Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a

17.11.2021 - 09:14 by Administrator

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Sl.novine Federacije BiH» br.12/0, 34/03  i 65/13), člana 101. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Sl.novine Federacije BiH» br.30/97, 7/02 i 70/08 i 48/11), Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnk USK”, br.2/15 i 7/19) i Rješenja Vlade USK,  broj: 03-017-3484/2021 od 09.09.2021.godine, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, raspisuje:

JAVNI  OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UNSKO-SANSKOG KANTONA 

 

1. Opće odredbe 

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona imenuje Vlada Unsko-sanskog kantona, na period od 4 godine.

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja, u skladu sa Zakonom, ima devet članova  i čine ga predstavnici:

-  osiguranika zdravstvenog osiguranja, tri člana,

-  poslodavaca, dva člana, 

-  zdravstvenih radnika, četiri  člana

 

2. Uvjeti za imenovanje

Kandidati za člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona,  trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 

 

A) – Opći uvjeti: 

- da je državljanin  Bosne i Hercegovine;

- da je stariji od 18 godina;

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini,  u razdoblju od tri godine prije dana objave  upražnjene pozicije;

- da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. da nije pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

B) – Posebni uvjeti:

- da ima visoku školsku spremu tj. VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS bodova – društvenog, prirodnog ili tehničkog usmjerenja; 

- da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na poslovima svog stručnog naziva,  odnosno poslovima zdravstvenog osiguranja;  

- da ima stručno znanje iz djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja, te da je  upućen u sadržaj i način njegovog rada;  

-  da nije direktor ugovorne zdravstvene ustanove ili nositelj odobrenja za rad ugovorne privatne prakse; 

-  da nema privatni-finansijski interes u Zavodu zdravstvenog osiguranja;

- da nije član upravnog ili nadzornog odbora nijedne ustanove, odnosno drugog pravnog subjekta;

-  da nije izabrani zvaničnik, nosilac  izvršnih  funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH;

- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke. Ako kandidat jeste član,  u tom slučaju dostavlja ovjerenu izjavu da će, ukoliko bude izabran, prije preuzimanja dužnosti odstupiti iz upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke; 

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak 

 

 

3.Dokazi

Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, naznaku ispred kojeg reda se kandiduje (1.Opće odredbe ), kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, potrebno je priložiti originalne dokumente ili  ovjerene kopije dokumenata (ovjera ne može biti starija od šest mjeseci, osim za diplomu i izvod iz matične knjige rođenih, koji su trajni dokumenti),   i to:

 

- izvod iz matične knjige rođenih;

- diplomu visoke školske spreme tj. VII stepen stručne spreme ili sa stečenih 240 ECTS bodova – društvenog, prirodnog ili tehničkog usmjerenja; 

 - uvjerenje o radnom iskustvu;

- ovjerene izjave kandidata na 3. i 4. alineju pod 2.A) i na alineju 4,5,6,7 i 8 pod 2.B).

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca od dana izdavanja);

Stručno znanje iz djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja, te upućenost u sadržaj i način njegovog rada, utvrđivat će se na intervjuu.

 

4. Naknada za rad

           Član Upravnog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Naknada se isplaćuje iz sredstava Zavoda, u visini utvrđenoj  Odlukom Vlade USK. Mjesečna naknada za rad se može ostvariti samo jednom u mjesecu, bez obzira na broj održanih sjednica. Da bi se isplatila mjesečna naknada treba da bude održana najmanje jedna sjednica UO.

 

5.Ostalo

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15  dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa u «Službenim novinama Federacije BiH», dnevnom listu „Večernji list“ Mostar i  web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona: https://www.vladausk.ba

Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili poštom preporučeno sa naznakom «Za izbor i imenovanje člana UO Zavoda zdravstvenog osiguranja USK, na sljedeću adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona – Komisiji za izbor, Ul.Alije Đerzeleza br.6.Bihać.

          Na poleđini koverte potrebno je napisati ime i prezime i adresu podnosioca prijave.

          Kandidati koji uđu u uži izbor, bit će pozvani na intervju.

          Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

          Nakon završene procedure imenovanja, dokumentacija se neće po službenoj dužnosti  vraćati kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni oglas, ali aplikanti mogu, po zahtjevu, preuzeti dokumentaciju od administratora komisije, u zgradi Vlade USK.

Preuzmi oglase/dokumente:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

20.05.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

22.04.2022

Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku stručnog usavršavanja (Ured ...

14.04.2022

Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim ...

Preuzmi dokument:  Word format:  Javni poziv za dodjelu sredstava ...

14.03.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi oglas: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...