JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA DODJELU NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ EKOLOŠKIH NAKNADA U 2018.GODINI

20.07.2018 - 15:03 by Administrator

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o izvršenju  Budžeta Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ br:12/18, 23/18), Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2018.godinu broj:  11-14-8334-1/18 od 18.7.2018. godine i Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva za 2018. godinu broj: 11-14-8333-1/18 od 18.7.2018. godine, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša  raspisuje:

 

JAVNI POZIV

ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA DODJELU NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ EKOLOŠKIH NAKNADA U 2018.GODINI

  

I  PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je su/finansiranje projekata javnih preduzeća i ustanova, privrednih društava, neprofitnih organizacija, te ostalih pravnih lica iz namjenskih sredstava iz ekoloških naknada Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a prema Programu raspodjele namjenskih sredstava za 2018. godinu.

II USLOVI UČEŠĆA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Pravo učešća

Pravo učešća na javnom pozivu imaju neprofitne organizacije koje su registrovane u Ministarstvu pravosuđa i uprave Unsko – sanskog kantona, kao i neprofitne organizacije koje su registrovane u skladu sa federalnim zakonima, kao i zakonima Bosne i Hercegovine, čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša, a koja imaju sjedište na području Unsko-sanskog kantona, i koja obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Unsko – sanskog kantona.

Vrsta projekata koji će biti financirani/subvencionirani

Neprofitnim organizacijama sredstva se dodjeljuju za projekte iz oblasti zaštite okoliša koji se odnose na:

 • uređenje javnih zelenih površina,
 • unapređenje zbrinjavanja otpada,
 • jačanje ekološke kulture građana,
 • poboljšanje energetske efikasnosti,
 • obilježavanje značajnih datuma iz oblasti zaštite okoliša, i
 • zaštita i očuvanje biološke i pejzažne raznovrsnosti.

Dokumentacija koja se treba dostaviti prilikom prijave projekta

Neprofitne organizacije dužne su dostaviti slijedeću dokumentaciju kako bi dokazale ispunjavanje uslova:

 1. Rješenje o upisu u Registar udruženja kod Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko – sanskog kantona ili drugog nadležnog organa u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Bosne i Hercegovine iz kojeg je vidljivo sjedište udruženja na području Kantona i djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša i Izvod iz Registra udruženja – Rješenje o upisu u Registar udruženja i Izvod iz Registra udruženja se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji originala koja mora biti ovjerena od strane nadležnog organa, a datum ovjere kopije ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva za Rješenje, a datum izdavanja Izvoda iz Registra udruženja  ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva,
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji, odnosno ID broj, koje izdaje Porezna uprava KPU USK- dostavlja se ovjerena kopija originala koja mora biti ovjerena od strane nadležnog organa, a datum ovjere kopije ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva,
 3. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obaveznika indirektnih poreza, odnosno PDV broj u kojem je naznačeno da isti nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi (izdaje Uprava za indirektno oporezivanje),-dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji originala (ovjerena od strane nadležnog organa), a datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva,
  • Ukoliko aplikant nije PDV obaveznik, o tome se dostavlja uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje. Uvjerenje se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji originala (ovjerena od strane nadležnog organa), a datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva
 4. Karton deponovanih potpisa iz banke osoba odgovornih za financije-dostavlja se u ovjerenoj kopiji originala koja mora biti ovjerena od strane nadležnog organa, a datum ovjere kopije ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva,
 5. Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za uposlenike (ukoliko isti ima zaposlenike) zaključno sa 30.4.2018. godine, a ukoliko udruženje nema uposlenih dostaviti izjavu nadležnog organa. Uvjerenje i/ili izjava dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji originala koja mora biti ovjerena od strane nadležnog organa. Datum izdavanja uvjerenja i/ili izjave ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva,
 6. Ovjerena izjava o visini sredstava sa kojima će aplikant sufinancirati projekat ili sufinancijer učestvovati u financiranju projekta ili ovjeren ugovor o sufinanciranju projekta (ako postoji partner na projektu dostaviti kopiju ovjerenog sporazum o saradnji ili ugovora), ovjerena od strane nadležnog organa i datum ovjere ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva. Datum izjave ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave  Javnog poziva,
 7. Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu kalendarsku godinu, ili početni bilans ako je neprofitna organizacija počela sa radom tekuće godine- dostavlja se u ovjerenoj kopiji originala koja mora biti ovjerena od strane nadležnog organa, a datum ovjere kopije ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva.

Prilikom razmatranja projektnih prijedloga neprofitnih organizacija prednost će imati  one neprofitne organizacije koje do sada nisu bili korisnici sredstava iz ekoloških naknada.

Maksimalan iznos za koji mogu aplicirati neprofitne organizacije je 5.000,00 KM.

III  USLOVI UČEŠĆA ZA JAVNA PREDUZEĆA I JAVNE USTANOVE

Pravo učešća

Pravo učešća na javnom pozivu imaju javna preduzeća i javne ustanove koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Unsko – sanskog kantona.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju i javne ustanove iz oblasti obrazovanja koje su upisane u Registar osnovnih ili srednjih škola kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko – sanskog kantona.

Obzirom na pravni specifikum organizacije Univerziteta u Bihaću koji ima sedam članica, Univerzitet u Bihaću može aplicirati sa sedam projekata.

 Vrsta projekta koji će biti su/finansirani

Sredstva javnim preduzećima i javnim ustanovama se dodjeljuju za projekte iz oblasti zaštite okoliša koji se odnose na slijedeće:

 • saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, prikupljanje, recikliranje, ponovnu upotrebu, obradu i odlaganje svih vrsta otpada,
 • poboljšanje energijske efikasnosti,
 • unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije, u cilju smanjenja zagađenja okoliša,
 • zbrinjavanje otpadnih voda,
 • jačanje ekološke kulture građana,
 • zaštita ugroženih vrsta,
 • zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda, te ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača,
 • unapređivanje i izgradnja infrastrukture za zaštitu okoliša.

 Dokumentacija koja se treba dostaviti prilikom prijave projekta

Podnosioci prijave dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova:

 1. Dokaz o registraciji aplikanta kod nadležnog suda – kao dokaz dostavlja se aktualni izvod iz sudskog registra-dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji originala (ovjera od strane nadležnog organa), a datum izdavanja aktualnog izvoda iz sudskog registra ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva,

– Javne ustanove iz oblasti obrazovanja kao dokaz o registraciji kod nadležnog organa  dostavljaju Potvrdu o upisu u Registar kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko – sanskog kantona-Datum izdavanja Potvrde ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva. Potvrda se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji originala ovjerena od strane nadležnog organa,

 1. Uvjerenje o poreznoj registraciji, odnosno ID broj (izdaje Porezna uprava KPU USK) – dostavlja se ovjerena kopija originala koja mora biti ovjerena od strane nadležnog organa, a datum ovjere kopije ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva,
 2. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obaveznika indirektnih poreza, odnosno PDV broj  u kojem je naznačeno da isti nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi (izdaje Uprava za indirektno oporezivanje),-dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji-ovjerena od strane nadležnog organa, a datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva,

–           Ukoliko aplikant nije PDV obaveznik, kao dokaz dostavlja se uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje. Datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave javnog poziva. Dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji, ovjerava se od strane nadležnog organa,

 1. Karton deponovanih potpisa iz banke osoba odgovornih za financije, odnosno, za javne ustanove iz oblasti obrazovanja dostavlja se obrazac iz Ministarstva financija sa Instrukcijom za plaćanje koja obuhvata najmanje: broj računa, budžetsku organizaciju i vrstu prihoda. Karton deponovanih potpisa se dostavlja u kopiji originala, koja mora biti ovjerena od strane nadležnog organa, a ovjera ne smije biti starija od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva. Obrazac Ministarstva finansija za javne ustanove iz oblasti obrazovanja dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji-ovjerava se od strane nadležnog organa, i datum izdavanja Obrasca ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva,
 2. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO i zdravstvenom osiguranju zaključno sa 30.4.2018.godine, (izdaje Porezna uprava KPU USK). Datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave  Javnog poziva. Dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji originala-ovjerava se od strane nadležnog organa,
 3. Mišljenje osnivača (općina i/ili Kanton i/ili Federacija) o kandidovanom projektu. Datum izdavanja Mišljenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave  Javnog poziva, a dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji, ovjerenoj od strane nadležnog organa,
 4. Ovjerena izjava o visini sredstava sa kojima će aplikant sufinancirati projekat (ako postoji partner na projektu dostaviti ovjeren sporazum o saradnji ili ugovor),-ovjera se vrši od strane nadležnog organa. Izjava se dostavlja u originalu i datum izjave ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave  Javnog poziva, a datum ovjere kopije ugovora ili sporazuma ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave  Javnog poziva,
 5. Ukoliko javna preduzeća i javne ustanove od kantonalnog značaja apliciraju na projekte poboljšanja energijske efikasnosti potrebno je da se isti nalaze u dokumentu „Plan  energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015-2017“, i da dostave dokaz da su podaci o potrošnji energije uneseni u EMIS bazu podataka sa 31.5.2018.godine; kao dokaz smatra se izvještaj iz EMIS-a iz kojeg je vidljivo da se podaci unose na mjesečnoj osnovi.

Prilikom razmatranja projektnih prijedloga odgojno-obrazovnih ustanova prednost će imati  odgojno-obrazovne ustanove koje do sada nisu bili korisnici sredstava iz ekoloških naknada.

Maksimalni iznos koji se javnom preduzeću i javnoj ustanovi može odobriti za određeni projekat je 25.000 KM, osim za javna preduzeća koja se bave poslovima printanih i/ili elektronskih medija (npr. RTV i radio servisi) kojima se može odobriti maksimalan iznos do 10.000,00 KM.

IV SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA

Pravo učešća

Pravo učešća na javnom pozivu imaju privatna preduzeća koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realizuju projekte na području Unsko – sanskog kantona, a koja su kod nadležnog organa registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite i unapređenja okoliša.

Vrsta projekata koji će biti su/finansirani

Sredstva privatnim preduzećima se dodjeljuju za projekte iz oblasti zaštite okoliša koji se odnose na slijedeće:

 • saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, prikupljanje, recikliranje, ponovnu upotrebu, obradu i odlaganje svih vrsta otpada,
 • unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije, u cilju smanjenja zagađenja okoliša,
 • poboljšanje energetske efikasnosti,
 • zbrinjavanje otpadnih voda,
 • zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda, te ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača.

 Dokumentacija koja se treba dostaviti prilikom prijave projekata

Podnosioci prijave dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova:

 1. Dokaz o registraciji aplikanta kod nadležnog suda – kao dokaz dostavlja se aktualni izvod iz sudskog registra-datum izdavanja aktualnog izvoda iz sudskog registra ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva. Dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji originala koja je ovjerena od strane nadležnog organa.
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji, odnosno ID broj (izdaje Porezna uprava KPU USK) – dostavlja se ovjerena kopija originala koja mora biti ovjerena od strane nadležnog organa, a datum ovjere kopije ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva,
 3. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obaveznika indirektnih poreza, odnosno PDV broj u kojem je naznačeno da isti nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi (izdaje Uprava za indirektno oporezivanje),-dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji originala koji je ovjeren od strane nadležnog organa, a datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva.

-Ukoliko aplikant nije PDV obaveznik, kao dokaz dostavlja uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje. Datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave javnog poziva. Dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji originala koji je ovjeren od strane nadležnog organa.

 1. Karton deponovanih potpisa iz banke osoba odgovornih za financije- karton deponovanih potpisa se dostavlja u kopiji originala, koja mora biti ovjerena od strane nadležnog organa, a ovjera ne smije biti starija od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva.
 2. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO i zdravstvenom osiguranju zaključno sa 30.4.2018.godine i druge porezne obaveze, (izdaje Porezna uprava KPU USK). Datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva. Dostavlja se u originalu ili u ovjerenoj kopiji originala – ovjeren od strane nadležnog organa.
 3. Dokaz da nije pod stečajem ili likvidacijom-uvjerenje/potvrdu izdaje stvarno nadležni sud na čijem se području nalazi sjedište pravnog lica, dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji –datum izdavanja uvjerenja/potvrde ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave javnog poziva- (kopija mora biti ovjerena od strane nadležnog organa).
 4. Ovjerena izjava o visini sredstava sa kojima će aplikant sufinancirati projekat (ako postoji partner na projektu dostaviti ovjeren sporazum o saradnji ili ugovor),-ovjera se vrši od strane nadležnog organa. Izjava se dostavlja u originalu i datum izjave ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave  Javnog poziva, a datum ovjere kopije ugovora ili sporazuma ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave  Javnog poziva.

Prilikom razmatranja projektnih prijedloga privatnih preduzeća prednost će imati ona privatna preduzeća koja do sada nisu bili korisnici sredstava iz ekoloških naknada.

Maksimalan iznos koji se privatnom preduzeću može odobriti za projekat je 10.000 KM.

 IV  PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijava za dodjelu sredstava, odnosno su/financiranje projekata, posebno za svaki predloženi projekat, podnosi se na posebnom obrascu koji se preuzima sa stranice Ministarstva www.mgpuzo.org i web stranice Vlade USK-a www.vladausk.ba, ovjerenom i potpisanom od strane odgovorne osobe i koji mora sadržavati slijedeće:

 1. informacije o podnosiocu projekta (naziv aplikanta, odgovorna osoba, kontakt osoba za realizaciju projekta, telefon),
 2. oblast zaštite okoliša na koju se odnosi projekat,
 3. naziv projekta (ne više od 8 riječi),
 4. lokaciju implementacije projekta,
 5. ukupan budžet projekta i izvore financiranja,
 6. sažetak projekta,
 7. opći cilj i specifične ciljeve projekta,
 8. relevantnost projekta,
 9. očekivane rezultate,
 10. projektne aktivnosti po fazama i vremenski okvir,
 11. održivost projekta,
 12. partnere na projektu (ukoliko ih ima),
 13. budžet projekta (Aneks 1),
 14. detalje o sufinanciranju (ukoliko postoje vlastiti ili drugi izvori financiranja),
 15. opis organizacije aplikanta,
 16. način praćenja projekta i interni nadzor,
 17. broj žiro računa i naziv banke kod koje je otvoren račun.

V  OCJENA PRIJAVE

Utvrđivanje ispunjenosti formalno-pravnih uslova, te provedbu procesa bodovanja prijava koje ispunjavaju formalno-pravne uslove vrši Komisija koju imenuje ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona.

Neće se uzeti u dalje razmatranje prijave aplikanata dostavljene po javnom pozivu:

 1. koje su neblagovremene (dostavljene nakon proteka roka određenog javnim pozivom),
 2. koje ne sadrže kompletnu dokumentaciju koja se traži javnim pozivom,
 3. koji svoj projektni prijedlog ne dostave u zatvorenoj koverti sa naznakom na koverti „Prijava na Javni poziv….- NE OTVARAJ“,
 4. koji ne dostave projekat ovjeren i potpisan od strane podnosioca, i to na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa web stranice Ministarstva mgpuzo.org i web stranice Vlade USK-a www.vladausk.ba,
 5. kojom se vrši dodjela pod-grantova, odnosno dodjela novčanih sredstava i materijala drugim pravnim i fizičkim licima,
 6. koji dostave projekte usmjerene na oblasti suprotno onim koje su određene u javnom pozivu

JPZK1a

Potreban materijal u vezi Javnog poziva možete preuzeti na sljedećim linkovima:

1. Obrazac-Projektni-prijedlog-2018

2. Obrazac-Budzet-2018

3. Forma-izvještaja-o-implementaciji-projekta

4. Naljepnica-za-kovertu

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

17.09.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "Energomont" Bosanska Krupa ...

10.09.2020

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju ...

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju asfaltne baze na području grada Cazina

09.09.2020

Uvid u glavni projekat za izgradnju postrojenja ...

Uvid u glavni projekat za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda na području ...

07.09.2020

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju ...

Preuzmi dokument: Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju sistema ...

Javne Nabavke

14.10.2020

Nabavka usluga popravka i održavanja zgrade

Nabavka usluga popravka i održavanja zgrade 

30.09.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke 29.09.2020.

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje, EU integracije i opće poslove   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava