata i smatra se sastavnim dijelom predmetnog reda vožnje. Uplata naknade za odobravanje kooperantskog reda vožnje vrši se na gore navedeni način, a može je izvršiti jedan od prijevoznika ili solidarno više prijevoznika,
• Popunjen spisak registrovanih redova vožnje (Prilog 4 Pravilnika) ovjeren kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata.
 
3. Prijedlog reda vožnje koji se dostavlja na postupak odobravanja reda vožnje mora biti urađen na propisanom obrascu i u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), te usaglašen sa Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje. 
4. Dokazi za učestvovanje na postupku odobravanja predaju se za svakog prijevoznika koji je upisan na red vožnje, osim u slučaju da kooperant ima poseban zahtjev sa propisanom dokumentacijom.
5. Red vožnje i materijali za odobravanje reda vožnje mogu se preuzeti u prostorijama Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona.
6. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona će za sve prijevoznike koji učestvuju u postupku odobravanja redova vožnje u postupcima prigovaranja i registracije redova vožnje, po službenoj dužnosti provjeriti da li prijevoznik posjeduje Licencu „A“ prijevoznika i da li uredno izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda.
7. Zahtjev sa redovima vožnje i dokumentacijom za postupak odobravanja se dostavlja u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na kojoj je obavezno naznačeno „POSTUPAK ODOBRAVANJA-otvara Komisija“, lično na Protokol Unsko-sanskog kantona ili putem pošte na adresu:
Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona
Alije Đerzeleza 2
77000 Bihać
8. Zahtjev za odobravanje redova vožnje sa navedenom i propisanom dokumentacijom prijevoznik je dužan dostaviti Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona najkasnije u roku od 30 dana, računajući od narednog dana od dana objave ovog poziva u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

03.08.2018

JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava ...

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava po Programu ...

17.04.2018

Javni poziv za prijavu kandidata - stručni ...

Na temelju članka 10. i 11. Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče ...

07.12.2017

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje ...

Na osnovu člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za ...

01.12.2017

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu ...

  Na osnovu člana 22. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Unsko ...

Javne Nabavke

21.03.2019

Poništenje Javnog poziva za dodjelu sredstava ...

Poništenje Javnog poziva za dodjelu sredstava Budžeta Unsko-sanskog ...

06.03.2019

...

Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja.

06.03.2019

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke.

26.02.2019

Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila

Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila

PROMO:

Zeleni kanton ||  ENG version


Vrata Bosne ||  ENG version


Odmor kakav zaslužujete /  ENG version


Kanton voda i rijeka ||  ENG version


Gata Ilidža ||  ENG version


Kontakti

Ministarstvo privrede
Alije Đerzeleza 2
77 000 Bihać
Tel.:+387 (0) 37 316033
Fax: +387 (0) 37 227783
e-mail: privreda@vladausk.ba
ID broj: 4263251020006

MINISTAR
Nijaz KADIRIĆ
Alije Đerzeleza 2
77 000 Bihać
Tel.:+38737316035
e-mail: privreda@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava