Javni oglas za imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a

17.11.2021 - 09:12 by Administrator

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine federacije BiH“, broj 12/03 i 34/03), člana 105. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona  („Službeni glasnik USK“, broj: 7/15), Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-3559/2021 od 01.10.2021.godine, ministar Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona  r a s p i s u j e :

 

JAVNI OGLAS

ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE DIREKTORA

ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UNSKO-SANSKOG KANTONA

 

Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) rukovodi direktor.

Opis pozicije direktora Zavoda:

Direktor Zavoda organizuje rad i poslovanje Zavoda, provodi dogovore, sporazume i ugovore koje Zavod zaključuje ili im pristupi, stara se o blagovremenom obezbjeđivanju finansijskih sredstava, njihovoj namjenskoj upotrebi i odgovoran je za korištenje finansijskih sredstava, stara se o zakonitom ostvarivanju prava osiguranih lica, daje naloge za izvršavanje finansijskih poslova i drugih akata Upravnog odbora Zavoda, rješava o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa podzakonskim propisima, rukovodi radom Stručne službe Zavoda i donosi stručna uputstva, obrazuje radne grupe za izradu složenih akata i materijala, stara se o ostvarivanju javnosti rada Zavoda, obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Zavoda i drugim aktima.

 

Mandat direktora je 4 (četiri) godine.

 

A) Na javni oglas za imenovanje direktora Zavoda mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • da su stariji od 18 godina;
 • da imaju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedene pozicije;
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije objave upražnjene pozicije;
 • da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. da nisu pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

 

B) Pored ispunjavanja općih uvjeta kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas za nominiranje/imenovanje direktora Zavoda trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, i to:

 • da imaju visoku školsku spremu: Medicinski fakultet-VII stepen/360ECTS, Pravni fakultet-VII stepen /240 ECTS  ili Ekonomski fakultet –VII stepen/240 ECTS;
 • da imaju najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva u struci nakon završenog studija;
 • da imaju komunikacijske i organizacijske sposobnosti, kao i sposobnosti za timski rad;
 • da nemaju privatni, odnosno, finansijski interes u Zavodu za čijeg se direktora kandidiraju;
 • da nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora niti jedne ustanove, odnosno drugog pravnog subjekta;
 • viziju-plan rada i razvoja Zavoda, kojim se predlaže funkcionisanje i finansiranje zdravstva za mandatni period.

 

C) Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu, kontakt telefon i slijedeću dokumentaciju koja se predaje u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

-     izvod iz matične knjige rođenih;

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja);
 • diploma o stečenoj visokoj školskoj spremi Medicinskog, Pravnog ili Ekonomskog fakulteta (u skladu sa tačkom B- alineja prva, VII stepen stručne spreme ili 240/360   ECTS);
 • dokaz o radnom iskustvu u struci;
 • ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnost za obavljanje poslova direktora;
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca);
 • ovjerena izjava da kandidati nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objave upražnjene pozicije;
 • ovjerena izjava da se na kandidate  ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • ovjerena izjava da kandidati  nemaju privatni, odnosno, finansijski interes u Zavodu za čijeg se direktora kandidiraju;
 • ovjerena izjava da kandidati nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora niti jedne ustanove, odnosno drugog pravnog subjekta;
 • viziju-plan rada i razvoja Zavoda, kojim se predlaže funkcionisanje i finansiranje zdravstva za mandatni period.

 

D) Ostalo:

      Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u  „Službenim novinama Federacije  BiH»  i  dnevnom listu «Večernji list» Mostar.

Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog oglasa dostavljaju se lično ili poštom, sa naznakom: „ Prijava na oglas za imenovanje direktora ZZO USK - ne otvaraj“ na sljedeću adresu: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, ulica Alije Đerzeleza broj 6, Bihać.-

Na poleđini koverte potrebno je napisati ime i prezime i adresu podnosioca prijave.

      Prijave koje ne sadrže propisano iz ovog oglasa, kao i prijave podnesene istekom roka utvrđenog u ovom oglasu, odbacit će se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve neće uzeti u razmatranje.

      Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju.   

      Na odluku o imenovanju na poziciju direktora Zavoda bilo koji kandidat može podnijeti prigovor na konačno imenovanje. Prigovor se podnosi odgovornom javnom službeniku i ombudsmenu za ljudska prava BiH, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

     Nakon završene procedure imenovanja, prijava i dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni oglas.

Preuzmi oglase/dokumente:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

20.05.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

22.04.2022

Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja (Ured ...

14.04.2022

Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim ...

Preuzmi dokument:  Word format:  Javni poziv za dodjelu sredstava ...

14.03.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi oglas: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...