Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora zdravstvenih ustanova na području USK-a

17.11.2021 - 09:19 by Administrator

Na osnovu odredaba Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Sl.novine Federacije BiH» br.12/03, 34/03 i 65/13) i Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona, broj:03-017-3483/2021 od 09.09.2021.godine, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS

 u dijelu koji se odnosi na izbor i imenovanje članova  Upravnog odbora ZU Gradskih apoteka Bužim, Sanski Most, Cazin i Ključ objavljen dana 21.07.2021.godine u „Službenim  novinama Federacije BiH“, br.57/21 i  dnevnom listu „Večernji list“ Mostar od 16.07.2021.godine i pokreće se ponovni postupak raspisivanja javnog oglasa.

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Sl.novine Federacije BiH» br.12/0, 34/03 i 65/13) i Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje članova upravnih odbora zdravstvenih ustanova u vlasništvu Unsko-sanskog kantona („ Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:7/17, 11/17, 17/17 i 2/19), te Zaključaka Vlade USK,  br.03-017-3483/2021 od 09.09.2021.godine i br. 03-017-3611/2021 od 21.10.2021.godine i Rješenja Vlade USK, br.03-017-3482/2021 od 09.09.2021. godine i od 12.11.2021.godine, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona,  raspisuje

 

 JAVNI  OGLAS

ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNIH  ODBORA  ZDRAVSTVENIH USTANOVA NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA

 

Objavljuje se Javni oglas za nominiranje/imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Unsko-sanski kanton  i to za: 

 

-  JZU Opća bolnica Sanski Most –dva člana upravnog odbora iz reda stručnih radnika zdravstvene ustanove, od kojih najmanje jedan treba biti zdravstveni radnik;

-  ZU Lječilište „Gata“ Bihać- pet članova upravnog odbora;

-  ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac - jednog člana upravnog odbora iz reda osnivača;

-  ZU Gradska apoteka Bužim -  pet članova upravnog odbora:  

-  ZU Gradska apoteka Sanski Most –pet članova upravnog odbora;

- ZU Gradska apoteka Cazin - dva člana upravnog odbora i to jednog iz reda osnivača i jednog iz reda stručnih radnika zdravstvene ustanove;

-  ZU Gradska apoteka Ključ -  jednog člana upravnog  odbora  iz reda stručnih radnika zdravstvene ustanove. 

 

1.)  Upravni odbor-opće odredbe

      Upravni odbor zdravstvenih  ustanova, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, čini pet članova i to predstavnici:

-  osnivača – tri člana, od kojih jedan mora biti ispred Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike  USK,

- stručnih radnika zdravstvenih ustanova – dva člana, od kojih jedan mora biti iz reda zdravstvenih radnika.

   Upravne odbore imenuje Vlada Unsko-sanskog kantona na period od četiri godine.

   Imenovanje pojedinih članova, radi popune upravnih odbora, vrši se do isteka mandata postojećeg upravnog odbora u koje se vrši imenovanje.

  Nadležnosti upravnih odbora zdravstvenih ustanova propisane su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o ustanovama, odlukama o osnivanju i statutom ustanove.

 

2.)  Uvjeti za imenovanje

      Svaki kandidat za predsjednika i člana upravnog odbora zdravstvene ustanove mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) Opći uvjeti :

-  da je državljanin Bosne i Hercegovine;

      -  da je stariji od 18 godina;

-  da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objave upražnjene pozicije;

-  da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. da nije pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju;

 

b) Posebni uvjeti:

- da ima najmanje završen VI stepen stručne spreme, odnosno  završenu višu školu ili stečeno zvanje bachelora sa ostvarenih 180 ECTS studijskih bodova društvenog, prirodnog ili tehničkog usmjerenja; 

- da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima svog stručnog naziva, odnosno poslovima iz djelatnosti zdravstvene ustanove;  

- da ima stručno znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove, te da je upućen u sadržaj i način njenog rada;  

- da nije direktor zdravstvene ustanove ili nositelj odobrenja za rad privatne prakse, koja je u ugovornom odnosu sa zdravstvenom ustanovom u čiji se upravni odbor kandiduje; 

-  da nema privatni ili finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi;

- da nije član u više od jednog upravnog odbora bilo koje  ustanove, odnosno drugog pravnog subjekta;

- da nije izabrani zvaničnik, nosilac  izvršnih  funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti  Federacije BiH;

- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (Član 5.ZMVI); 

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

3.)  Dokazi:                

            Kandidati koji konkurišu za člana upravnog odbora zdravstvene ustanove dužni su, u prijavi na ovaj oglas, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, naznačiti u koji upravni odbor se kandiduju i ispred kojeg reda predstavnika se kandiduju, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata, te  ovjerene izjave  kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta  traženih ovim oglasom i to:

 

-  izvod iz matične knjige rođenih ( izdat sa neograničenim rokom važenja);

-  izjava da nije otpušten iz državne službe  kao rezultat disciplinske mjere u  periodu od tri godine prije objavljivanja oglasa;

-  izjava kandidata da se na njega ne odnosi član IX.1.Ustava BiH, tj. da nije pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju;

- diplomu o najmanje završenom VI stepenu stručne spreme, odnosno višoj školi ili stečenom zvanju bachelora sa ostvarenih 180 ECTS studijskih bodova društvenog, prirodnog ili tehničkog usmjerenja; 

- uvjerenje/potvrda poslodavca o radnom iskustvu sa kratkim sadržajem opisa posla koji se obavlja (obavljao) i vremenu provedenom na radu . 

- izjava kandidata da nije direktor zdravstvene ustanove ili nositelj odobranja za rad privatne prakse, koja je u ugovornom odnosu sa zdravstvenom ustanovom u čiji se upravni odbor kandiduje; 

- izjava kandidata da nema privatni ili finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi/ zdravstvenim   ustanovama,  u čiji se upravni odbor kandiduje;

-  izjava kandidata da nije član u više od jednog upravnog odbora bilo koje ustanove, odnosno drugog pravnog subjekta;

-  izjava kandidata da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu

  Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije BiH;

-  izjava kandidata da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke. 

 

Ako kandidat jeste član, u tom slučaju treba dostaviti ovjerenu izjavu da će, ukoliko bude izabran u UO,  prije preuzimanja dužnosti odstupiti iz upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (član 5.ZMVI); 

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od strane nadležnog suda

( ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja).

 

Posjedovanje stručnog znanja  iz djelatnosti zdravstvene ustanove, odnosno upućenost u  sadržaj i način njenog rada, bit će predmet intervjua.

 

4.)  Naknada za rad  

     Član Upravnog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Naknada se isplaćuje iz sredstava zdravstvene ustanove, u visini koju je utvrdio nadležni organ.

     Mjesečna naknada za rad u upravnom odboru,  bez obzira na više održanih sjednica, može se  ostvariti samo jednom u mjesecu, pod uslovom da je održana najmanje jedna sjednica UO.

 

5.)  Podnošenje prijave 

       Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci ( osim za diplomu i izvod iz matične knjige rođenih, čija ovjera može biti starija, jer su to trajni dokumenti).  

         Prijave sa traženom dokumentacijom se dostavljaju lično ili preporučenom poštom na sljedeću adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona – Komisija za izbor, Ul.Alije Đerzeleza br.6.Bihać,  sa naznakom na koverti:

 „Prijava na javni oglas za člana UO javnih zdravstvenih ustanova- ne otvaraj“.

      Na poleđini koverte potrebno je napisati ime i prezime i adresu podnosioca prijave.

      Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju.   

       Na konačno imenovanje, bilo koji kandidat može podnijeti prigovor u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

      Ukoliko se jednom prijavom kandidat prijavljuje u UO više zdravstvenih ustanova, može priložiti samo jednu kompletnu dokumentaciju. 

       Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u  „Službenim novinama Federacije  BiH»  i dnevnom listu „Večernji list “ Mostar.

      Prijave koje ne sadrže propisano ovim oglasom, kao i prijave podnesene istekom roka utvrđenog u ovom oglasu, odbacit će se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve neće uzeti u razmatranje.

       Nakon završene procedure imenovanja, dokumentacija se neće po službenoj dužnosti  vraćati kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni oglas, ali kandidati mogu, po zahtjevu, preuzeti dokumentaciju kod administratora komisije, u zgradi Vlade USK.

Preuzmi oglase/dokumente:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

20.05.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

22.04.2022

Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja (Ured ...

14.04.2022

Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim ...

Preuzmi dokument:  Word format:  Javni poziv za dodjelu sredstava ...

14.03.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi oglas: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...