298. sjednica Vlade USK

30.12.2021 - 19:20 by Administrator

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj danas u Bihaću, dala je saglasnost na usaglašeni Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Unsko-sanskog kantona

Tekst je usaglašen na sjednici održanoj dana 17.12.2021.godine sa Pregovaračkim timom Vlade Unsko-sanskog kantona, Pregovaračkim timom Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Unsko-sanskog kantona i Pregovaračkim timom Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona.

- U septembru 2021.godine, Kolektivni ugovor za oblast zdravstva na području Unsko-sanskog kantona, koji je bio zaključen na period od godinu dana, prestao je da važi. U skladu sa Zakonom o radu Kolektivni ugovor se primjenjivao još tri mjeseca po isteku perioda na koji je zaključen. Vlada Unsko-sanskog kantona, Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Unsko-sanskog kantona i Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije imenovali su Pregovaračke timove za pregovore o zaključivanju novog Kolektívnog ugovora za oblast zdravstva na području Unsko-sanskog kantona.

Pregovarački timovi su, nakon više sastanaka, 17.12.2021.godine usaglasili tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji Unsko-sanskog kantona. Tekst Kolektivnog ugovora je, gotovo, identičan zadnjem Kolektivnom ugovoru. Najveća izmjena dogodila se u članu u kojem su definisani koeficijenti za isplatu plaća. Svi koeficijenti povećani su za 0,3 koeficijenta. Shodno tome doći će do povećanja i određenih prinadležnosti, koje su došle kao posljedica povećanja koeficijenata. Za provođenje Kolektivnog ugovora u 2022. godini, potrebno je u javno zdravstvo ubrizgati dodatnih cca 6.000.000 KM. Dogovoreno je da će se sredstva namiriti iz povećanih vlastitih prihoda, ušteda, odnosno smanjenju rashoda zdravstvenih ustanova, te najvećim dijelom iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja. Zavod zdravstvenog osiguranja će u Finansijskom planu za 2022.godinu predložiti povećanje vrijednosti boda za finansiranje zdravstvenih usluga, i to sa 1,06 KM, koliko iznosi vrijednost boda u 2021.godini, na 1,15 KM za 2022.godinu. To je povećanje iznosa za finansiranje zdravstvene zaštite u 2022.godini više od 4.000.000 KM, obrazložio je ministar zdravstva, rada i socijalne politike Muris Halkić koji je danas ovlašten da potpiše Kolektivni ugovor.

Na današnjoj sjednici Vlada USK utvrdila je i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za period 01.01.do 31.03.2022. godine i isti uputila Skupštini USK na odlučivanje.

Vlada USK usvojila je danas i Program javnih investicija USJ za period 2022-2024. godinu.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca i RVI usvojena je Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje redovne djelatnosti kantonalnih udruženja branilaca.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.11.2021

Javni oglas za imenovanje predsjednika i ...

Na osnovu odredaba Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

17.11.2021

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

17.11.2021

Javni oglas za imenovanje direktora Zavoda ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene ...

15.11.2021

Obavještenje kandidatima koji su dužni ...

Obavještenje kandidatima koji su dužni pristupiti polaganju pismenog ispita

Javne Nabavke

07.01.2022

Odluka: Usvaja se žalba ponuđača "Sarajevo ...

Preuzmi dokument: Odluka: Usvaja se žalba ponuđača "Sarajevo osiguranje" ...

07.01.2022

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog ...

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma Ured Vlade USK-a 01.01. ...

31.12.2021

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

31.12.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata