Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu nepovratnih finansijskih sredstava po Programu podrške jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za 2017. godinu

07.12.2017 - 09:26 by Administrator

Na osnovu člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 6/17), Programa podrške jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za 2017. godinu, kojeg je Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila dana 06.12.2017. godine 2017  broj: 03-017-1666/2017 i Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Subvencije preduzećima i poduzetnicima" iz Budžeta Unsko-sanskog kantona - Ministarstva privrede za 2017.godinu po Programu podrške jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za 2017. godinu broj:03-017-1667/2017 od 06.12.2017. godine, Ministarstvo privrede raspisuje:

J A V N I P O Z I V
za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu nepovratnih finansijskih sredstava po
Programu podrške jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za 2017. godinu

I PREDMET

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava po Programu podrške jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za 2017. godinu, koji djeluju u prerađivačkoj industriji (prehrambena industrija) kako bi realizirali investicije usmjerene za poboljšanje tehnološke opremljenosti, unapređenje kvaliteta proizvoda, standardizacije poslovanja i proizvodnih procesa, a u cilju podizanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. 

II PRAVO UČEŠĆA

Korisnici nepovratnih sredstava po predmetnom Programu su privredna društva shodno Zakonu o poticaju razvoja male privrede ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 19/11), koji su registrovani i imaju sjedište na području Unsko-sanskog kantona, posluju najmanje godinu dana, imaju pozitivno poslovanje u 2016. godini, te imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijema na dan podnošenja prijave unutar područja Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj: 47/10), šifra djelatnosti C10 – proizvodnja prehrambenih proizvoda.

III  VISINA I NAMJENA SREDSTAVA

Ukupna visina namjenjenih sredstava utvrđena je u iznosu od 50.000,00 KM (slovima: pedesethiljada KM) na ekonomskom kodu 614500 - Subvencije preduzećima i poduzetnicima.

Nepovratna sredstva će se koristiti za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu vezanu uz kupovinu novih tehnologija i opreme (npr. proizvodnih linija, mašina, uređaja i opreme, uvođenje novih postupaka ili prerađivačkih metoda koje dovode do poboljšanja proizvodnje i/ili prerade i proizvoda veće kvalitete).

Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu vezanu za adaptaciju proizvodnog prostora radi stvaranja adekvatnih radnih uslova za instaliranje i puštanje u rad nabavljene opreme i mašina (sitne rekonstrukcije za dostizanja potrebnog fizičkog i funkcionalnog standarda radnog prostora).

Minimalni iznos sredstava po jednom korisniku koja se mogu dodijeliti iznosi 10.000,00 KM (slovima: desethiljada KM).

Maksimalni iznos sredstava po jednom korisniku ne može biti veći od 50.000,00 KM (slovima: pedesethiljada KM).

IV PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU

Prijava na Javni poziv se vrši putem odgovarajućeg Prijavnog obrasca (popunjen) koji se može dobiti u prostorijama Ministarstva ili putem web stranice www.vladausk.ba.

Uz prijavu na Javni poziv za učešće u Programu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Pismo namjere o minimalnom iznosu sufinansiranja;
 2. Sudsko rješenje o registraciji privrednog društva;
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
 4. Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju direktnih poreza i doprinosa (PIO/MIO i zdravstveno osiguranje) za sve uposlene i uvjerenje o broju zaposlenih lica;
 5. Obavijest o razvrstavanju sbjekata prema djelatnosti (FBiH Zavod zastatistiku);
 6. Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu PDV-a (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu, ukoliko nje PDV obveznik, dostaviti Izjavu da pravno lice nije u sistemu PDV-a, ovjerenu od strane nadležnog upravnog organa);
 7. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2016. godinu ovjereni od nadležnog organa;
 8. Potvrdu izdanu od strane Suda da se ne vodi stečajni ili likvidacioni postupak;
 9. U slučaju nabavke mašina, opreme i uređaja odgovarajuća ponuda ili predračun od dobavljača sa uključenom tehničkom dokumentacijom;
 10. U slučaju adaptacije poslovnih/proizvodnih prostorija, predmjer i predračun radova;
 11. Broj računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti;
 12. Fotokopija lične karte odgovornog lica.

Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca, zaokružuje ponuđene opcije upita i odgovara za vjerodostojnost svih unešenih podataka.

Svi priloženi dokumenti ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog Javnog poziva. Ukoliko se radi o kopijama priloženih dokumenata, iste moraju biti ovjerene od strane nadležnih organa.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljnjeg razmatranja.

V OBRADA PRIJAVA

Komisija Ministarstva će obraditi prispjele prijave u pogledu ispunjavanja uslova i na osnovu propisanih kriterija izvršiti bodovanje i sačiniti Rrang listu korisnika sredstava i istu dostaviti Ministru privrede. Ministar donosi Konačnu listu korisnika sredstava, na osnovu koje donosi pojedinačne odluke o odobravanju sredstava korisnicima, na koje Vlada Unsko-sanskog kantona daje saglasnost.

VI DODJELA SREDSTAVA

Po donošenju odluke i dobivanja saglasnosti, Ministar sa odabranim korisnicima potpisuje pojedinačne Ugovore o doznačavanju finansijskih sredstava.

Lista korisnika sa kojima je sklopljen Ugovor o korištenju sredstava po Programu će biti objavljena na web stranici www.vladausk.ba

VII DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno na protokol Vlade Unsko-sanskog kantona ili putem pošte, na adresu:

Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona,

Ul. Alije Đerzeleza br.6, 77 000 Bihać,

sa naznakom "NE OTVARATI" – prijava po Javnom pozivu "Program podrške jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za 2017. godinu".

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja i na web stranici Vlade Kantona.

 

VIII OSTALO

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu privrede, tel:316-033 i 316-038, fax: 227-783, privreda@vladausk.ba.

Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona zadržava pravo poništenja ovog poziva do izbora korisnika sredstava, bez obaveza pismenog ili usmenog obrazloženja kao i bez obaveza snošenja troškova apliciranja po ovom pozivu.


Dokumenti za preuzimanje:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

03.08.2018

JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava ...

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava po Programu ...

17.04.2018

Javni poziv za prijavu kandidata - stručni ...

Na temelju članka 10. i 11. Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče ...

07.12.2017

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje ...

Na osnovu člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za ...

01.12.2017

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu ...

  Na osnovu člana 22. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Unsko ...

Javne Nabavke

01.04.2019

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa ...

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa nadzornih kamera i tehničko održavanje ...

28.03.2019

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. ...

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. godine

27.03.2019

Realizacija ugovora

2019. Realizacija ugovora - Vlada - 31.12.2018. Realizacija ugovora - 31.12.2018. 2018. Realizacija ...

27.03.2019

Nabavka usluga održavanja i servisiranja vozila

Nabavka usluga održavanja i servisiranja vozila.

PROMO:

Zeleni kanton ||  ENG version


Vrata Bosne ||  ENG version


Odmor kakav zaslužujete /  ENG version


Kanton voda i rijeka ||  ENG version


Gata Ilidža ||  ENG version


Kontakti

Ministarstvo privrede
Alije Đerzeleza 2
77 000 Bihać
Tel.:+387 (0) 37 316033
Fax: +387 (0) 37 227783
e-mail: privreda@vladausk.ba
ID broj: 4263251020006

MINISTAR
Nijaz KADIRIĆ
Alije Đerzeleza 2
77 000 Bihać
Tel.:+38737316035
e-mail: privreda@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava