338. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

03.06.2022 - 12:14 by Administrator

Članovi Vlade USK, na održanoj sjednici, na prijedlog Sanje Mujakić, ministrice pravosuđa i uprave donijeli su Uredbu o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona te
Uredbu o uspostavljanju i vođenju Registra ličnih podataka o imovini i postupku provjere imovine nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu.
Uredbom o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona osniva se i utvrđuje njegov položaj kao Ureda Vlade Kantona, djelokrug rada i nadležnost kao i pitanja od značaja za organiziranje i funkcioniranje Ureda. Ured će vršiti stručne, operativne i administrativno tehničke poslove u vezi sa provođenjem Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu te aktivnostima na prevenciji korupcije kao i prikupljanju podataka i prijavljivanju uočenih koruptivnih aktivnosti.

Uredbom o uspostavljanju i vođenju Registra ličnih podataka o imovini i postupku provjere imovine nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu propisuje se način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja Registra podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu, prijem prijava podataka o imovini i poklonima nosioca javnih funkcija, način čuvanja i uništavanja podataka, postupak kontrole i provjere podataka o imovini i poklonima, pokretanje prekršajnog postupka, podnošenja prijava nadležnim organima i druga pitanja od značaja za uspostavljanje i vođenje Registra.

Na prijedlog Ministarstva privrede donesena je Uredba o izmjenama Uredbe o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javno-privatnog partnerstva a
razlozi zbog kojih se pristupilo ovim izmjenama je potreba da se procedure regulisane Uredbom prilagode stvarnim potrebama u procesu a prvenstveno na osnovu mišljenja Agencije za javne nabavke u kojem je eksplicitno navedeno da se svi postupci do postupka izbora javnog partnera provode u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici dala je saglasnost na konačnu rang listu korisnika sredstava nakon provedenog Javnog poziva za odabir korisnika sredstava po Programu poticaja razvoja turizma za 2022. godinu,,Pokretanje vlastitog biznisa" te dala saglasnost ministrici privrede Samri Mehić da potpiše ugovore o dodjeli sredstava po ovom programu kao i saglasnost na tekst Ugovora o dodjeli sredstava iz Budžeta Unsko-sanskog kantona - Ministarstva privrede za JU "Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona" Bihać, namijenjenih za sufinansiranje troškova redovnog poslovanja.

Usvojenim programom utroška dijela sredstava Budžeta Unsko-Sanskog kantona za 2022. godinu, Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti i fondovima - iz namjenskih sredstvava od koncesija odobreno je Ministarstvu privrede da Gradu Bihaću doznači iznos od 20.000 KM za asfaltiranje lokalnog puta Sušići u naselju Vikići, MZ Izačić.

Većinom glasova nije prihvaćen Program rada sa finansijskim planom i njegovim izmjenama ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać za 2022. godinu.
Od javnih zdravstvenih ustanova na području USK zahtijeva se poštovanje Zaključka Vlade USK koji nalaže da za nova upošljavanja javne zdravstvene ustanove moraju prethodno dobiti saglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Između ostalog, na današnjoj sjednici razmatrani su i izvještaji o radu i poslovanju: ZU Gradska apoteka Bužim za 2021. godinu, ZU Gradska apoteka Ključ za 2021. godinu te Izvještaj o radu ZU Gradska apoteka Cazin za 2021. godinu.

Iz budžeta Ministarstva zdravstva i socijalne politike iz sredstava za grantove za zdravstvo -domove zdravlja i gradske apoteke, na zahtjev ZU Dom zdravlja Bužim, bit će sufinansiran projekat ugradnje toplotne pumpe sa unutrašnjim razvodom i predajnim tijelima. Ukupan iznos sredstava, odobrenih za DZ Bužim, za ovu namjenu je 152.174,82 KM.

Prihvaćen je prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za dodjelu sredstava iz Granta neprofitnim organizacijama za sufinansiranje aktivnosti Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca za 2022.godinu. Po zahtjevima vjerskih institucija, izvršena je Izmjena i dopuna programa utroška sredstava Granta za vjeru te su uključeni projekti IZ Bihać i Medžlisa IZ Prijedor.
Vlada Kantona dala je saglasnost za prenos Ugovora o koncesiji Br. KU 032/2011 za eksploataciju dolomita na ležištu Ljubijankića Brijeg u općini Bužim, sa privrednog društva „Hir" d.o.o. Bužim na privredno društvo ,,KlosterMeier Majdan" d.o.o. Bosanska Krupa te je ovlašteno Ministarstvo privrede kao koncesor da zaključi Ugovor o prenosu Ugovora o koncesiji.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

14.06.2022

Javni oglas za imenovanje zamjenika kantonalnog ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za imenovanje zamjenika kantonalnog pravobranioca ...

14.06.2022

Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca ...

03.06.2022

Javni poziv za Ruralni razvoj - subvencioniranje ...

Preuzmi dokumente: JAVNI POZIV za Ruralni razvoj - subvencioniranje ruralnog ...

20.05.2022

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

09.06.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2

09.06.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1

02.06.2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca ...

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka ...