JAVNI POZIV za izbor i imenovanje Zdravstvenog savjeta Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona

04.12.2017 - 10:48 by Administrator

Na osnovu člana 70 stav 4. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10) i člana 4. Pravilnika o zdravstvenom savjetu Ministarstva zdravstva i socijalne politike („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“,  broj: 4/13), ministar Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, objavljuje
 
JAVNI POZIV
za izbor i imenovanje Zdravstvenog savjeta Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona
 
I Zdravstveni savjet je savjetodavno tijelo Ministarstva zdravstva, rada i socijalne    politike Unsko-sanskog kantona, koje prati provođenje ostvarivanja i unapređenja prava pacijenata na području Unsko-sanskog kantona,  a u okviru prava i obaveza proisteklih po osnovu odgovarajućih propisa.
 
II Zdravstveni savjet obavlja sljedeće poslove:
-  prati sprovođenje ostvarivanja prava pacijenata saglasno zakonu, 
-  prati sprovođenje obrazovnih aktivnosti u vezi sa pravima pacijenata, 
-  raspravlja o izvještajima zdravstvenih savjeta jedinica područne lokalne samouprave, 
- daje mišljenja, preporuke i prijedloge nadležnim organima o utvrđenom stanju na području     
  djelokruga rada zdravstvenih savjeta jedinica lokalne samouprave, 
- predlaže preduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sistema zaštite i unapređenja prava 
  pacijenata u kantonu odnosno Federaciji, 
- daje inicijative za donošenje propisa kojima se unapređuju prava pacijenta, te mišljenje na 
  propise iz ove oblasti koje pripremaju nadležni organi vlasti na svim nivoima, sarađuje sa 
  organima i organizacijama iz oblasti zaštite i unapređenja prava pacijenata u Federaciji, 
- podnosi ministru zdravstva godišnji izvještaj o svom radu, a po potrebi ili na zahtjev 
  zdravstva i za kraći period,
- obavještava javnost o povredama prava pacijenata, 
 - razmatra izvještaje zdravstvenih savjeta lokalne samouprave,
 - obavlja i druge poslove koje mu dodijeli ministar u skladu sa ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona.
 
Zdravstveni savjet daje mišljenja, preporuke i prijedloge zdravstvenim savjetima lokalne samouprave, ministarstvu zdravstva, kao i Federalnom ministarstvu zdravstva u cilju unapređenja prava pacijenata, dopune postojećih propisa, sa posebnim akcentom na unapređenje i zaštitu prava trudnica i djece, mladih i starih osoba, osoba sa onesposobljenjima, osoba sa mentalnim poremećajima i oboljenjima i o zaštiti prava pacijenata  koji pripadaju ugroženim i vulnerabilnim grupama.    
III  Zdravstveni savjet ima osam članova, a prijedlog članova za zdravstveni savjet dostavljaju udruženja i nevladine organizacije koje su najmanje pet godina upisane u registar na kantonalnom nivou, strukovni sindikati ljekara i radnika zaposlenih u zdravstvu USK, komore iz oblasti zdravstva i Crveni križ USK.
U zdravstveni savjet, biraju se predstavnici iz reda: pacijenata, mladih, komora iz oblasti zdravstva, Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK, stručnih udruženja, udruženja za zaštitu prava pacijenata, sindikata zdravstvenih ustanova,  privatnih praksi, te  crvenog križa kantona. 
Mandat članova zdravstvenog savjeta traje četiri  godine.
 
IV Kandidat za člana zdravstvenog savjeta se bira iz reda istaknutih stručnjaka, sa dokazanim moralnim i etičkim kvalitetima iz oblasti medicinskih, pravnih, ekonomskih ili obrazovnih nauka, stručnjaka iz oblasti ljudskih resursa, etike i bioetike, koji je:
 -   punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
 -   da ima minimalno tri godine radnog iskustva u oblasti u kojoj se kandidira (dokaz: 
      potvrda o radnom iskustvu),
 -   da uživa ugled i ima evidentne rezultate rada u oblasti u kojoj djeluje .
V  Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne ili ovjerene dokumente, ne starije od šest mjeseci, iz tačke IV oglasa, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta traženih ovim oglasom.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili preporučenom poštom sa naznakom “Prijava za izbor i imenovanje članova Zdravstvenog savjeta Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK- ne otvaraj“, na adresu: Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK, Ul.Alije Đerzeleza br.6 Bihać.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona: www.vladausk.ba
 
M I N I S T A R
dr. Hazim Kapić

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

05.12.2018

Javni oglas za nominiranje - imenovanje članova ...

Preuzmi oglas: Javni oglas za nominiranje - imenovanje članova upravnih odboara ...

06.07.2018

Obavijest o sastanku i prezentaciji „Javno-privatno ...

Obavještavaju se svi zainteresirani da će se dana 12.07.2018. godine u 10:00 ...

13.06.2018

Poništenje i Javni oglas za izbor i imenovanje ...

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA  I SOCIJALNE POLITIKE UNSKO-SANSKOG KANTONA   Na ...

29.01.2018

JAVNI POZIV za učešće u Programu "zapošljavanje ...

Obavještavamo da je Federalno ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica na ...

Javne Nabavke

12.12.2018

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke

12.12.2018

Odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom ...

Odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču.

12.12.2018

Odluka o pokretnju postupka javne nabavke

Odluka o pokretnju postupka javne nabavke.