Ured Vlade

01.12.2017 - 00:00 by Administrator

 
Na osnovu člana 16., 18. i 20. Zakona o Vladi  Unsko - sanskog kantona ("Službeni glasnik  Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), Vlada  Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana  30.11. 2011. godine, donosi UREDBU o osnivanju Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona

Član 1.

Ovom Uredbom osniva se Ured Vlade Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Ured Vlade), kao samostalna stručna služba Vlade Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada kantona), uređuje se djelokrug Ured Vlade, položaj, ovlaštenja i odgovornosti sekretara Vlade i druga pitanja od značaja za njegovo organiziranje i funkcioniranje.

Član 2.

Djelokrug rada Ureda Vlade obuhvata:
- pripremanje i organiziranje sjednica Vlade
- izrada akata donesenih na sjednicama Vlade
- izrada izvoda iz zapisnika sa sjednica Vlade
- izrada stenograma na zahtjev članova Vlade
- izrada akata koje donosi Vlada kantona, a čija priprema nije u nadležnosti drugih organa
- izrada prijedloga uredbi, pravilnika i drugih  akata Ureda Vlade
- vrši pribavljanje dokumentacionih i drugih  materijala za potrebe Vlade kantona
- pismenu korespodenciju po nalogu sekretara Vlade
- obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe stalnih radnih tijela Vlade
- pripremanje programa i planova Vlade i praćenje njihovog izvršavanja
- pripremanje informacija, izvještaja, uputstava po nalogu Vlade
- pripremanje godišnjih izvještaja o radu Vlade za potrebe Skupštine Kantona
- ostvarivanje odnosa Vlade prema Skupštini  kantona, vladama drugih kantona,  međunarodnim organima i organizacijama, općinskim načelnicima, preduzećima i drugim pravnim licima
-  čuvanje dokumentacionih materijala i podataka  od značaja za rad Vlade
-  učestvovanje u izradi analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala vezano za rad Vlade
- druge poslove koje mu povjeri Vlada kantona.

Član 3.

Uredom Vlade rukovodi sekretar Vlade, kojeg imenuje Vlada Kantona. Sekretar Vlade ima status državnog službenika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.
Sekretar Vlade za svoj rad odgovara Vladi Kantona.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti sekretara, u poslovima rukovođenja Uredom Vlade  zamjenjuje ga državni službenik kojeg on odredi  posebnim rješenjem.

Član 4.

Ured Vlade počinje sa radom danom imenovanja Sekretara Vlade.

Član 5.

Poslovi, zadaci i unutrašnja organizacija Ureda  Vlade utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade, kojeg donosi sekretar  Vlade, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade  Kantona.

Član 6.

Osnovna sredstva potrebna za rad i funkcionisanje Ureda preuzet će se iz Službe za stručne i zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona i kantonalnih organa uprave, a 
koju je koristilo Odjeljenje za stručne poslove.

Član 7.

Naziv radnih mjesta državnih službenika  navedenih u ovoj Uredbi odnose se na oba spola.

Član 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko - sanskog kantona".

Broj 03-017-964/2011
17. novembra 2011. godine
Bihać


 

Na osnovu člana 16., 18. i 20. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/08), Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana  24.05.2018. godine, d o n o s i:

U R E D B U

o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona

Član 1.

              U Uredbi o osnivanju Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 22/11), u članu 2. iza alineje 15. dodaju se nove alineje 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. i 24.  koje glase:

  • objava „Službenog glasnika Unsko-sanskog kantona“ u elektronskom obliku,
  • uvođenje, upravljanje i održavanje informatičkog sistema za pripremu elektronskog izdanja „Službenog glasnika Unsko-sanskog kantona“, te nadogradnja tog sistema,
  • osiguravanje tehničkih mogućnosti kako bi se svim korisnicima omogućio pristup elektronskom izdanju “Službenog glasnika Unsko-sanskog kantona”,
  • uspostavljanje pravila o unutrašnjoj sigurnosti i pristupu u pogledu informatičkog sistema za pripremu elektronskog izdanja “Službenog glasnika Unsko-sanskog kantona”,
  • čuvanje i arhiviranje elektronskih datoteka,   
  • koordinacija aktivnosti vezanih za informisanje i educiranje javnosti o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija na nivou Kantona te aktivnosti koje proizilaze iz procesa evropskih integracija u skladu sa njegovom dinamikom,
  • koordinacija aktivnosti na donošenju  i implementaciji sektorskih strategija na nivou Vlade Kantona te programiranja razvoja Kantona i vođenje javno dostupne baze podataka za praćenje implementacije strateških dokumenata Kantona,
  • rad na pripremi efikasnih mehanizama za finansiranje razvojnih prioriteta utvrđenih u strategiji razvoja Kantona,
  • osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog planiranja, programiranja i implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja.

Dosadašnja alineja 16. postaje alineja 25.

Član 2.

U članu 3. stav 1. mijenja se i glasi: „Uredom Vlade rukovodi sekretar Vlade, kojeg imenuje Vlada Kantona. Sekretar Vlade ima status rukovodećeg  državnog službenika – sekretar s posebnim zadatkom.“

Član 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.

Broj:03-017-2275/2018
Bihać, 24.05.2018.godine

PREMIJER KANTONA
dr.sci. HUSEIN ROŠIĆ


 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

14.10.2019

Javna rasprava: ZAKON O PRIZNAVANJU INOSTRANIH ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona organizira:   JAVNU ...

19.07.2019

Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o turizmu ...

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

15.10.2019

J A V N I OGLAS za prijem namještenika ...

Broj: 05-01-34-365/19 Dana: 08.10.2019. godine Na osnovu člana 72. i 73.  Zakona ...

14.10.2019

Uvid u predmet po zahtjevu investitora "BUSHEL" ...

Uvid u predmet po zahtjevu investitora "BUSHEL" d.o.o. Bihać za izdavanje ...

10.10.2019

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno ...

Preuzmi dokument: Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

07.10.2019

Uvid u predmet po zahtjevu operatora ''HUSETIĆ'' ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora ''HUSETIĆ'' d.o.o. Bosanski ...

Javne Nabavke

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

29.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija