390. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

29.12.2022 - 22:33 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantona zasjedala je danas u Bihaću. Sa 390. sjednice Vlade Kantona u skupštinsku proceduru je upućen prijedlog Zakona o koncesijama.

- Cilj ovog zakona je stvaranje transparentnog, efikasnog i učinkovitog pravnog okvira za dodjelu koncesija radi strateškog i održivog upravljanja općim i javnim dobrima, kao i dobrima od općeg interesa i poticanja ekonomskog razvoja Kantona. Novim Zakonom o koncesijama definisan je predmet i cilj zakona, koncesiona naknada, period na koji se dodjeljuje koncesija, samoinicijativna ponuda, operativni rizik i dokument koncesije. U odnosu na postojeći Zakon o koncesijama u ovom tekstu prije svega definisani su pojmovi korišteni kroz sadržaj Zakona. Kao Koncesor pojavljuje se i Kanton ali i jedinice lokalne samouprave ovisno od predmeta koncesije. Također je definisana jednokratna i kontinuirana koncesiona naknada. Jednokratna koncesiona naknada predstavlja naknadu za dodijeljeno pravo korištenja općeg i javnog dobra, kao i dobra od općeg interesa, te dodijeljeno pravo obavljanja javnih radova ili pružanja javnih usluga a godišnja koncesiona naknada predstavlja naknadu za korištenje predmeta koncesije. Definisana je samoincijativna ponuda za dodjelu koncesije i način postupanja u slučaju samoinicijativne ponude te Dokumenat koncesija koji treba da sadrži podatke o koncesijama, pregled postojećih dodijeljenih koncesija i okvir za utvrđivanje naknada i propisao je osnivanje Agencije za koncesije kao samostalne kantonalne upravne organizacije. U novom Zakonu o koncesijama propisane su odredbe koje se odnose na postupke koji prethode postupku dodjele koncesije, a to su prije svega vlasničko-pravni odnosi i prostorno-planska dokumentacija. Predviđena je obaveza izrade studije opravdanosti za svaku pojedinačnu koncesiju i propisan postupak dodjele koncesije odnosno izradu i donošenje odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije, izradu dokumentacije za nadmetanje, izradu i objavu javnog poziva, provođenje postupka po javnom pozivu, izradu i donošenje odluke o dodjeli koncesije, obrazložila je Samra Mehić, ministrica privrede.

Na današnjoj sjednici članovi Vlade USK dali su saglasnost na: Sporazum o visini osnovice i boda za obračun plaće državnih službenika i namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, te visinu osnovice za obračun plaće uposlenih u kantonalnim ustanovama kulture; Sporazum o visini osnovice za obračun plaće za period 01.12.2022. godine do 31.12.2023. godine za uposlenike predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja; Sporazum o visini osnovice za obračun plaće za period 01.12.2022. godine do 31.12.2023. godine za uposlenike srednjeg obrazovanja; Sporazum o visini osnovice za obračun plaće za period 01.12.2022. godine do 31.12.2023. godine za uposlenike visokog obrazovanja te Sporazum o visini osnovice i boda za obračun plaće državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova i Sporazum o visini osnovice za obračun plaće policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, utvrđeni sa sindikatatima te su danas ovlašteni resorni ministri da potpišu sporazume sa predstavnicima sindikata.
Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada Unsko-sanskog kantona dala je saglasnost na konačnu rang listu korisnika sredstava nakon provedenog Javnog poziva po Odluci o kriterijima i postupku dodjele sredstava odobrenih u Budżetu Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu sa pozicije tekući transferi neprofitnim organizacijama za oblast turizma. Bit će finansirano 10 projekata u ukupnom iznosu od 39.501 KM.

Također na prijedlog Ministarstva privrede Vlada USK donijela je i Odluku o visini boravišne takse i visini godišnjeg paušalnog iznosa boravišne takse na području Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu. Boravišna taksa za 2023. godinu iznosi 2,00 KM dok će lica koja pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu plaćati godišnji paušalni iznos boravišne takse u iznosu od 25.00 KM za svaki krevet i smještajnu jedinicu koji se koriste za pružanje usluga smještaja.

Vlada Kantona podržala je prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite o dodjeli granta u iznosu od 5000 KM Općini Sanski Most koja je podnijela zahtjev Kantonalnoj upravi civilne zaštite za sufinansiranje Projekta izgradnje parapetnog zida na ušću potoka Glamošnica u rijeku Sanu. Izgradnjom parapetnog zida na dijelu potoka Glamošnica bi se spriječilo izlijevanje potoka i rijeke Sane na okolno zemljište i ublažile štete na materijalnim i drugim dobrima na tom području.

Muris Halkić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike prezentovao je Informaciju o stanju u oblasti socijalne zaštite, izbjeglih i raseljenih osoba i povratnika u Unsko-sanskom kantonu za 2021. godinu.

- U toku 2021. nastavljen je kontinuitet u realizaciji mjesečnih davanja za sve oblike socijalne zaštite. Kašnjenja u isplatama novčanih naknada svedena su na minimum, osim naknada za refundacije poslodavcima po osnovu isplaćenih naknada za vrijeme porodiljskog odustva porodilja u radnom odnosu. Stanje duga na dan 31.12.2021. godine bilo je 5.964.506,19 KM od čega se najveći dio od 5.343.378,92 KM odnosio se na dugovanja prema poslodavcima. Dužni smo ukazati da se i isplata ovih naknada vrši redovno iz mjeseca u mjesec, ali obzirom na ogromna zatečena dugovanja po ovom osnovu nastala usljed višegodišnje naisplate istih, vrlo je teško taj dug svesti na minimum.Zato je neophodno nastaviti uspostavljeni kontinuitet u isplatama novčanih naknada. Kada je riječ o socijalnoj politici u toku 2021. godine nastavljena je reforma u oblasti zakonodavstva te obzirom na podijeljenu nadležnost izmedu Federacije i kantona, na federalnoj razini pripremljen je Zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji BiH, Zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH, Zakon o djelatnosti socijalnog rada, Zakon o socijalnim uslugama, Zakon o psihološkoj djelatnosti i Zakon o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, a koji bi se trebali implementirati na jedinstven način na području svih kantona. Kada je riječ o izbjeglim i raseljenim osobama u decembru 2021.godine u Unsko- sanskom kantonu je u statusu raseljenih bilo 1.574 osobe. Od ukupnog broj raseljenih osoba najveći broj se odnosi na raseljene osobe iz drugih općina, prvenstveno iz entiteta Republike Srpske (1.023): Banjaluka, Prijedor, Novi Grad i dr. općine. U izvještajnom periodu, na našem kantonu je bilo 551 interno raseljenih osoba. Za potrebe smještaja osoba u 2021.godini iz Budžeta Unsko-sanskog kantona utrošena su Za potrebe smještaja raseljenih osoba u 2021.godini iz Budžeta Unsko-sanskog kantona utrošena su sredstva u iznosu od 53.000 KM. U toku 2021. godine nastavljena je realizacija nekoliko projekata stambenog zbrinjavanja na području USK. Podjednako važna je obnova prateće infrastrukture u povratničkim naseljima i stvaranje uvjeta za održivi povratak. U tu svrhu realizirano je nekoliko projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije puteva, izgradnje i proširenja vodovoda, te ostali projekti održivog povratka u cilju zapošljavanja/samozapošljavanja povratnika. Obzirom na projektne aktivnosti, ukazala se potreba za donošenjem zakonskog okvira u pogledu statusa ovih stambenih jedinica te je u pripremi Zakon o socijalnom stanovanju Unsko- sanskog kantona, informisao je ministar Halkić.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. ...

Javni pozivi i konkursi

30.12.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

01.12.2022

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

22.11.2022

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora u Općini ...

22.11.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta - prijem ...

Preuzmi dokument: PDF format: Javni oglas za popunu radnog mjesta ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...