Javni poziv proizvođačima lijekova/nosiocima dozvole za stavljanje lijeka u promet

07.10.2021 - 19:16 by Administrator

Na osnovu člana 5. i 8. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije BiH» broj:109/12), člana 3.,6.,9.i 11. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja  i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova („Sl.novine Federacije BiH» broj:45/13 i 7/19), kao i tačke X Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:33/19, 56/19 98/19 i 69/20), ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, objavljuje

JAVNI POZIV
proizvođačima lijekova /nosiocima dozvole za stavljanje lijeka u promet

1.  Obavještavamo zainteresirane proizvođače lijekova, odnosno, nosioce dozvole za stavljanje lijeka u promet, kako one čiji se lijekovi nalaze na Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kanotna ( u daljem tekstu: pozitivna Lista lijekova Unsko-sanskog kantona), tako i one čiji se lijekovi ne nalaze na ovoj listi, da u skladu sa članom 20.i 21. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja  i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova („Sl.novine Federacije BiH» broj:45/13 i 7/19) (u daljem tekstu: Pravilnik o bližim uvjetima za izbor lijekova), a  u vezi tačke X st.1.Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:33/19, 56/19, 98/19 i 69/20), mogu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo zdravstva USK), podnijeti zahtjev za stavljanje lijekova na pozitivnu Listu lijekova Unsko-sanskog kantona.
Za sve lijekova, kako one koji se već nalaze na pozitivnoj Listi lijekova Unsko-sanskog kantona, tako i za one čiji se lijekovi ne nalaze na pozitivnoj Listi lijekova Unsko-sanskog kantona, potrebno je dostaviti zahtjev u skladu sa članom 21. Pravilnika o bližim uvjetima za izbor lijekova.
Jedan zahtjev može da sadrži:
- jedan lijek,
- više lijekova istog INN, različitog farmaceutskog oblikla, jačine, pakovanja.
Zahtjev za stavljanje lijekova na pozitivnu Listu lijekova Unsko-sanskog kantona, podnosi se na obrascu „KZ-2“ i to u dva primjerka  (jedan primjerak zadržava Ministarstvo zdravstva USK, a drugi ovjereni primjerak se vraća podnosiocu zahtjeva), uz obaveznu:
-  prateću dokumentaciju u štampanoj i elektronskoj formi -  po jedan primjerak,
- ovjerenu izjavu da elektronska forma prateće dokumentacije odgovara originalnoj dokumentaciji predatoj u štampanoj formi.

a) Ukoliko se zahtjev podnosi za lijek koji se ne nalazi na Listi lijekova Unsko-sanskog kantona, potrebno je hronološkim redom dostaviti navedenu dokumentaciju propisanu članom 20. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova.
b) Podnosioci zahtjeva za lijekove koji se nalaze na Listi lijekova Unsko-sanskog kantona, dužni su uz zahtjev dostaviti  ponovo dokumentaciju koja je vezana za rok, a za koju je rok istekao ili dokumentaciju kod koje je došlo do određenih promjena.
Sva dokumentacija koja se predaje u skladu sa ovim pozivom ne može biti starija od šest mjeseci i mora biti sačinjena na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Federaciji BiH.
Rok za dostavljanje zahtjeva je petnaest dana od dana objavljivanja na Internet stranici Vlade Unsko-sanskog kantona (www.vladausk.ba)

Podnosioci zahtjeva dužni su za obradu zahtjeva, za lijekove koji se ne nalaze na Listi lijekova Unsko-sanskog kantona, po jednoj generici lijeka (INN), uplatiti iznos od 300,00 KM. Podnosioci zahtjeva dužni su za obradu zahtjeva, po jednoj generici lijeka (INN), za lijekove koji se već nalaze na Listi lijekova Unsko-sanskog kantona, uplatiti iznos od 250,00 KM.
Uplata se vrši u korist Budžeta USK, na žiro račun: 338 000 221 000 5877- Uni credit Bank- Vrsta prihoda: 722 612   Budžetska organizacija: 1701001

Uplaćena sredstva  su nepovratna.
    
2. Izuzetno od naprijed navedenog, zainteresirani proizvođači lijekova, odnosno nosioci dozvole za stavljanje lijeka u promet, koji su podnijeli zahtjeve i dostavili kompletiranu dokumentaciju po javnom pozivu od 11.05.2020. godine – nisu u obavezi podnositi nove zahtjeve ako podaci i dokumentacija o lijeku nisu mijenjani u međuvremenu.
    
3. Ukoliko zainteresirani proizvođači lijekova, odnosno nosioci dozvole za stavljanje lijeka u promet, iz naprijed navedene tačke, nisu više zainteresirani za stavljanje lijekova na listu Unsko-sanskog kantona, potrebno je da se o istom izjasne i dostave ovjerenu izjavu o povlačenju prijave po javnom oglasu od 11.05.2020.godine, u roku od 15 dana od dana objavljivanja na Internet stranici Vlade Unsko-sanskog kantona (www.vladausk.ba) .


Zahtjevi, kao i izjave, dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK, Vazduhoplovne grupe bb  77000 Bihać.


Bihać, 07.10.2021.godine 
                                                                                         
M I N I S T A R 
prim.dr.Muris Halkić, spec.pulmolog, s.r.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

17.09.2020

Javna rasprava

Javna rasprava

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

12.04.2022

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine  ("Službene ...

14.03.2022

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno ...

Preuzmi oglas: Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

02.11.2021

Javni konkurs za prijem u radni odnos na ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme: ...

19.10.2021

Poziv za konsultacije o Trogodišnjem planu ...

Preuzmi dokument: Trogodišnji plan rada Ministarstva zdravstva, ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti

24.02.2022

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada