Obavještenje za zainteresirane prijevoznike

24.04.2018 - 08:47 by Administrator

Ministar ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, na osnovu člana 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/06 i 2/10), člana 5. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15) i rješenja Ministra ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona broj: 06-27-4991-1/2018 od 24.04.2018. godine,
 
OBAVJEŠTAVA ZAINTERESIRANE PRIJEVOZNIKE
 
Pokreće se postupak odobravanja i registracije reda vožnje za linijski prijevoz putnika na kantonalnim autobusnim linijama na području Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu, a zbog potrebe povezivanja linijama javnog linijskog prijevoza općinskih centara Sanskog Mosta, Ključa, Bosanskog Petrovca i Bihaća.
 
Odobreni i registrirani red vožnje biće upisani u Registar redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama za 2015/2018 godinu.
Pozivaju se zainteresirani prijevoznici koji žele predložiti red vožnje za postupak odobravanja kantonalnih autobusnih redova vožnje, da podnesu zahtjev za odobravanje reda vožnje i dostave propisanu dokumentaciju za postupak odobravanja. Uz zahtjev za odobravanje redova vožnje, prijevoznik je obavezan dostaviti:
1. Red vožnje kojim učestvuje na postupku odobravanja i to:
- u pisanom obliku (dva primjerka), potpisano i ovjereno od strane svih prijevoznika upisanih na red vožnje i
- u elektronskom obliku na računarskom programu za obradu tabela, excel-u, snimljenom na USB stiku.
Uz svaki red vožnje dostaviti:
- itinerer linije prikazan što je moguće detaljnije, jasnije i krupnije na stranici formata A4-po dva primjerka i
- elaborat o opravdanosti prijedloga reda vožnje, koji je napravljen na osnovu provedenog istraživanja tržišta.
2. Dokaze za učešće prijevoznika na postupku odobravanja redova vožnje iz člana 11. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), od kojih svaki prijevoznik upisan na red vožnje obavezno dostavlja:
- Rješenje o upisu poslovnog subjekta u sudski registar sa spiskom registrovanih djelatnosti, koje ne može biti starije od 30 dana od dana objave ovog poziva u „Službenim novinama Federacije BiH“;
- Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj) i Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost (PDV broj).
- Spisak uposlenih vozača ovjeren od strane Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana objave ovog poziva u „Službenim novinama Federacije BiH“;
- Važeće rješenje o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za sve autobuse koje posjeduje u vlasništvu i to:
a) kopiju rješenja dostavlja prijevoznik sa sjedištem na području Unsko-sanskog kantona,
b) ovjerenu kopiju rješenja dostavlja prijevoznik sa sjedištem van područja Unsko-sanskog kantona.
• Ovjerenu kopiju važećeg zaključenog ugovora o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja ili potvrdu osiguravajuće kuće da je taj ugovor zaključen ili ovjerenu kopiju zaključene police osiguranja za pojedinačno vozilo-autobus.
• Za red vožnje koji će se održavati u kooperaciji, prijevoznik je dužan dostaviti Ugovor o kooperaciji koji pored drugih elemenata ugovora obavezno sadrži slijedeće elemente: režim zajedničkog održavanja linije od strane kooperanta, spisak polazaka i povrataka koje održava pojedini prijevoznik i u kojem periodu, način sticanja i raspodjele dobiti između kooperanata, te način formiranja cijene prijevoza. Ugovor mora biti potpisan i ovjeren od strane svih kooperanata koji su upisani na red vožnje i od organa nadležnog za ovjeru dokumenata i smatra se sastavnim dijelom predmetnog reda vožnje. Uplata naknade za odobravanje kooperantskog reda vožnje vrši se na gore navedeni način, a može je izvršiti jedan od prijevoznika ili solidarno više prijevoznika,
• Popunjen spisak registrovanih redova vožnje (Prilog 4 Pravilnika) ovjeren kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata.
• Dokaz o uplati za troškove postupka odobravanja, ovjeren od strane banke i priložen uz svaki red vožnje iz kojeg je vidljiva uplata za svaki polazak, odnosno povratak. Ukoliko ima više redova vožnje, prijevoznik može jednom uplatnicom uplatiti za sve polaske i povratke, s tim da na posebnom listu napravi i ovjeri spisak svih polazaka i povrataka na koje se uplata odnosi. Visina uplate mora biti u skladu sa Rješenjem Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona broj: 06-27-4991-1/2018 od 04.09.2017. godine i to:
 100 KM za svaki predloženi polazak odnosno za svaki predloženi povratak u starom redu vožnje s promjenom,
 500 KM za svaki predloženi polazak odnosno za svaki predloženi povratak u novom redu vožnje.
Predmeto rješenje će biti sastavni dio materijala za odobravanje. Uplata se vrši na račun Unsko-sanskog kantona broj: 3380002210005877 vrsta prihoda 722611 budžetska ogranizacija 1501001;
• Za red vožnje koji će se održavati u kooperaciji, prijevoznik je dužan dostaviti Ugovor o kooperaciji koji pored drugih elemenata ugovora obavezno sadrži slijedeće elemente: režim zajedničkog održavanja linije od strane kooperanta, spisak polazaka i povrataka koje održava pojedini prijevoznik i u kojem periodu, način sticanja i raspodjele dobiti između kooperanata, te način formiranja cijene prijevoza. Ugovor mora biti potpisan i ovjeren od strane svih kooperanata koji su upisani na red vožnje i od organa nadležnog za ovjeru dokumenata i smatra se sastavnim dijelom predmetnog reda vožnje. Uplata naknade za odobravanje kooperantskog reda vožnje vrši se na gore navedeni način, a može je izvršiti jedan od prijevoznika ili solidarno više prijevoznika,
• Popunjen spisak registrovanih redova vožnje (Prilog 4 Pravilnika) ovjeren kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata.
 
3. Prijedlog reda vožnje koji se dostavlja na postupak odobravanja reda vožnje mora biti urađen na propisanom obrascu i u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra (“Službene novine Federacije BiH”, broj 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), te usaglašen sa Daljinarom i minimalnim vremenima vožnje. 
4. Dokazi za učestvovanje na postupku odobravanja predaju se za svakog prijevoznika koji je upisan na red vožnje, osim u slučaju da kooperant ima poseban zahtjev sa propisanom dokumentacijom.
5. Red vožnje i materijali za odobravanje reda vožnje mogu se preuzeti u prostorijama Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona.
6. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona će za sve prijevoznike koji učestvuju u postupku odobravanja redova vožnje u postupcima prigovaranja i registracije redova vožnje, po službenoj dužnosti provjeriti da li prijevoznik posjeduje Licencu „A“ prijevoznika i da li uredno izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda.
7. Zahtjev sa redovima vožnje i dokumentacijom za postupak odobravanja se dostavlja u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na kojoj je obavezno naznačeno „POSTUPAK ODOBRAVANJA-otvara Komisija“, lično na Protokol Unsko-sanskog kantona ili putem pošte na adresu:
Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona
Alije Đerzeleza 2
77000 Bihać
8. Zahtjev za odobravanje redova vožnje sa navedenom i propisanom dokumentacijom prijevoznik je dužan dostaviti Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona najkasnije u roku od 30 dana, računajući od narednog dana od dana objave ovog poziva u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

13.06.2019

Javni poziv za odabir banke za plasman kreditne ...

PREUZMI DOKUMENT: Javni poziv za odabir banke za plasman kreditne linije uz ...

27.05.2019

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU ...

Preuzmi dokument:  JAVNI  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU ...

03.08.2018

JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava ...

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava po Programu ...

17.04.2018

Javni poziv za prijavu kandidata - stručni ...

Na temelju članka 10. i 11. Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče ...

Javne Nabavke

11.07.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

09.07.2019

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila ...

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila  u toku 2019. godine 

09.07.2019

Nabavka usluga održavanja klima uređaja

Nabavka usluga održavanja klima uređaja 

02.07.2019

Nabavka poklona

Nabavka poklona