236. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

07.05.2021 - 00:28 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog , na 236. sjednici, članovi Vlade USK , na prijedlog Ministarstva privrede, usvojili su Program poticaja razvoja male privrede za 2021. godinu. Za ovu namjenu Vlada Kantona je planirala iznos od 1,9 milion konvertiblinih maraka.

- Programom poticaja male privrede za 2021. godinu utvrđuju se poticajne mjere i aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva razvoja male privrede te prioriteti i kriteriji poticaja razvoja male privrede. Cilj programa je pružanje podrške subjektima mule privrede, fizičkim i pravnim licima, definisanim Zakonom o poticaju razvoja male privrede, koji su registrirani u okviru proizvodne, proizvodno uslužne i uslužne djelatnosti, radi očuvanju, rasta i razvoja subjekata male privrede na području Unsko sanskog kantona, povećanja zapošljavanja, povećanja proizvodnje, unaprijeđenja kvaliteta i konkurentnosti male privrede, poticanja povećanja broja subjekata male privrede, poticanja obavljanja tradicionalnih zanata te povećanja udjela žena, mladih i osoba sa invaliditetom u poduzetništvu. Za poticaje maloj privredi planirano je 1,9 milion KM, obrazložila je Samra Mehić, ministrica privrede.

Iz resora zdravstva i socijalne politike usvojena je Odluka o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg granta, transferi za Kantonalni ZZO-zdravstveno osiguranje neosiguranih lica iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu. U Budžetu Ministarstva zdravstva i socijalne politike za 2021. godinu planirana su sredstva za zdravstveno osiguranje neosiguranih lica u iznosu od 630.000 KM. Usvojena je i Odluka o programu utroška sredstava tekućeg granta, sredstva za potporu demografskog razvoja iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu, a za tu namjenu, u budžetu ovog Ministarstva za 2021. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 135.000 KM. Sredstva će biti utrošena za isplatu naknade porodicama za treće i svako naredno živorodeno dijete na području Unsko-sanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojena je Odluka sa programom utroška sredstava za smještaj studenata u studentske domove u 2021. godini u iznosu od 180.000 KM.

Vlada Kantona razmatrala je danas i Izvještaj o radu Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima za period od 01.11.2020 do 01.05.2021.godine. Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona imenovan je Koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima Unsko sanskog kantona koji podnosi izvještaj svakih šest mjeseci.

U polugodišnjem izvještaju ovog tima se navodi da, kad je u pitanju trgovina ljudima na području Unsko-sanskog kantona, ne može se reći da je izražena, ali svakako aktivnosti treba usmjeriti prije svega na identifikaciji žrtava trgovine ljudima i procesuiranju počinioca ovog krivičnog djela. Problematika je više izražena u migrantskoj populaciji, međutim identifikacija i žrtava a posebno počinioca je teška, prevashodno zbog neutvrđenog identiteta a i kretanja migranta koji su nedostupni organima gonjenja, navedeno je.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

22.06.2021

Školovanje na akademijama u Turskoj za 23 kadeta

Generalni  konzulat Republike Turske u Banja Luci obavještava zainteresovane ...

18.06.2021

Poziv za dostavu ponuda za „Nabavku i ugradnju ...

Ambasada Republike Koreje u Zagrebu poziva prihvatljive ponuđače da dostave ponudu ...

22.03.2021

Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim ...

22.01.2021

Javni poziv za nabavku usluga strcnog usavrsavanja

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja ...

Javne Nabavke

21.06.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

21.06.2021

Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

 Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

17.06.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

17.06.2021

Nabavka sredstava za dezinfekciju

Nabavka sredstava za dezinfekciju