Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu nepovratnih finansijskih sredstava po Programu podrške jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za 2017. godinu

07.12.2017 - 09:26 by Administrator

Na osnovu člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 6/17), Programa podrške jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za 2017. godinu, kojeg je Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila dana 06.12.2017. godine 2017  broj: 03-017-1666/2017 i Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Subvencije preduzećima i poduzetnicima" iz Budžeta Unsko-sanskog kantona - Ministarstva privrede za 2017.godinu po Programu podrške jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za 2017. godinu broj:03-017-1667/2017 od 06.12.2017. godine, Ministarstvo privrede raspisuje:

J A V N I P O Z I V
za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu nepovratnih finansijskih sredstava po
Programu podrške jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za 2017. godinu

I PREDMET

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava po Programu podrške jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za 2017. godinu, koji djeluju u prerađivačkoj industriji (prehrambena industrija) kako bi realizirali investicije usmjerene za poboljšanje tehnološke opremljenosti, unapređenje kvaliteta proizvoda, standardizacije poslovanja i proizvodnih procesa, a u cilju podizanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. 

II PRAVO UČEŠĆA

Korisnici nepovratnih sredstava po predmetnom Programu su privredna društva shodno Zakonu o poticaju razvoja male privrede ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 19/11), koji su registrovani i imaju sjedište na području Unsko-sanskog kantona, posluju najmanje godinu dana, imaju pozitivno poslovanje u 2016. godini, te imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijema na dan podnošenja prijave unutar područja Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj: 47/10), šifra djelatnosti C10 – proizvodnja prehrambenih proizvoda.

III  VISINA I NAMJENA SREDSTAVA

Ukupna visina namjenjenih sredstava utvrđena je u iznosu od 50.000,00 KM (slovima: pedesethiljada KM) na ekonomskom kodu 614500 - Subvencije preduzećima i poduzetnicima.

Nepovratna sredstva će se koristiti za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu vezanu uz kupovinu novih tehnologija i opreme (npr. proizvodnih linija, mašina, uređaja i opreme, uvođenje novih postupaka ili prerađivačkih metoda koje dovode do poboljšanja proizvodnje i/ili prerade i proizvoda veće kvalitete).

Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu vezanu za adaptaciju proizvodnog prostora radi stvaranja adekvatnih radnih uslova za instaliranje i puštanje u rad nabavljene opreme i mašina (sitne rekonstrukcije za dostizanja potrebnog fizičkog i funkcionalnog standarda radnog prostora).

Minimalni iznos sredstava po jednom korisniku koja se mogu dodijeliti iznosi 10.000,00 KM (slovima: desethiljada KM).

Maksimalni iznos sredstava po jednom korisniku ne može biti veći od 50.000,00 KM (slovima: pedesethiljada KM).

IV PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU

Prijava na Javni poziv se vrši putem odgovarajućeg Prijavnog obrasca (popunjen) koji se može dobiti u prostorijama Ministarstva ili putem web stranice www.vladausk.ba.

Uz prijavu na Javni poziv za učešće u Programu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Pismo namjere o minimalnom iznosu sufinansiranja;
 2. Sudsko rješenje o registraciji privrednog društva;
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
 4. Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju direktnih poreza i doprinosa (PIO/MIO i zdravstveno osiguranje) za sve uposlene i uvjerenje o broju zaposlenih lica;
 5. Obavijest o razvrstavanju sbjekata prema djelatnosti (FBiH Zavod zastatistiku);
 6. Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu PDV-a (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu, ukoliko nje PDV obveznik, dostaviti Izjavu da pravno lice nije u sistemu PDV-a, ovjerenu od strane nadležnog upravnog organa);
 7. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2016. godinu ovjereni od nadležnog organa;
 8. Potvrdu izdanu od strane Suda da se ne vodi stečajni ili likvidacioni postupak;
 9. U slučaju nabavke mašina, opreme i uređaja odgovarajuća ponuda ili predračun od dobavljača sa uključenom tehničkom dokumentacijom;
 10. U slučaju adaptacije poslovnih/proizvodnih prostorija, predmjer i predračun radova;
 11. Broj računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti;
 12. Fotokopija lične karte odgovornog lica.

Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca, zaokružuje ponuđene opcije upita i odgovara za vjerodostojnost svih unešenih podataka.

Svi priloženi dokumenti ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog Javnog poziva. Ukoliko se radi o kopijama priloženih dokumenata, iste moraju biti ovjerene od strane nadležnih organa.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljnjeg razmatranja.

V OBRADA PRIJAVA

Komisija Ministarstva će obraditi prispjele prijave u pogledu ispunjavanja uslova i na osnovu propisanih kriterija izvršiti bodovanje i sačiniti Rrang listu korisnika sredstava i istu dostaviti Ministru privrede. Ministar donosi Konačnu listu korisnika sredstava, na osnovu koje donosi pojedinačne odluke o odobravanju sredstava korisnicima, na koje Vlada Unsko-sanskog kantona daje saglasnost.

VI DODJELA SREDSTAVA

Po donošenju odluke i dobivanja saglasnosti, Ministar sa odabranim korisnicima potpisuje pojedinačne Ugovore o doznačavanju finansijskih sredstava.

Lista korisnika sa kojima je sklopljen Ugovor o korištenju sredstava po Programu će biti objavljena na web stranici www.vladausk.ba

VII DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno na protokol Vlade Unsko-sanskog kantona ili putem pošte, na adresu:

Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona,

Ul. Alije Đerzeleza br.6, 77 000 Bihać,

sa naznakom "NE OTVARATI" – prijava po Javnom pozivu "Program podrške jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za 2017. godinu".

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja i na web stranici Vlade Kantona.

 

VIII OSTALO

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu privrede, tel:316-033 i 316-038, fax: 227-783, privreda@vladausk.ba.

Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona zadržava pravo poništenja ovog poziva do izbora korisnika sredstava, bez obaveza pismenog ili usmenog obrazloženja kao i bez obaveza snošenja troškova apliciranja po ovom pozivu.


Dokumenti za preuzimanje:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

19.07.2019

Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o turizmu ...

Javni pozivi i konkursi

07.10.2019

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU ...

Preuzmi dokument: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU KONCESIJE ...

16.08.2019

Javni pozivi (Preuzmi dokumente)

Preuzmi dokumentaciju za Javne pozive: Javni poziv za odabir korisnika sredstava ...

13.06.2019

Javni poziv za odabir banke za plasman kreditne ...

PREUZMI DOKUMENT: Javni poziv za odabir banke za plasman kreditne linije uz ...

27.05.2019

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU ...

Preuzmi dokument:  JAVNI  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DODJELU ...

Javne Nabavke

16.10.2019

Nabavka usluga uređenja parkinga

Nabavka usluga uređenja parkinga

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila