JAVNI KONKURS za prijem državnih službenika na određeno vrijeme u Ministarstvu finansija Unsko-sanskog kantona

30.09.2019 - 15:48 by Administrator

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 14/17) i Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 23/17), Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona, o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS
za prijem državnih službenika na određeno vrijeme u Ministarstvu finansija Unsko-sanskog kantona

 

01. Stručni saradnik za operativno planiranje budžeta - 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova

1.izrađuje  analitičke materijale o operativnim planovima,

2. provodi  operativni plan budžeta,

3.  utvrđuje stanje u oblasti operativnih planova,

4. priprema  odgovarajuće mjere i radnje na sprečavanju nastanka štetnih posljedica u slučaju nastanka problema u oblasti operativnog plana budžeta,

5. kontroliše dostavljene (mjesečne) operativne planove, radi usklađenosti sa stvarnim budžetom,

6. daje preporuke o neophodnim mjerama koje treba preduzeti u slučaju predlaganja deficita i priprema akte o odobravanju sveukupnih nivoa operativnih planova,

7. obavještava nadležna ministarstva i budžetske korisnike o odobrenim finansijskim planovima,

8. odogovara za ažurnost unosa, otvaranje i zatvaranje mjesečnih (operativnih) planova u informacionom sitemu,

9. obavlja  druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Prijem u radni odnos na određeno vrijeme vrši se radi obavljanja hitnih poslova čije izvršenje ne trpi odlaganje, a koji su po svojoj prirodi takvi da bi njihovo neizvršenje prouzrokovalo materijalne ili druge štetne posljedice po pravna ili fizička lica.

 

Radni odnos na određeno vrijeme zaključit će se na period od 1 (jedne) godine.

 

Opći uslovi:

 

Da bi bili postavljeni na radno mjesto državnog službenika kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete utvrđene u članu 35. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu:

 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godine,
 • da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjeti za njihovo obavljanje u organima državne službe u Kantonu,
 • da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
 • da u posljednje dvije godine od dana obavljanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

 

Posebni uslovi:

 

Pored općih uslova utvrđenih u članu 35. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija i to:

 

- a) diploma visokog obrazovanja - VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-ekonomske struke                   b) položen stručni  ispit

 c) najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

 

02. Viši stručni saradnik za kadrovske i opšte poslove - 1 (jedan) izvršilac

 

Prijavljivanje na konkurs:

Opis poslova

  • 1. izrada pojedinačnih akata koje se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih 
  •     službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom iz djelokruga 
  •       rada Ministarstva,
  •   2. priprema izvještaja iz djelokruga rada Ministarstva
  •   3.  priprema informacija i drugih materijala iz nadležnosti Ministarstva
  •   4. pismena korespondencija iz djelokruga rada organa
  •   5. vršenje kontrole zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada
  •   6. obavljanje drugih poslova po nalogu pomoćnika ministra

Opći uslovi:

 

Da bi bili postavljeni na radno mjesto državnog službenika kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete utvrđene u članu 35. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu:

 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godine,
 • da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjeti za njihovo obavljanje u organima državne službe u Kantonu,
 • da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
 • da u posljednje dvije godine od dana obavljanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

 

Posebni uslovi:

a) diploma visokog obrazovanja - VII stepen pravne struke ili diploma  visokog obrazovanja prvog ciklusa (240 ECTS) drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja- ekonomske struk

 b) položen stručni  ispit

c) najmanje dvije godine radnog iskustva u struci

 

 

Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem prijave.

 

Spisak potrebnih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uslova iz konkursa:

 

Kandidati su dužni uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

b)  dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS,

c)  dokaz o položenom stručnom ispitu (ispitu općeg znanja)

 

Izabrani kandidat je dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja o izboru, dostaviti Ministarstvu sve dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa.

 

Javni konkurs se provodi u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 23/17).

 

Javni konkurs će se objaviti u dnevnim novinama „NIGD“-Nezavisne novine Banja Luka i WEB stranici  Vlade Unsko-sanskog kantona.

 

Prijavu sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od osam dana od dana objave Javnog konkursa u dnevnim novinama. 

 

 Prijava se podnosi neposredno na pisarnici Vlade Unsko-sanskog kantona, Ul. Alije Đerzeleza br. 2 Bihać ili se dostavlja putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Unsko-sanski kanton 
Ministarstvo finansija
Ul. Alije Đerzeleza 2
77000 Bihać 
 

sa naznakom

 

„Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno vrijeme u Ministarstvu finansija Unsko-sanskog kantona - NE OTVARAJ“

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

04.11.2020

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama ...

Ovim putem obavještavamo sve građane Unsko-sanskog kantona da Ministarstvo ...

21.08.2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ...

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

26.05.2020

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Na osnovu člana 73. i člana 72. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu ...

30.09.2019

JAVNI KONKURS za prijem državnih službenika ...

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni ...

Javne Nabavke

11.05.2021

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila 

11.05.2021

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije ...

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

11.05.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

11.05.2021

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila