NADLEŽNOSTI - Ured za zajedničke poslove

27.11.2017 - 00:00 by Administrator

 
Nadležnost Ureda za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona

Ureda za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona ima sljedeće nadležnosti:

 • izradu godišnjeg plana potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade;
 • provođenje procedure nabavki iskazanih u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i tijela Vlade (budžetskih korisnika) shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 • pružanje pomoći kod izrade tenderske dokumentacije vezane za javne nabavke iskazane u godišnjem planu potreba za osnovnim sredstvima za rad kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i ustanova i drugih tijela, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine;
 • pripremu tekstova javnih tendera po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade;
 • oglašavanje tendera i javnih oglasa;
 • stručne poslove za Komisiju za izbor najpovoljnijih ponuda po raspisanim       tenderima – javnim oglasima, shodno Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i drugim važećim propisima;
 • izradu plana korištenja sredstava budžeta Unsko – sanskog kantona za potrebe Ureda;
 • pripremanje finansijske dokumentacije za korištenje finansijskih sredstava i fakturisanja iste;
 • pripremanje informacija, izvještaja, uputstava po nalogu Vlade;
 • vođenje evidencije o nekretninama u vlasništvu Vlade Unsko – sanskog kantona kojim raspolaže i upravlja Vlada Unsko – sanskog kantona;
 • analizu i upravljanje ljudskim resursima;
 • vođenje personalne dokumentacije zaposlenih u kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama (matične knjige zaposlenih, dosjea, prijave i odjave zaposlenika, uvjerenja i sl.);
 • izradu rješenja i ugovora iz radnog odnosa (o prijemu, rasporedu, premještanju, prestanku radnog odnosa, odmorima, odsustvima, naknadama, i dr. );
 • izdavanje uvjerenja na osnovu službene evidencije zaposlenih;
 •  vođenje evidencije o radnim knjižicama;
 • pripremanje dokumentacije za prijem, unapređenje, nagrađivanje, prestanak radnog odnosa, penzionisanje;
 • obavljanje poslova kancelarijskog poslovanja shodno Uredbi o kancelarijskom poslovanju i Uputstvu o načinu i vršenju kancelarijskog poslovanja;
 • organiziranje, planiranje i razvoj prijema, zavođenja, raspoređivanja, razvođenja, opreme i arhiviranje službene dokumentacije uz primjenu IK sistema.
 • izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovi odgovarajućih podataka u oblasti informisanja javnosti;
 • izradu planova i programa, dokumenata za informisanje javnosti o radu Ureda;
 • ostvarivanje stalne saradnje sa redakcijama dnevne i druge štampe, radija i televizije;
 • izradu javnih saopćenja o pitanjima koja odredi Premijer Kantona;
 • pripremu obavještenja za javnost i druge informativne materijale o radu Vlade i kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija;
 • organiziranje medijskog praćenja rada Vlade Unsko – sanskog kantona i kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, stručnih i drugih službi;
 • organiziranje press – konferencija i intervjua;
 • uređenje i održavanje web stranice Vlade Kantona i Premijera Kantona;
 • uređenje i redakciju biltena, publikacija, brošura i obavljanje poslova u vezi sa izdavanjem istih;
 • arhiviranje štampe, prikupljanje podataka, kompjuterska obrada i pohranjivanje podataka koji se prezentuju preko web stranice Premijera kantona i Vlade Kantona, interneta i ostalih vrsta multimedijalne reprezentacije;
 • -prikupljanje podataka o radu Premijera i kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija koji su potrebni za informisanje javnosti;
 • pripremanje foto i druge dokumentacije kojom se predstavlja Unsko – sanski kanton;
 • uspostavljanje i povezivanje u jedinstvenu informacionu mrežu kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija;
 • organiziranje, planiranje i razvoj integralnog informacionog komunikacionog sistema kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija za uspostavu elektronske Vlade;
 • održavanje stanova vezanih za vršenje službene dužnosti, odnosno vršenje određene funkcije;
 • investiciono i tekuće održavanje službenih zgrada, uredskog prostora, instalacija i inventara, te drugih objekata u vlasništvu Vlade i njenih tijela;
 • podršku u poslovima održavanja tehničko – informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja;
 • umnožavanje, slaganje i spajanje materijala vezanih za rad Vlade;
 • tonsko snimanje sjednica Vlade;
 • unutarnje osiguranje poslovnih zgrada kojima raspolažu ili koje koriste kantonalna tijela, ako to osiguranje nije rješeno na drugi način;
 • prijevoz službenim vozilima, njihovo garažiranje i održavanje, ako to nije rješeno na drugi način;
 • posluživanje toplih i hladnih napitaka;
 • zagrijavanje službenih prostorija;
 • čišćenje poslovnog i drugo prostora;
 • obavljanje i drugih stručnih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

04.11.2020

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama ...

Ovim putem obavještavamo sve građane Unsko-sanskog kantona da Ministarstvo ...

17.09.2020

Javna rasprava

Javna rasprava

20.07.2020

Ministarstvo privrede organiziralo je i sprovelo ...

U periodu od 15.07.2020. do 17.07.2020. godine, Ministarstvo privrede organiziralo ...

18.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

PREUZMI DOKUMENT: Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o prijavljivanju ...

Javni pozivi i konkursi

15.09.2021

Uvid u Idejni projekat za izgradnju parka ...

Uvid u Idejni projekat za izgradnju parka fotonaponskih elektrana ASA - lokacija ...

07.09.2021

PONOVNI JAVNI POZIV - Uprava policije Ministarstva ...

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona Odluka broj: 03-017-3212/2021 od ...

03.09.2021

Javni poziv za izdavanje u zakup prostora ...

Javni poziv za izdavanje u zakup prostora za  obavljanje usluga javnog prometa, ...

01.09.2021

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje ...

Preuzmi dokumentaciju: Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata, ...

Javne Nabavke

13.09.2021

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđaču

Odluka o izboru najpovoljnijem ponuđaču

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme