Odluka o poništenju javnog poziva i postupka po javnom pozivu

31.12.2020 - 15:23 by Administrator

Na osnovu člana 24. Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona («Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona» broj:13/16,16/17) i preporuke Komisije date u Zapisniku sa otvaranja prispjelih ponuda za otvaranje prispjelih ponuda za zakup prostora za potrebe Odsjeka za administraciju Bihać, Sektora za pravne poslove, Ministarstva unutrašnjih poslova broj: 05-01-11-1549/20 od 28.12.2020.godine i broj: 05-01-11-1549/20 od 29.12.2020.godine, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova, d o n o s i:

O D L U K U

o poništenju javnog poziva i postupka po javnom pozivu

Član 1.

Poništava se Javni poziv i postupak po javnom pozivu za prikupljanje pismenih ponuda radi zakupa poslovnog prostora za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, broj: 05-01-11-1549/20 od 18.12.2020.godine.

Član 2.

Javni poziv i postupak po javnom pozivu iz člana 1. ove Odluke poništava se iz razloga što Javni poziv nije objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Ministarstva unutrašnjih poslova, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku.

O b r a z l o ž e nj e

 

Članom II Javnog poziva za prikupljanje pismenih ponuda radi zakupa poslovnog prostora za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova broj: 05-01-11-1549/20 od 18.12.2020.godine, navedeno je da će se objava izvršiti u dnevnim novinama „Oslobođenje“. Budući da Javni poziv i postupak po javnom pozivu nije objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“, odnosno da je isti objavljen na web stranici ovog Ministarstva, odlučeno je kao u Odluci.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ministarstvu unutrašnjih poslova u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

05.05.2021

Javni oglas za pokušaj sporazumnog sticanja ...

Javni oglas za pokušaj sporazumnog sticanja prava vlasništva na nakretnini ...

01.04.2021

JAVNI POZIV: Uprava policije Ministarstva ...

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-2765/2021 od 18.03.2021.godine ...

12.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

24.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

20.04.2021

Nabavka uredske opreme

Nabavka uredske opreme

08.04.2021

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

01.04.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

03.03.2021

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava