Ured za zakonodavstvo - O Uredu

06.12.2017 - 00:00 by Administrator

 
Ured za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona osnovan je na osnovu člana 16. i 20. Zakona o Vladi Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“,  broj 5/08), kojim je između ostalog utvrđeno da Vlada Unsko-sanskog kantona u ostvarivanju svojih ovlaštenja utvrđenih Ustavom Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 1/04 i 11/04) donosi : uredbe, odluke, rješenja i zaključke te da Vlada Kantona za svoje potrebe, a za  obavljanje određenih stručnih i drugih poslova obrazuje stručnu službu Vlade i druge samostalne i stručne službe, urede, kabinete, biroe i slično. Aktom o obrazovanju službi, ureda..., utvrđuje se njihov djelokrug, položaj i odgovornost rukovodećeg državnog službenika koji rukovodi tom službom,uredom..., te druga pitanja od značaja za obavljanje poslova, odnosno zadataka iz njihovog djelokruga, te da ukoliko priroda utvrđenih zadataka službe,ureda...,  to zahtjeva, može se odrediti da određena služba ima svojstvo pravnog lica.

Poslovi Ureda su se planirali i izvršavali u skladu sa Uredbom o Uredu za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona i  Poslovnikom o radu Vlade Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 26/12, 3/14 i 11/14 ) kojim su utvrđeni poslovi Ureda inačin obavljanja istih.

Poslovi koje Ured obavlja shodno osnivačkom aktu „Uredbi o Uredu za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona“  obuhvataju:

- davanje Vladi Kantona, sa stanovišta usklađenosti sa ustavom i pravnim sistemom, stručnih pravnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima zakona, drugih propisa i općih akata, koja na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona donosi Skupština Unsko-sanskog kantona, odnosno propisa koje donosi Vlada Kantona,

- davanje stručnih mišljenja na podzakonske propise koje donose rukovodioci kantonalnih ministarstava, kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija (u daljem tekstu: kantonalni organi uprave),

- pružanje stručne pomoći kantonalnim organima uprave u izradi zakona i drugih propisa,

- obezbjeđenje metodološkog jedinstva u izradi kantonalnih zakona, propisa i općih  akata,

- utvrđuje prečišćene tekstove propisa, odnosno tekst akta o ispravci štamparske greške koje donosi Vlada Kantona,

- daje mišljenje na prečišćeni tekst, odnosno ispravke štamparskih grešaka podzakonskog propisa i općeg akta kojeg je, u skladu sa zakonom, donio rukovodilac organa uprave,

- druge poslove koje mu povjeri Vlada kantona.

Poslovi i zadaci iz člana 2. ove Uredbe obavljaju se tako što su kantonalni organi uprave, koji u okviru svoje nadležnosti pripremaju zakonske i druge propise (u daljem tekstu: obrađivač propisa) dužni Uredu za zakonodavstvo dostaviti na mišljenje slijedeće:

- inicijative za donošenje zakona, u odnosu na nadležnost Unsko-sanskog kantona za regulisanje pitanja u određenoj oblasti, nadležnost organa za donošenje određenog propisa i pravnoj formi propisa,

- prednacrt i nacrt zakona,     

- prijedloge propisa koje donosi Vlada Kantona (uredbe, odluke ili druge opće akte – u daljem tekstu: podzakonski propisi),

- prijedlog provedbenih propisa i opće akte koje donose rukovodioci kantonalnih organa uprave (pravilnike, kao provedbene propise i uputstvo, instrukcije, naredbe i druge propise kao opće akte).

Obrađivači propisa dužni su, a shodno članu 25. i 30. Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog kantona, propise dostaviti blagovremeno na mišljenje Uredu, prije dostavljanja, odnosno  upućivanja Vladi Kantona na razmatranje.  

O navedenim propisima, Ured daje stručno pravno mišljenje koje obuhvata slijedeća pitanja:
- za inicijative za donošenje zakona, odnosno propisa– nadležnost za donošenje 
- za zakone – ustavni osnov za donošenje zakona,
- za podzakonske propise – zakonski osnov za donošenje tih propisa,
- vrstu i obim materije koja se može urediti zakonom, odnosno koja se može urediti podzakonskim propisom imajući u vidu ustavno, odnosno zakonsko ovlaštenje da se određena materija uredi kantonalnim zakonom, odnosno podzakonskim propisom,
- da li zakon sadrži rješenja koja su u suprotnosti sa ustavom ili koja nisu u skladu s ustavom i pravnim sistemom,
- da li je zakon, odnosno podzakonski propis izrađen pravnom tehnikom koja se koristi u izradi kantonalnih zakona, odnosno podzakonskih propisa,
- da li obrazloženje zakona, odnosno podzakonskog propisa sadrži sva pitanja koja se u obrazloženju moraju obraditi u skladu sa Metodologijom za izradu programa rada,  izvještaja o radu i drugih informativnih materijala koji se upućuju Vladi i Skupštini Unsko-sanskog kantona.

Obrađivači propisa dužni su zakon, odnosno podzakonski propis uskladiti sa stručnim pravnim mišljenjem Ureda za zakonodavstvo, s tim što moraju obavezno uskladiti sve primjedbe koje se odnose na pravnu tehniku (nomotehniku) u izradi zakona, odnosno podzakonskog propisa.

U slučaju da se neka sugestija data u  Mišljenju Ureda ne može prihvatiti, obrađivač je dužan dati pismeno izjašnjenje o ne prihvatanju iste, o čemu  Ured u roku od 7 dana od prijema stava obrađivača dostavlja konačno mišljenje obrađivaču. Ukoliko organ uprave koji je obrađivač nacrta, prijedloga propisa, odnosno drugog općeg akta  ne prihvati konačno mišljenje Ureda, u tom slučaju konačan stav daje Vlada Kantona.

Članom 25. Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog kantona Uredu za zakonodavstvo, kao i kantonalnim organima uprave koji u obavezi dati svoje stručno mišljenje na propise, utvrđeni su rokovi za izradu navedenih mišljenja, i to rok od 7 dana za davanje mišljenja na manje složene propise, a za propise kojim se uređuje pitanje sistema ili drugo složeno pitanje, mišljenje se dostavlja u roku 15 dana od dana zaprimanja istog.

Pored navedenih poslova Ured daje mišljenje i na podzakonska akta čije je donošenje utvrđeno zakonom, a donose ih rukovodioci kantonalnih organa uprave, kantonalnih upravnih organizacija u okviru svoje nadležnosti, odnosno nadležnosti organa kojim rukovode. Shodno navedenom u postupku donošenja propisa od strane ministra, odnosno direktora kantonalne uprave ili kantonalne upravne organizacije isti su u obavezi pribaviti mišljenja organa iz člana 25. Poslovnika o radu Vlade time i mišljenje Ureda.

Na postupak davanja mišljenja na naprijed navedene propise primjenjuju se odredbe Poslovnika o radu Vlade koje se odnose na postupak pribavljanja mišljenja prije upućivanja materijala Vladi Kantona.

Ukoliko ministar, odnosno direktor kantonalne uprave ili kantonalne upravne organizacije ne prihvata mišljenje organa iz člana 25. Poslovnika o radu Vlade ,ne može donijeti propis prije pribavljanja stave Vlade Kantona.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zakonodavstvo Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 21-02-5951-1/12 i broj: 21-02-5951-2/12 od 29.08.2012.godine sistematizirano je ukupno 8 radnih mjesta.

U Uredu od osnivanja do danas uposlena su 3 (tri) državna službenika, i to 1 (jedan)  rukovodeći državni službenik i 2 (dva) državna službenika.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

21.08.2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ...

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. ...

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

21.09.2018

Poništenje i objavljivanje Javnog oglasa

Na osnovu člana 8. Zakona  o  ministarskim, vladinim  i  drugim  ...

20.09.2018

Konkurs za posao: Viši referent - Vozač

Konkurs za posao: Viši referent - Vozač. PREUZMI KONKURS

11.09.2018

Javni poziv za obuku odgajatelja/ica za provođenje ...

PREUZMI DOKUMENTE: Obrazac za prijavu na Javni poziv za obuku odgajatelja/ica ...

10.08.2018

Ponovni konkurs za upis učenika /ca u prvi ...

Na osnovu člana 81. Zakona o srednjem obrazovanju (''Službeni glasnik Unsko ...

Javne Nabavke

08.10.2018

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 

08.10.2018

Nabavka računarskih komponenti "Red computers" ...

Nabavka računarskih komponenti "Red computers" doo Bihać

08.10.2018

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

08.10.2018

Nabavka robe - knjige - Monografija "22 godine ...

Nabavka robe - knjige - Monografija "22 godine Tehničkog fakulteta u Bihaću"